مطالعات تحليل مكاني و فضايي تغييرات كاربري اراضي شهري (مطالعه موردي) منطقه ۱۵ شهرداري تهران ۱۳۶ص

مطالعات تحليل مكاني و فضايي تغييرات كاربري اراضي شهري (مطالعه موردي) منطقه ۱۵ شهرداري تهران ۱۳۶ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

چكيده ۱
مقدمه ۲

فصل اول : كليات تحقيق ۹-۳
۱-۱طرح مساله و بيان ضرورت آن ۳
۱-۲سوالات اصلي تحقيق ۵
۱-۳اهداف تحقيق ۵
۱-۴فرضيه ۶
۱-۵روش تحقيق ۶
۱-۶پيشينه و سابقه انجام ۷
۱-۷مسائل و مشكلات تحقيق ۹

فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين ۳۱-۱۰
۲-۱ مقدمه ۱۰
۲-۲ مفاهيم تحقيق ۱۰
۲-۲-۱ محتواي طرح كاربري زمين ۱۰
۲-۲-۲ مفهوم زمين ۱۱
۲-۲-۳ ناحيه ۱۱
۲-۲-۴ محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري ۱۱
۲-۲-۵ برنامه‌ريزي ۱۱
۲-۲-۶ برنامه‌ريزي شهري ۱۲
۲-۲-۷ منطقه ۱۲
۲-۲-۷-۱ انواع مناطق ۱۲
۲-۲-۸ برنامه ريزي كاربري اراضي شهري ۱۳
۲-۲-۹ فرايند برنامه‌ريزي كاربرد اراضي ۱۳
۲-۲-۱۰ اصول طبقه‌بندي كاربري اراضي شهري ۱۵
۲-۲-۱۱ تعريف مديريت ۱۵
۲-۲-۱۲ مديريت شهري ۱۶
۲-۳ محتوا و روش تهيه طرح‌هاي جامعه و تفصيلي در ايران ۱۶
۲-۳-۱ طرح هادي شهري ۱۶
۲-۳-۲ طرح جامع شهر ۱۶
۲-۳-۳ طرح تفصيلي ۱۷
۲-۴ پيشينه مطالعات كاربري زمين ۱۷
۲-۴-۱ پيشينه مطالعات كاربري زمين در دنيا ۱۷
۲-۴-۳ پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين در ايران ۲۱
۲-۴-۲ كاربري زمين در قاره‌هاي مختلف جهان ۲۰
۲-۴-۴ پيشينه‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه ۱۵ ۲۴
۲-۵ نظريه هاومدل‌هاي توزيع كاربري اراضي ۲۷
۲-۵-۱ نظريه نوگراها ۲۷
۲-۵-۲ نظريه سلامت روان ۲۹
۲-۵-۳ نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد شهر ۳۰
۲-۶ نتيجه‌گيري ۳۰

فصل سوم : مطالعات اكولوژيكي ۶۵-۳۲
۳-۱ مقدمه ۳۲
۳-۲ موقعيت طبيعي ۳۲
۳-۲-۱ موقعيت جغرافيايي ۳۳
۳-۲-۲ ويژگيهاي عمومي زمين شناسي منطقه ۱۵ ۳۵
۳-۲-۳ آبهاي زيرزميني ۳۶
۳-۲-۴ زلزله خيزي ۳۶
۳-۲-۵ مهمترين گسله‌ ها در گستره تهران و پيرامون منطقه ۳۷
۳-۲-۶ ژئومورفولوژي ۳۸
۳-۲-۶-۱ توپوگرافي و شيب منطقه ۳۸
۳-۲-۶-۲ موقعيت منطقه از نظر سيل گرفتگي و آب گرفتگي ۳۸
۳-۲-۲ مطالعات آب و هوا شناسي ۴۰
۳-۲-۲-۱ آب و هوا ۴۰
۳-۲-۲-۲ ميزان بارش ۴۰
۳-۲-۲-۳ رطوبت نسبي ۴۱
۳-۲-۲-۴ روزهاي يخبندان ۴۱
۳-۲-۲-۵ روزهاي باراني ۴۲
۳-۲-۲-۶ درجه حرارت ۴۲
۳-۲-۲-۷ باد ۴۲
۳-۳ مطالعات تاريخي و بررسي روند گسترش كالبدي منطقه ۴۳
۳-۳-۱ عوامل مهم و تاثير گذار بر روند تحولات كالبدي منطقه ۴۸
۳-۴ مطالعات جمعيتي منطقه ۵۱
۳-۴-۱ مقدمه ۵۱
۳-۴-۱-۲ روند تحولات جمعيت ۵۱
۳-۴-۱-۳ توزيع سني و جنسي جمعيت ۵۲
۳-۴-۱-۴ پراكندگي و تراكم نسبي جمعيت ۵۳
۳-۴-۱-۵ ميزان باسوادي و سطح سواد جمعيت ۵۴
۳-۴-۱-۶ مهاجرت در منطقه ۵۵
۳-۴-۲ ويژگيهاي اقتصادي ۵۶
۳-۴-۲-۱ وضع فعاليت جمعيت ۵۶
۳-۴-۳ پيش‌بيني جمعيت منطقه ۵۹
۳-۵ تاسيسات زيربنايي ۶۰
۳-۵-۱ شبكه جمع آوري فاضلاب ۶۰
۳-۵-۲ قنوات ۶۰
۳-۵-۳ سيستم دفع آبهاي سطحي ۶۰
۳-۵-۴ مخابرات ۶۱
۳-۵-۴ گاز و فرآورده‌هاي نفتي ۶۱
۳-۵-۶ خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع ۶۲
۳-۵-۷ شبكه آبرساني ۶۲
۳-۶ نتيجه‌گيري ۶۲

فصل چهارم : بررسي و تحليل تغييرات كاربري زمين در منطقه ۱۵ ۱۲۶-۶۶
۴-۱ مقدمه ۶۶
۴-۲ تقسيمات داخلي منطقه ۶۷
۴-۳ استانداردهاي كمي شهرسازي ۶۸
۴-۴ كاربري زمين در منطقه ۱۵ ۷۰
۴-۴-۱ كاربري مسكوني ۷۳
۴-۴-۲ كاربري تجاري ۷۵
۴-۴-۳ كاربري آموزشي ۷۸
۴-۴-۴ كاربري بهداشتي و درماني ۸۰
۴-۴-۵ كاربري اوقات فراغت ۸۳
۴-۴-۵-۱ كاربري فرهنگي – مذهبي ۸۳
۴-۴-۵-۲ كاربري ورزشي ۸۷
۴-۴-۵-۳ فضاي سبز شهري ۸۷
۴-۴-۶ اراضي خدمات پذيرايي و جهانگردي ۹۱
۴-۴-۷ كاربري اداري ، انتظامي ، نظامي ۹۲
۴-۴-۸ كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري ۹۴
۴-۴-۹ كاربري حمل و نقل ۹۶
۴-۴-۱۰ كاربري صنعتي ۹۸
۴-۴-۱۱ كاربري شبكه ۱۰۲
۴-۴-۱۲ كاربري مسيل و حريم مسيل ۱۰۲
۴-۴-۱۳ كاربري اراضي باير ۱۰۳
۴-۴-۱۴ كاربري حريم شبكه برق ۱۰۴
۴-۵ ارزيابي سطوح و سرانه ۱۰۶
۴-۶ بررسي اجمالي از تغييرات كاربري اراضي منطقه ۱۵ ۱۰۹
۴-۶-۱ بررسي تغييرات كاربري‌هاي مختلف منطقه ۱۵با تاكيد بر كميسيون ماده پنج ۱۰۹
۴-۶-۲ بررسي تراكم ساختماني در كاربريها ۱۱۶
۴-۷ نيازمندي‌هاي كنوني زمين در نواحي شش گانه منطقه ۱۵ ۱۱۶
۴-۸ تحليلي از عوامل اقتصادي بر تغييرات كاربري اراضي ۱۱۷
۴-۸-۱ تحليلي از قيمت اراضي و تغييرات كاربري درنواحي مختلف ۱۱۷
۴-۹ تحليلي از نقش مديريت شهري در تغييرات كاربري اراضي ۱۱۸
۴-۱۰ نتيجه‌گيري ۱۳۱-۱۲۲

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و آزمون و فرضيات ۱۲۷
۵-۱ آزمون و فرضيات تحقيق ۱۲۷
۵-۱-۱ فرضيه اول ۱۲۷
۵-۱-۲ فرضيه دوم ۱۲۷
۵-۲ نتايج تحقيق ۱۲۸
۵-۳ امكانات و فرصتها ( پيشنهادها ) ۱۳۱
منابع وماخذ فارسی………………………………………………………………….۱۳۲٫
منابع وماخذانگلیسی ………………………………………………………………..۱۳۵
چكيده انگليسي ………………………………………………………………………. ۱۳۶

فهرست جداول
جدول ۲-۱ الگوي توزيع كاربريهاي پيشنهادي طرح جامع شهر تهران براي
منطقه۱۵ شهرداري تهران ۲۷
جدول ۳-۱ پراكندگي و تراكم نسبي نواحي شش گانه منطقه ۱۵ ۵۴
جدول ۳-۲ ميزان باسوادي جمعيت در نواحي شش گانه منطقه ۱۵ در سال ۱۳۸۵ ۵۵
جدول ۳-۳ توزيع جمعيت ده ساله و بالاتر ساكن نواحي شش گانه منطقه ۱۵
شهرداري بر حسب وضع فعاليت و اشتغال آنان در سال ۸۵ ۵۷
جدول ۳-۴ اندازه مشخصه‌هاي وضع فعاليت و اشتغال جمعيت نواحي
شش گانه منطقه ۱۵ در سال ۸۵ ۵۸
جدول ۴-۱: وسعت ، جمعيت و تعداد محلات ناحيه هشت گانه منطقه ۱۵ ۶۸
جدول ۴-۲: استانداردهاي كمي شهرسازي در جهان و ايران ۶۹
جدول ۴-۳: سطوح و سرانه و درصد كاربريهاي مختلف منطقه ۱۵ ۷۲
جدول ۴-۴: وضعيت كاربري مسكوني در سطح ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۷۴
جدول ۴-۵: سطوح و سرانه و درصد كاربري تجاري در نواحي شش گانه منطقه ۱۵ ۷۶
جدول ۴-۶: سطوح و سرانه و درصد كاربري آموزشي و آموزش عالي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۷۸
جدول ۴-۷: سطوح و سرانه و درصد كاربري بهداشتي و درماني در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۱
جدول ۴-۸ : سطوح و سرانه و درصد كاربري فرهنگي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۴
جدول ۴-۹: سطوح و سرانه و درصد كاربري مذهبي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۵
جدول ۴-۱۰: سطوح و سرانه و درصد كاربري ورزشي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۷
جدول ۴-۱۱: سطوح و سرانه و درصد كاربري فضاي سبز و پارك در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۹
جدول ۴-۱۲: سطوح و سرانه و درصد كاربري فضاي سبز و پارك در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۲
جدول ۴- ۱۳: سطوح و سرانه ودرصد كاربري اداري – انتظامي درناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۳
جدول ۴-۱۴: سطوح و سرانه و درصد كاربري نظامي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۳
جدول ۴-۱۵: سطوح و سرانه و درصد كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۶
جدول ۴-۱۶: سطوح و سرانه و درصد كاربري حمل و نقل در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۸
جدول ۴-۱۷: سطوح و سرانه و درصد كاربري صنعتي و كارگاهي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۹
جدول ۴-۱۸:سطوح و سرانه و درصد كاربري شبكه در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۲
جدول ۴-۱۹: سطوح و سرانه و درصد كارقبري مسيل و حريم مسيل در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۳
جدول ۴-۲۰: سطوح و سرانه و درصد كاربري باير در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۴
جدول ۴-۲۱: سطوح و سرانه و درصد كاربري حريم شبكه در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۴
جدول ۴-۲۲: سرانه‌هاي پيشنهادي كاربريهاي شهري بر حسب منطقه‌اي ۱۰۶
جدول ۴-۲۳: سطوح و سرانه‌هاي استاندارد و مورد نياز منطقه ۱۵ در وضع موجود ۱۰۸
جدول ۴-۲۴: آمار كاربريهاي منطقه ۱۵ شهر تهران سالهاي ۱۳۸۵ – ۱۳۷۵ ۱۰۹
جدول ۴-۲۵: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۱) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۰
جدول ۴-۲۶: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران
ناحيه (۲) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۱
جدول ۴-۲۷: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۳) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۲
جدول ۴-۲۸: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۴) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۳
جدول ۴-۲۹ :آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۵) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۴
جدول ۴-۳۰: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۶) سال ۸۵- ۱۳۷۵ ۱۱۵
جدول ۴-۳۱: اولويت بندي كاربري در سطح نواحي منطقه ۱۵ ۱۱۷
فهرست نقشه‌ها
نقشه ۳-۱: موقعيت منطقه ۱۵ در شهر تهران ۳۴
نقشه ۳-۲: گسترش تاريخي منطقه ۱۵ شهر تهران ۵۰
نقشه ۴-۱:پراكندگي كاربري شهري منطقه ۱۵ شهر تهران ۷۱
نقشه ۴-۲: پراكندگي كاربري مسكوني منطقه ۱۵ شهر تهران ۷۴
نقشه ۴-۳: پراكندگي كاربري آموزشي منطقه ۱۵ شهر تهران ۷۹
نقشه ۴-۴: پراكندگي كاربري بهداشتي و درماني منطقه ۱۵ شهر تهران ۸۲
نقشه ۴-۵: پراكندگي كاربري مذهبي منطقه ۱۵ شهر تهران ۸۶
نقشه ۴-۶: پراكندگي كاربري فضاي سبز و پارك منطقه ۱۵ شهر تهران ۹۰
نقشه ۴-۷: پراكندگي كاربري صنعتي منطقه ۱۵ شهر تهران ۱۰۱
مطالعات تحليل مكاني و فضايي تغييرات كاربري اراضي شهري (مطالعه موردي) منطقه ۱۵ شهرداري تهران ۱۳۶ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید