مبانی طراحی معماری( ساختمان نمایشگاه ها) ۱۵۲ص

مبانی طراحی معماری( ساختمان نمایشگاه ها) ۱۵۲ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

جمع آوری معیارها و ضوابط
خارجی
نظامنامه UFI ـ مصوب ۱۰۰۱
قوانین داخلی UFI ـ مصوب ۲۰۰۱
راهنمای مدیریت نمایشگاهها ـ مرجع AEO
معیارهای بازدیدکنندگان نمایشگاه ـ ۲۰۰۲
محاسبه بازدیدکنندگان بالقوه از غرفه
مقررات و قوانین نمایشگاهی هند

مبانی طراحی ساختمان های نمایشگاهی
۲-۱- واژه شناسی نمایشگاه
۲-۲- برداشت محتوایی از نمایشگاه
۲-۳- انواع موضوع برگزاری نمایشگاه
۲-۴- انواع مقیاس برپایی نمایشگاه
۲-۵- فضاهای متشکله نمایشگاه
C.S ـ بخش فضاهاي سرپوشيده (ساختمان)
M ـ گروه فضاهاي اصلي
R ـ گروه فضاهاي وابسته اصلي
C ـ گروه فضاهاي رفاهي
U ـ گروه فضاهاي پشتيباني
U.S ـ بخش فضاهاي رو باز (محوطه)
G ـ گروه فضاهاي سبز
P ـ گروه فضاهاي تردد
S ـ گروه فضاهاي مكث
۲ـ۶ـ استفاده‌كنندگان نمايشگاه
P ـ جمعيت كاركنان (مقيم)
V ـ جمعيت مراجعين (موقت)
C ـ ظرفيت كلي (لحظه‌اي)
۲ـ۷ـ سطوح كلي ساختمانهاي نمايشگاهي
SN ـ سطوح خالص (مفيد)
Scir ـ سطوح گردش
SG ـ سطوح ناخالص
۲ـ۸ـ سطوح سرانه ساختمانهاي نمايشگاهي
PH.B ـ سرانه مبنا
PH.N ـ سرانه خالص
PH.G ـ سرانه ناخالص
۲ـ۹ـ وسايل سالنهاي نمايشگاهي
Fur ـ اثاينه
Mob ـ تجهيزات
Equ ـ لوازم
۲ـ۱۰ـ شاخص‌هاي كنترل سطوح نمايشگاهي
Eeff ـ ارزيابي كارآيي ساختمان
Erev ـ ارزيابي بهره برداري مفيد
Edis ـ ارزيابي توزيع سطوح خالص
مبانی طراحی معماری( ساختمان نمایشگاه ها) ۱۵۲ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید