مطالعات آمفی تئاتر ۱۳۰ص

مطالعات آمفی تئاتر ۱۳۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه: ۱
اهميت موضوع ۱
پيشگفتار: ۵
ريشه واژه هنر ۵
معني هنر در لغتنامه دهخدا ۵
فلسفه هنر ۶
سير تكاملي هنرهاي اوليه ۷
در بررسي يك اثر هنري چهار عامل مورد توجه قرار مي گيرد: ۸
آثار هنري دوره پيش از تاريخ مديون اين نظرات مستند است كه: ۱۰
كليات هنر ۱۲
نتيجه ۱۴
تجزيه تحليل انواع هنرها و ارتباط با يكديگر ۱۵
۱ـ شكل : ۱۷
۲ـ تكرار : ۱۷
۳ـ تعادل : ۱۸
۴ـ تعادل و وحدت: ۱۸
۵ـ تضاد: ۱۸
۶ـ فرم و طرح صفحه: ۱۹
۷ـ اصول طرح: ۱۹
۸ـ بافت: ۱۹
۹ـ حركت : ۲۰
هنر، هنرمند، اجتماع ۲۰
هنرمند ۲۱
ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنري ۲۳
تئاتر ۲۴
فصل اول:مطالعات اولیه ۲۶
۱ – ۱ بازشناسي نمايش و هنرهاي نمايشي ۲۷
۱ – ۱ – ۱ چيستي هنر نمايش ۲۷
۲ – ۱ شناخت هنر نمايش در ايران ۳۱
۱ –۲ – ۱ تاريخچه ۳۱
۱ – ۲ – ۱ اولين گروههاي تئاتري ۳۵
۱ – شركت فرهنگ ۳۵
۲- تئاتر ملي ۳۶
۳- كمدي ايران ۳۶
۴- كانون ايران جوان ۳۷
۵- كلوپ موزيكال ۳۷
۶- كمدي اخوان ۳۷
۳ – ۲ – ۱ گونه هاي مختلف نمايش : ۳۸
۱ – گونه هاي مختلف نمايش به لحاظ محتوي: ۳۸
نمايش هاي مذهبي ۳۸
نمايش هاي ملي و محلي ۳۸
۲ – به لحاظ نحوه اجراء : ۳۹
نمايش هاي سيار ۳۹
فصل دوم:مطالعات پایه ۴۰
۲ – ۱ شناخت ريشه واژه تئاتر ۴۱
۲ – ۲ خاستگاه هنر تئاتر در تاريخ ۴۱
انگيزه هاي پيدايش تئا تر: ۴۲
۱ – ۲ – ۲ مناسك آييني ۴۲
۲– ۲ – ۲ تقليد ۴۲
۳– ۲ – ۲ بازي ۴۳
۴– ۲ – ۲ سحر و جادو ۴۴
۳ – ۲ بررسي تئاتر در دوره معاصر: ۴۵
۱ – ۳ – ۱ ظهور مكاتب جديد در تئاتر معاصر ۴۵
۴ – ۲ هنرهاي نمايشي در ايران ۴۹
۱ – ۴ –۲ گونه هاي مختلف هنر هاي نمايشي در ايران ۴۹
تعزيه و شبيه ۴۹
۲ – ۴– ۲ نقش و جايگاه اجتماعي تئاتر در ايران ۵۳
فصل سوم:هنر های نمایشی سنتی در ایران ۵۶
۱ – ۳ هنر های نمایشی سنتی در ایران ۵۷
۲ –۳ موقعیت تئاتر در کالبد شهری ۶۰
۳ – ۳ اهداف و تعريف پروژه ۶۱
۴ – ۳ انواع سالنهای تئاتر ۶۱
۱ – ۴ – ۳ انواع سالن تئاتر از نظر گنجایش ۶۱
۲ – ۴ – ۳ انواع تئاتر از نظر نوع فعالیت: ۶۳
الف-نمایشنامه های معمول : ۶۳
ب-نمایشنامه های مجلل و تاریخی: ۶۳
ج-اپراهای بزرگ: ۶۳
چ- اپراهای کوچک و محلی کمدی موزیکال و نمایشهای عوام با موسیقی ۶۴
د-نمایشهای توام با رقص و آواز(واریته)و جنگهای نمایشی : ۶۴
و-رقص: ۶۴
ز-کنسرت ها: ۶۴
۳ – ۴ – ۳ انواع سالن تئاتر از نظر ارتباط تالار با صحنه ۶۵
سالن تئاتر با صحنه قاب عکسی ۶۵
سالن تئاتر با صحنه مرکزی ۶۶
سالن تئاتر با صحنه رو باز ۶۷
فصل چهارم: مقررات مربوط به طراحی تئاتر ۶۹
۱ – ۴ مقررات مربوط به طراحی تئاتر ها: ۷۰
۱ – آكوستيك مناسب ۷۱
۲ – ايمني سالن ۷۱
۳-راههاي فرار ۷۲
۴- صحنه هاي سيار و متحرك ۷۲
۵- ايمني صحنه و سالن ۷۲
الف – ايمني در صحنه باز ۷۳
ب – ايمني در پشت صحنه ۷۳
تغيير صحنه ۷۳
روشهاي تغير صحنه ۷۳
انتقال به بالا ۷۳
صحنه گردان ۷۴
۶- كنترل صدا ۷۴
۷- طراحي صحنه ۷۴
۸- وضعیت: ۷۵
۹- زمان ورود شنوندگان: ۷۵
۱۰- پارک اتومبیل،راه های سرپوشیده: ۷۵
۱۱- ورودی هاوخروجي ها: ۷۷
۱۲- راهروهاي سالن نمايش ۷۷
۱۳- پلکانها : ۷۸
۱۴- خطوط دید: ۷۸
۱۵- آدیتوریم: ۸۰
۱۶- ظرفیت نشیمن و ترازهای کف: ۸۰
۱۷- سن خانه : ۸۲
۱۸- در ها : ۸۲
۱۹- محوطه زیر سقف : ۸۳
۲۰- پرده ضدآتش: ۸۳
قرابت جدید یا مدرن: ۸۳
ترکیب سن “آرنا” و “پیپ-شو” ۸۴
فصل پنجم:ضوابط و مقررات فني و تعيين سيستم سازه و تاسيسات و تجهيزات پروژه ۸۶
۱ – ۵ ضوابط و مقررات فني و تعيين سيستم سازه و تاسيسات و تجهيزات پروژه ۸۷
۱ – ۱ –۵ سازه ۸۷
۱ – ويژگي سازه سالنهاي نمايش ۸۷
۲ – بررسي مصالح در ارتباط با سيستم هاي سازه سالن ۸۸
۲ – ۱ – ۵ ايمني از حريق ۸۹
۱ – نكات ويژه ايمني از حريق ۸۹
۲ – ساير مقررات ايمني از حريق ۹۰
۳ -۱ – ۵ تاسيسات ۹۲
۱ – گرمايش و تهويه مطبوع ۹۲
۲ – روشنايي ۹۳
۳ – فاضلاب ۹۴
۴ – آكوستيك تالارها ۹۴
۴ – ۱ – ۵ كاواك : (رزوناتر) ۹۵
۵ – ۱ – ۵ طراحي تالارها: ۹۵
۱ – فرم ۹۶
۲ – آكوستيك در تالار كنفرانس ۹۷
۳ – آكوستيك در تالار كنسرت ۹۷
فصل ششم: مطالعات تطبیقی ۹۸
۱ – ۶ بررسي نمونه اي از مجموعه هاي نمايشي در خارج از ايران ۹۹
۱ – ۱ – ۶ تماشاخانه همپستد Hampstead Theater 99
راب بنت Rab bennetts 99
۲ – ۱ – ۶ مركز هنرهاي نمايشي شوستر Schuster Performing arts center 100
۲ – ۶ برسي نمونه هايي از مجموعه هاي نمايشي در ايران ۱۰۲
۱ – ۲ – ۶ تكيه دولت بزرگترين تماشاخانه ايران ۱۰۲
۲ -۲ – ۶ ايران امروز ۱۰۳
۱ – تئاتر شهر تهران ۱۰۴
سالن اصلي مجموعه: ۱۰۴
۲ – تالار وحدت تهران ۱۰۶
فصل هفتم: تعيين تجهيزات و تاسيسات و تبيين برنامه فيزيكي ۱۱۲
۱ – ۷ تجهيزات و تاسيسات ۱۱۳
۱ – ۱ – ۷ تاسيسات و تجهيزات صحنه ۱۱۳
۲ – ۱ – ۷ تاسيسات و تجهيزات نورپردازي ۱۱۶
۳ – ۱ – ۷ تاسيسات و تجهيزات صوتي ۱۱۷
۴ – ۱ – ۷ تاسيسات و تجهيزات سيستم ايمني ۱۱۸
۵ – ۱ – ۷ تاسيسات و تجهيزات گرمايش و تهويه مطبوع ۱۱۹
۲ – ۷ تبیین برنامه فیزیکی: ۱۲۰
بخش های سالن نمایش ۱۲۱
فضاهای اداری: ۱۲۱
ورود و انتظار ۱۲۱
حجم ۱۲۴
پلان ۱۲۵
عناصر تشكيل دهنده سايت ۱۲۶
فضاي سبز ۱۲۷
نكات لحاظ شده در معماري تئاتر ۱۲۷
۶) سايت و اقليم: ۱۲۸
مکان پروژه: ۱۲۸
شرايط اقليمي: ۱۲۸
معرفي منطقه: ۱۲۹

مطالعات آمفی تئاتر ۱۳۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید