مطالعات برج مسکونی – تجاری ۱۱۰ص

مطالعات برج مسکونی – تجاری ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

مقدمه۱
فصل اول : تاريخچه
۱-۱ تاريخچه ساختمان‌هاي بلند در جهان ۶
۱-۲ تاريخچه ساختمان های بلند در ايران۸
فصل دوم : شناخت
۲-۱ شناخت خوزستان۱۰
۲-۲ شناخت شهرستان اهواز۱۴
فصل سوم : مباني نظري
۳-۱ مباني نظري ساختمان‌هاي مرتفع۲۶
۳-۲ تسهيلات و خدمات۳۴
۳-۳ جهت استقرار ساختمان۴۱
۳-۴ ساختمان بلند و سازه نگهدارنده آن۴۶
۳-۵ ايده و كانسپت۴۸
۳-۶ نماي ساختمان؛ اهداف و كاركردها، بايدها و نبايدها . . .۴۸
فصل چهارم : استاندارد‌ها
۴-۱ قوانين و ضوابط ۶۲
۴-۲ ساير ضوابط۶۵
۴-۳ ريز فضاها ۶۷
۴-۴ سرانه۶۹
۴-۵ تجزیه و تحلیل فعالیتها۷۲
۴-۶ بررسی همجواری فضاها با یکدیگر۷۴
فصل پنجم : تحليل دو نمونه داخلي و خارجي
۵-۱ نمونه خارجي ۷۷
۵-۲ نمونه داخلي۸۱
فصل ششم : تحليل سايت
۶-۱ معرفي سايت۸۹
۶-۲ تجزيه و تحليل سايت۹۴
منابع و مآخذ
مطالعات برج مسکونی – تجاری ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید