مطالعات مرکز فرهنگی و آموزشی توانبخشی نابینایان و کم بینایان ۳۰۰ص

مرکز فرهنگی و آموزشی توانبخشی نابینایان و کم بینایان ۳۰۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

چکيده ۷
نابينا کيست و تاريخچه آموزش و پرورش نابينايان. ۸
مقدمه ۹
نابينا کيست و درجه بندي نابينايي ۹
شيوه ها براي افراد مشکل دار بينايي ۱۲
تاريخچه آموزش و پرورش در ايران براي نابينايان ۱۵
فصل اول ۲۰
جستاري در عالم نابينايان ۲۰
۱-۱حس بينايي ۲۱
نابينايي در جهان سوم ۲۲
بيان مسئله ۲۲
اهداف تحقيق ۲۵
اهميت موضوع مورد بررسي ۲۶
حس بينايي ۳۲
مشميه: ۳۲
جسم مژگاني(corpus cilliaris 33
خطا هاي انكساري چشم ۳۳
شبكيه(Retina): 34
مقايسه دو حس بينايي و شنوايي ۳۵
نابينايي و معلوليت بينايي ۴۱
کم‌بينايي: ۴۳
تعريف نابينايي: ۵۰
کاتاراکت ۵۱
تراخم ۵۲
جذام ۵۳
اونکوسرکيازيس ۵۳
گزروفتالمي ۵۳
نابينايي چيست؟ ۵۶
درمان نابينايي ۷۵
نابينايي و معلوليت بينايي ۷۵
علل نابينايي ۸۵
فصل دوم ۹۱
تاريخچه توجه به نابينايان ۹۱
تاريخچه آموزش استثنايي جهان ‌و ايران ۱۰۱
تاريخچه آموزش وپرورش نابينايان درايران ۱۰۶
تعليم و تربيت نابينايان ۱۰۶
تاسيس مدارس خاص نابينايان ۱۰۷
دليل بالا بودن توانايي حس لامسه افراد نابينا ۱۱۱
تاثير موسيقي درماني در کودکان نابينا ۱۱۳
ابزارها و راهکارهايي جهت آموزش الکترونيک نابينايان ۱۲۳
۲-۴-وسايل توانبخشي نابينايان ۱۲۷
: معرفي عصاي سفيد نابينايان ۱۲۷
معرفي وسايل كمك آموزشي نابينايان ۱۳۱
فصل سوم ۱۳۴
نابينايان و مسائل محيطي و شهرسازي ۱۳۴
نمونه هاي موردي ۱۴۳
مجتمع نابينايان شهيد محبي ۱۴۳
امکانات ۱۴۳
۴-۲٫ مدرسه نابينايان باغچه بان شيراز ۱۵۱
نقاط ضعف طرح ۱۵۱
نقاط ضعف طرح ۱۵۴
فصل سوم ۱۵۵
( مطالعات اقليمي و نمونه هاي دوره اي ) ۱۵۵
۲-۱- تاريخچه شيراز و محدوده طرح ۱۵۵
۲-۲- سير تحولات تاريخي شهر شيراز در ادوار مختلف ۱۵۹
شيراز پس از اسلام ۱۶۰
دوره اموي ۱۶۱
شيراز در دوره صفاريان و ديلميان ۱۶۱
آل بويه (۴۴۸-۳۲۱ هـ. ش) ۱۶۳
سلجوقيان (۵۲۷-۴۳۵هـ . ق) ۱۶۵
اتابكان فارس ( ۶۴۳-۵۲۷ هـ. ش ۱۶۵
دوره ايلخانيان مغول ، گوركانيان و آل قويونلوها : ۱۶۸
آل اينجو ( ۷۳۱-۷۰۳ هـ . ش ۱۶۹
آل مظفر (۸۴۷-۷۳۱هـ . ش) ۱۷۰
صفويه (۱۱۰۲-۸۸۲ هـ . ش ) ۱۷۱
افغانها و افشاريه (۱۱۴۶-۱۰۴۶ هـ . ش ۱۷۳
قاجاريه (۱۲۹۹-۱۱۱۷۱ هـ . ش) ۱۷۷
پهلوي (۱۳۵۷-۱۲۹۹ هـ . ش ۱۸۵
بررسي وضعيت كلي شهر شيراز ۱۹۶
۴-۱- بررسي وضعيت فرهنگي شهر شيراز ۱۹۷
۴-۱-۱- وجه تسميه شيراز ۲۰۱
۴-۱-۲- القاب شيراز ۲۰۳
۴-۲- بررسي وضعيت اقتصادي شهر شيراز ۲۰۶
۴-۳-بررسي وضعيت اجتماعي شهر شيراز ۲۰۸
۴-۴- بررسي موقعيت جغرافيايي شيراز ۲۰۹
۴-۵- بررسي اقليمي منطقه : ۲۱۱
۴-۵-۱- بررسي پوشش گياهي شيراز ۲۱۲
شکل۴-۱ – باغ ارم ۲۱۳
الف- دما ۲۱۵
ب-رطوبت نسبي ۲۱۶
ج-تابش خورشيد ۲۱۷
۴-۵-۳- منطقه آسايش ۲۲۰
۴-۵-۴- تاثير عوامل اقليمي بر معماري و شكل گيري بافت شهري شيراز ۲۲۳
فصل چهارم ۲۲۵
مباني نظري معماري ۲۲۵
– معمار ۲۲۵
معمار در جايگاه افراد گوناگون ۲۲۷
الف ) معمار در جايگاه معمار و منتقد. ۲۲۷
ب) معمار در جايگاه مديران شهر ۲۲۷
ج) معمار در جايگاه بهره وران از فضا ۲۲۸
– انديشه ( تشبيه ) هاي معمارانه : ۲۲۸
معماري و انديشه ۲۳۰
انديشه هاي معماري ۲۳۲
فصل پنجم ۲۳۵
۵-۱ تدوين برنامه فيزيکي: ۲۳۵
۵-۲ زيبا شناختي فضا ۲۳۶
۵- ۳ کانسپت، مرکز گفتگو: ۲۳۸
۵-۴ چرا مرکز گفتگو؟ ۲۴۱
۵-۵ بخش هاي اصلي پروژه و ليست فضاهاي آن: ۲۴۴
۵-۵-۱-. بخش آموزشي، پژوهش و کلينيک (براي نابينايان) ۲۴۵
۵-۵-۱-۱ کلاس ها ۲۴۵
۵-۵-۱-۲ کارگاه ها ۲۴۷
۵-۵-۱-۳ آزمايشگاه (پژوهش) ۲۴۸
۵-۶-۳-ج) فضاي گفتار درماني: ۲۵۰
۵-۶-۶-چ) فضاي مخصوص آموزش افراد چند معلوليتي با نقض بينايي و افراد داراي کاشت حلزوني گوش. ۲۵۱
۵-۷ج) فضاي انتظار ۲۵۲
۵-۸- کتابخانه ۲۵۲
۵-۹ بخش آشنايي با دنياي نابينايي ۲۵۳
۵-۹-۱- نمايشگاه هنر نابينا ۲۵۴
۵-۹-۲-باغچه ۴ فصل ۲۵۵
۵-۹-۳- کافي نت: ۲۵۶
۵-۹-۴- آزمايشگاه صداي چندحسي (the multisensory sounel LAB) 256
۵-۹-۵-غرفه هاي فروش محصولات کارگاه ها ۲۵۷
۵-۱۰- بخش گفتمان(گفتگو) ۲۵۸
۵-۱۰-۱- لابي اصلي مجموعه ۲۵۸
۵-۱۰-۲-آمفي تئاتر طراحي شده مخصوص افراد نابينا ۲۵۹
جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد : ۲۶۰
۵-۱۰-۳-رستوران با ميزباني نابينا: ۲۶۸
۵-۱۱- بخش اداري مجموعه ۲۶۹
۵-۱۱-۱-مديريت ۲۶۹
۵-۱۱-۳- کنفرانس ۲۷۰
۵-۱۱-۴-امور اداري ۲۷۰
۵-۱۱-۵-اتاق استراحت مربيان و متخصصين ۲۷۱
۵-۱۱-۶ آبدارخانه ۲۷۱
۵-۱۱-۷ سرويس هاي بخش اداري ۲۷۲
۵-۱۲- بخش خدماتي ۲۷۲
۵-۱۲-۱ نگهباني و اطلاعات ۲۷۳
۵-۱۲-۲ سرويس هاي بهداشتي ۲۷۳
۵-۱۲-۳ انبارها ۲۷۴
۵-۱۲-۴ پارکينگ ها ۲۷۴
فصل ششم ۲۷۵
مکان يابي سايت و تحليل سايت ۲۷۵
۶-۱-معرفي استان فارس ۲۷۵
۶-۱-۳- مطالعات اقليمي: ۲۷۶
۶-۱-۴جهت بادهاي غالب و بادهاي محلي: ۲۷۷
۶-۱-۴-۱-الف) بادهاي شمالي: ۲۷۷
۶-۱-۴-۲-ب) بادهاي غربي: ۲۷۸
۶-۱-۴-۳-پ) توده هاي هواي جنوبي: ۲۷۸
۶-۱-۴-۴-ت) بادهاي محلي: ۲۷۸
۶-۱-۵جريان توده هاي هوا: ۲۷۸
۶-۲ بررسي مطالعات اجتماعي و فرهنگي ۲۷۹
۶-۳-نرخ رشد. ۲۸۰
۶-۴- هرم سني ۲۸۱
۶-۵-جانمايي پروژه در شهر شيراز ۲۸۳
۶-۵-۱-دسترسي: ۲۸۳
۶-۵-۳-همجواري ها: ۲۸۴
۶-۵-۴-قابليت گسترش: ۲۸۵
۶-۵-۵-تنوع بصري: ۲۸۵
۶-۶-پتانسيل هاي اجتماعي بستر ۲۸۵
۶-۷-جمع مطالب و تعيين نوع بستر ۲۸۶
۶-۸-نقد و بررسي آلترناتيوهاي مکان يابي بستر ۲۸۷
۶-۸-۱-الف) باغات حاشيه بلوار چمران: ۲۸۷
محاسن حاشيه چمران: ۲۸۷
معايب حاشيه چمران: ۲۸۸
۶-۸-۲-ب) سايت جنوبي پارک آزادي (پارک شهر) ۲۸۹
معايب فضا: ۲۹۰
فصل هفتم ۲۹۰
معرفي طرح ۲۹۰
۷-۲-ايده اصلي طرح ۲۹۱
۷-۳-ايده انتخابي ۲۹۳
۷-۴-آرايش فضاي مثلثي به عنوان يک مدل طراحي بنيادي براي اجتماع افراد نابينا ۲۹۳
۷-۴-۱-الف) اصل (openess) بودن ۲۹۴
۷-۴-۲-ب) اصل نور:(light) 295
۷-۴-۳-ج) اصل ترکيب (composition) 295
۷-۴-۵-د) اصل فرم ۲۹۶
۷-۴-۶-هـ) اصل متريال(materialiy) 296
۷-۵-چند نکته مهم در رابطه با طراحي ۲۹۷
۷-۶ – جانمايي پروژه در سايت ۲۹۸
۷-۷- سازه پروژه ۲۹۸
۷-۸-معرفي تاسيسات ۲۹۹
فهرست منابع فارسي ۳۰۰
فهرست منابع غيرفارسي ۳۰۲

مرکز فرهنگی و آموزشی توانبخشی نابینایان و کم بینایان ۳۰۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید