مطالعات بیمارستان ۱۰۷ص

مطالعات بیمارستان ۱۰۷ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

فصل اول: کلیات
تاریخچه بیمارستان. ۲
تعريف بيمارستان. ۳
علت انتخاب موضوع. ۳
دسته بندی بيمارستان ها ۳
فصل دوم: شناخت بستر
۲-۱- آشنایی مقدماتی با شهرستان. ۷
وضعیت اقلیمی شهر آزادشهر. ۸
فصل سوم : طراحی بیمارستان
۳-۱- مفهوم طرح ریزی.. ۱۴
۳-۲- اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران سرپایی.. ۱۴
۳-۳- راهروها ۱۵
۳-۵- پله‌ها ۱۶
۳-۶- آسانسورها ۱۶
۳-۷- اتاقهای جراحی اصلی.. ۱۷
۳-۸- اتاق بیهوشی.. ۱۸
۳-۹- اتاق شستشو. ۱۸
۳-۱۰- اتاق گچ گیری.. ۱۹
۳-۱۱- فعالیتهای جنبی.. ۲۰
۳-۱۲- رعایت نکات ایمنی در جراحی.. ۲۲
۳-۱۳- روشنایی.. ۲۳
۳-۱۴- استریل‌سازی مرکزی.. ۲۳
۳-۱۵- بخش مراقبتهای ویژه ۲۳
۳-۱۶-طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان. ۲۶
۳-۱۷- ورودي بيمارستان. ۳۳
۳-۱۸- محوطه بيمارستان. ۳۴
۳-۱۹- طراحی دکوراسیون اتاق انتظار بیمارستان. ۳۶
فصل چهارم: برنامه فیزیکی

فصل پنجم: دیاگرام

فصل ششم : بررسی نمونه و مصادیق

۶-۱- بيمارستان« بلويج»، مرکز مشاوره خارجی.. ۸۷
۶-۲- طرح توسعه بيمارستان بناي يادبود اسكريپس… ۸۹
۶-۳- بيمارستان ۳۰۰ تختخوابي بابل.. ۹۴

منابع وماخذ. ۱۰۸
مطالعات بیمارستان ۱۰۷ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید