طراحي خانه سالمندان ۱۴۰ص

طراحي خانه سالمندان
مطالعات طراحي خانه سالمندان, رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات طراحي خانه سالمندان

طراحي خانه سالمندان ۱۴۰ص

قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

چکيده. . ۱
فصل اول : معرفي . ۲
شناخت مسأله۳
اهميت و ضرورت مسأله۴
اهداف و انتظارات ۵
روش انجام تحقيق ۶
فصل دوم : مباني نظري ۷
۲-۱٫ سالمند و سالمندي. .۸
۲-۱-۱٫ مقدمه.۸
۲-۱-۲٫ پيري.۹
۲-۱-۲-۱٫ مفهوم پيري. ۹
۲-۱-۲-۲٫ مراحل پيري ۹
۲-۱-۲-۳٫ نشانه هاي پيري ۱
۲-۱-۳٫ سالمندي فصل کمال شخصيت. ۱۲
۲-۱-۴٫ ديدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان ۱۳
۲-۱-۴-۱٫ سالمندان در قرآن. ۱۳
۲-۱-۴-۲٫ سالمندان در احاديث و روايات ۱۳
۲-۱-۵٫ ديدگاههاي مختلف در مورد سالمندان. ۱۴
۲-۱-۵-۱٫ سالمندي در فرهنگ و ادبيات ايراني ۱۴
۲-۱-۵-۲٫ سالمندي در قانون جمهوري اسلامي ايران. ۱۴
۲-۱-۵-۳٫ نظريه هاي مربوط به سالمند و خانواده. ۱۵
۲-۲٫ خانه هاي سالمندان. ۱۶
۲-۲-۱٫ جايگاه سالمندان در اجتماع. ۱۶
۲-۲-۱-۱٫ جايگاه اجتماعي سالمندان در گذشته ۱۶
۲-۲-۱-۲٫ جايگاه اجتماعي سالمندان در جوامع امروز. ۱۷
۲-۲-۲٫ معضلات زندگي خانوادگي براي سالمندان و خانواده ها ۱۸
۲-۲-۲-۱٫ اختلاف پير و جوان ۱۹
۲-۲-۲-۲٫ دخالت ها۱۹
۲-۲-۲-۳٫ سلب قدرت و استقلال از سالمندان ۱۹
۲-۲-۲-۴٫ سوء رفتار با سالمندان ۲
۲-۲-۲-۵٫ تغيير نقش ها در خانواده۲
۲-۲-۳٫ دلايل سپردن سالمندان به خانه هاي سالمندان ۲
۲-۲-۳-۱٫ دلايل خانوادگي. ۲
۲-۲-۳-۲٫ دلايل اقتصادي. ۲۱
۲-۲-۳-۳٫ دلايل اجتماعي فرهنگي ۲۱
۲-۲-۴٫ مزايا و معايب خانه هاي سالمندان ۲۲
۲-۲-۵٫ ويژگي هاي جمعيتي ۲۳
۲-۲-۵-۱٫ بررسي جمعيت سالمندان در جهان ۲۳
۲-۲-۵-۲٫ بررسي جمعيت سالمندان در ايران. ۲۴
فصل سوم : شناخت منطقه و اقليم شهر مشهد.۲۵
۳-۱٫ خصوصيات شاخص شهر مشهد.۲۷
۳-۱-۱٫ اهميت مشهد از نظر تاريخي. ۲۷
۳-۱-۲٫ اهميت مشهد از نظر ملي و مذهبي ۲۷
۳-۱-۳٫ اهميت بين المللي مشهد. ۲۷
۳-۱-۴٫ کمبود فضاهاي وابسته به سالمندان در مشهد. ۲۷
۳-۲٫ مطالعات جمعيتي شهر مشهد. ۲۷
۳-۲-۱٫ جمعيت کنوني شهر مشهد. ۲۷
۳-۲-۲٫ جمعيت آينده شهر مشهد ۲۸
۳-۲-۳٫ بررسي ساخت جمعيتي سالمندان شهر مشهد به تفکيک سن . ۲۹
۳-۲-۴٫ اهميت توسعه فضاهاي وابسته به سالمندان در شهر مشهد ۲۹
۳-۳٫ مطالعات کالبدي ۳۱
۳-۳-۱٫ موقعيت جغرافيايي ۳۱
۳-۳-۲٫ وضعيت توپوگرافي. ۳۱
۳-۳-۳٫ وضعيت زلزله خيزي. ۳۱
۳-۳-۴٫ نقش وضعيت جغرافيايي در تعيين جهت گسترش شهر مشهد. ۳۲
۳-۳-۵٫ نقش وضعيت اقليمي در جهات توسعه آينده ۳۲
۳-۴٫ مطالعات اقليمي ۳۲
۳-۴-۱٫ عوامل اقليمي شهر مشهد. ۳۳
۳-۴-۲٫ تأثير عوامل اقليمي بر بنا. ۳۸
۳-۴-۲-۱٫ جهت استقرار ساختمان. ۳۸
۳-۴-۲-۲٫ تعيين فرم بنا با توجه به اقليم منطقه. ۴
۳-۴-۲-۳٫ تهويه.۴
۳-۴-۲-۴٫ کيفيت رنگ و سطح مورد تابش ۴
۳-۴-۲-۵٫ تأثير نوع و شکل پنجره ۴۱
۳-۴-۲-۶٫ تأثير آلودگي صوتي ۴۲
۳-۴-۲-۷٫ تأثير آلودگي هوا. ۴۲
۳-۴-۲-۸٫ ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح ۴۲
فصل چهارم : بررسي نمونه هاي مشابه.۴۴
۴-۱٫ نمونه هاي داخلي ۴۵
۴-۱-۱٫ آسايشگاه کهريزک ۴۵
۴-۱-۲٫ سراي سلامتي مشهد . ۵۲
۴-۲٫ نمونه هاي خارجي. ۵۴
۴-۲-۱٫ Guild house. 54
۴-۲-۲٫ مجتمع مسکوني hough. 56
فصل پنجم : برنامه فيزيکي. ۵۸
۵-۱٫ ظرفيت سنجي مجموعه. ۵۹
۵-۱-۱٫ ظرفيت سنجي بخش نگهداري روزانه.۶
۵-۱-۲٫ ظرفيت سنجي بخش نگهداري هفتگي. ۶
۵-۱-۳٫ ظرفيت سنجي ساير فضاها ۶
۵-۲٫ استانداردها. ۶۲
۵-۲-۱٫ فضاي نگهداري . ۶۲
۵-۲-۱-۱٫ فضاي نگهداري روزانه۶۲
۵-۲-۱-۲٫ فضاهاي نگهداري هفتگي۷۹
۵-۲-۲٫ فضاهاي اجتماعي.۷۲
۵-۲-۲-۱٫ فضاهاي آموزشي ۷۲
۵-۲-۲-۲٫ فضاهاي فرهنگي – مذهبي.۷۳
۵-۲-۲-۳٫ فضاهاي ورزشي۸۱
۵-۲-۲-۴٫ فضاهاي فراغتي.۸۲
۵-۲-۳٫ فضاهاي رفاهي.۸۵
۵-۲-۳-۱٫ تريا۸۵
۵-۲-۳-۲٫ رستوران۸۶
۵-۲-۴٫ فضاهاي اداري۸۷
۵-۲-۴-۱٫فضاهاي اداري – مديريتي ۸۷
۵-۲-۴-۲٫ فضاهاي اداري – دفتري.۸۸
۵-۲-۴-۳٫ فضاهاي اداري – عمومي ۸۹
۵-۲-۵٫ فضاهاي خدماتي. ۹
۵-۲-۵-۱٫ رخشويخانه. ۹
۵-۲-۵-۲٫ انبارها. ۹
۵-۲-۵-۳٫ تأسيسات. ۹
۵-۲-۶٫ فضاهاي ارتباطي ۹
۵-۲-۶-۱٫ ارتباطات افقي ( راهروها ) ۹
۵-۲-۶-۲٫ ارتباطات عمودي.۹۱
۵-۲-۷٫ فضاهاي باز.۹۲
۵-۲-۷-۱٫ فضاهاي باز عمومي۹۳
۵-۲-۷-۲٫ فضاهاي باز باغباني. ۹۵
۵-۲-۷-۳٫ فضاهاي باز ورزشي. ۹۶
۵-۲-۷-۴٫ فضاهاي باز فرهنگي ۹۶
۵-۲-۷-۵٫ فضاهاي باز خدماتي ۹۶
۵-۳٫ توصيه هاي کلي در طراحي ۹۶
۵-۳-۱٫ نورپردازي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان ۹۶
۵-۳-۲٫ رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان. ۹۹
۵-۳-۳٫ شرايط آسايش ۱۱
۵-۳-۴٫کفپوش هاي مناسب. ۱۱
۵-۳-۵- مبلمان و اثاثيه ثابت.۱۲
۵-۳-۶٫ ايمني.۱۳
۵-۳-۷٫ مسيرها در فضاي باز ۱۳
۵-۳-۸٫ سطوح پياده روي در فضاي باز ۱۳
۵-۳-۹٫ امنيت در فضاي باز ۱۴
۵-۴٫ جدول ريز فضاها۱۴
۵-۵٫ دياگرام هاي فضايي( روابط عملکردي ) ۱۱۲
فصل ششم : نتايج مطالعات (مدخل طراحي). ۱۱۸
۶-۱٫ نتايج فصل اول و دوم۱۱۹
۶-۲٫ نتايج فصل چهارم. ۱۲
۶-۲-۱٫ عوامل اقليمي شهر مشهد ۱۲
۶-۲-۲٫ تأثير عوامل اقليمي بر بنا ۱۲
۶-۳٫ آناليز سايت و تعيين قابليت اراضي ۱۲۲
۶-۳-۱٫ ابعاد زمين. ۱۲۲
۶-۳-۲٫ گذرهاي اطراف سايت ۱۲۲
۶-۳-۳٫ کاربري هاي مجاور سايت. ۱۲۳
۶-۳-۴٫ ديد و منظر ۱۲۴
۶-۳-۵٫ آلودگي صوتي ۱۲۴
۶-۳-۶٫ عوامل اقليمي مؤثر در سايت ۱۲۵
۶-۴٫ ديدهاي اطراف سايت ۱۲۶
۶-۵٫ جانمايي عناصر اصلي پروژه با توجه به زمينه ۱۲۹
۶-۵-۱ . حوزه مناسب قرارگيری نگهداری روزانه ۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری نگهداری هفتگی.۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری کاربری هاي آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری کتابخانه. ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری اداری۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری خدماتی. ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری فضاهای بازی فکری کودکان۱۳۱
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری مسيرهای پياده روی.۱۳۱
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری فضاهای گلکاری و باغبانی۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری فضای باز. ۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری فضاهای ورزشی۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری پارکينگ۱۳۲
مراجع ۱۳۵

طراحي خانه سالمندان ۱۴۰ص

قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید