مطالعات بیمارستان ۱۴۰ص

مطالعات بیمارستان ۱۴۰ص
این پروژه فاقد عکس می باشد

قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: اقليم و طراحي
-۱-۱ بخش اول : خورشيد ۴
-۱-۱-۱ منشأ انرژي خورشيدي ۴
-۲-۱-۱ تشعشعات خورشيدي ۵
-۳-۱-۱ تشعشعات و جو زمين ۷
-۴-۱-۱ شدت تشعشعات بر يك سطح ۸
-۵-۱-۱ بازتاب، انتقال و جذب ۱۱
-۶-۱-۱ نمودارهاي خورشيدي ۱۳
-۱-۶-۱-۱-۱ نمودار خورشيدي استوان هاي ۱۴
-۲-۶-۱-۱-۱ نقاله خورشيدي ۱۶
-۷-۱-۱-۱ جسم انساني ۱۷
-۱-۷-۱-۱-۱ بدن چگونه خود را خنك م يكند؟ ۱۹
-۲-۷-۱-۱-۱ تامين آسايش گرمايي ۲۰
-۲-۱ بخش دوم : اقليم ۲۵
-۱-۲-۱ بررسي شرايط اقليمي مناطق مختلف ايران ۲۵
نواحي مركزي (دشت هاي فلات: ۳۱
خصوصيات كلي بافت شهري: ۳۱
كليات فرم بنا در اين مناطق: ۳۲
معماري اقليمي خان هها: ۳۲
-۲-۲-۱ موقعيت استان زنجان در كشور ۳۳
-۳-۲-۱ موقعيت سايت در شهر ۳۳
فصل دوم:فرايند طراحي
-۱-۲ بخش اول: شناخت مسئله ۳۷
-۱-۱-۲ آشنايي با بيمارستان ۳۷
-۲-۱-۲ موقعيت فعلي بيمارستا نها ۳۷
-۳-۱-۲ نحوه تاسيس و اداره بيمارستا نها ۳۸
-۴-۱-۲ انواع بيمارستان ۴۵
-۵-۱-۲ ظرفيت بيمارستان ها در كشور ۴۶
-۶-۱-۲ معيارهاي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان ۴۸
-۲-۲ بخش دوم : چهارچوب مباني نظري ۵۱
-۱-۲-۲ فضاي معماري ۵۱
-۲-۲-۲ سياليت فضايي ۵۱
-۳-۲-۲ مباني رنگ ۵۲
۱-۳-۲-۲ چشم انسان چگونه رنگ ها را م يبيند؟ ۵۲
-۲-۳-۲-۲ رنگ هاي اوليه ۵۳
-۳-۳-۲-۲ كمپوزيسيون (تنظيم رنگ ها و فضا) ۵۴
-۴-۳-۲-۲ تضاد سطوح رن گها در يك فضا ۵۷
-۵-۳-۲-۲ عوامل رنگ و اثرات رنگ ۶۴
-۶-۳-۲-۲ تأثير رنگ در فضاهاي بيمارستان ۶۷
-۴-۲-۲ ادراك حسي و بصري ۷۰
-۱-۴-۲-۱ عوامل رواني و اجتماعي ۷۱
-۲-۴-۲-۲ روان شناسي محيط ۷۴
-۳-۴-۲-۲ بهداشت محيط ۷۵
فصل سوم :بررسي ساختار و ويژگي هاي طراحي
-۲-۳ بخش سوم: روند طراحي ۷۶
-۱-۳-۲ شروع طراحي ۷۶
-۲-۳-۲ طراحي پلان به حجم ۷۷
-۳-۳-۲ نتيجه گيري مطالعات و طراحي ۷۷
-۱-۳ ايده ها ۷۹
-۱-۱-۳ بررسي اولين طرح ۷۹
-۲-۱-۳ بررسي دومين طرح ۷۹
-۲-۳ بخش دوم : جمع بندي مرحله بررسي ايد هها ۷۹
-۳-۳ ساختار طراحي بيمارستان ۸۰
-۱-۳-۳ معرفي سيستم سازه ۸۰
-۲-۳-۳ معرفي سيستم تاسيسات: ۸۶
-۳-۳-۳ سيستم تأمين آب: ۸۷
-۵-۳-۳ گازهاي طبي: ۹۳
-۶-۳-۳ سيستم تصفيه هوا ۹۷
-۷-۳-۳ سيستم تهويه مطبوع: ۱۰۰
-۸-۳-۳ سيستم آكوستيك: ۱۰۶
-۹-۳-۳ ايمني در برابرآتش و دود: ۱۰۷
-۱۰-۳-۳ ايمني در برابر زلزله: ۱۰۸
-۱۱-۳-۳ ايمني بيماران در برابر خطرات فيزيكي داخل بخش. ۱۰۸
فصل چهارم:استانداردها و ضوابط طراحي
-۱-۴ كليات و نظرهاي كلي ۱۱۲
-۲-۴ طراحي بناي بيمارستان: ۱۱۵
-۳-۴ شكل بنا: ۱۱۸
-۴-۴ راهروها، درها، پل هها، آسانسورها ۱۱۹
-۵-۴ فضاهاي مراقبتي، عملكرد و ساختار، طرح كلي اتا قها و ايستگاه پرستاري: ۱۲۱
-۶-۴ فضاي مراقبت و تجهيز اتاق بيماران: ۱۲۲
فصل پنجم نمونه هاي بيمارستاني
-۱-۵ بيمارستان آموزشي شهيد صدوقي يزد: ۱۲۶
-۲-۵ بيمارستان امام خميني ۱۳۱
-۳-۵ بيمارستان آموزشي ۴۰۰ تختخوابي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ۱۳۲
(Houston,Tenas) Denton A.Cooley -4-5 بيمارستان ۱۳۵
(Su ffoik,Virginia) Louise obici -5-5 بيمارستان ۱۳۶

نتيجه گيري: ۱۳۸
فهرست منابع: ۱۳۹

مطالعات بیمارستان ۱۴۰ص
این پروژه فاقد عکس می باشد

قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید