مطالعات خانه علوم و فناوري مشهد (باشگاه دانش‌پژوهان جوان)

مطالعات خانه علوم و فناوري مشهد (باشگاه دانش‌پژوهان جوان) ۱۷۰ص
(همراه با فایلهای Autocad و تصویر)
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مقدمه
روش تحقيق
ضرورت تحقيق
فرآيند مطالعات طراحي
بيان مسئله
بيان موضوع
بيان هدف
مباني نظري معماري پروژه

فصل اول مطالعات پايه
۱ـ تحقيق و پژوهش ۱
۱ـ۱ـ تحقيق و پژوهش ۱
۱ـ۱ـ۱ـ از نظر لغت ۱
۱ـ۱ـ۲ـ در اصطلاح ۱
۱ـ۲ـ ضرورت‌هاي پژوهش ۲
۱ـ۲ـ۱ـ از نظر علمي ۲
۱ـ۲ـ۲ـ در جنبه مكتب‌شناسي ۳
۱ـ۳ـ دامنه ضرورت‌ها ۳
۱ـ۳ـ۱ـ در جنبه حيات فردي ۳
۱ـ۳ـ۲ـ در جنبه اجتماعي ۴
۱ـ۳ـ۳ـ از نظر اخلاقي ۴
۱ـ۳ـ۴ـ از ديد اسلام ۴
۱ـ۴ـ فوائد پژوهش ۶
۱ـ۴ـ۱ـ در جنبة فردي ۶
۱ـ۴ـ۲ـ در جنبة اجتماعي ۶
۱ـ۴ـ۳ـ در جنبة فرهنگي ۷
۱ـ۵ـ نفس پژوهش و لذت آن ۷
۱ـ۶ـ اهداف و مقاصد پژوهش ۸
۱ـ۶ـ۱ـ منظور از هدف ۸
۱ـ۶ـ۲ـ ضرورت و اهميت هدف در تحقيق ۹
۱ـ۶ـ۳ـ ويژگيهاي اهداف ۹
۱ـ۶ـ۴ـ دسته‌بندي اهداف ۱۰
۱ـ۷ـ مشكلات و موانع تحقيق پژوهش ۱۳
۱ـ۷ـ۱ـ در رابطه با پژوهشگر ۱۳
۱ـ۷ـ۲ـ در رابطه با كادر تحقيق ۱۵
۱ـ۷ـ۳ـ در رابطه با منابع تحقيق ۱۵
۱ـ۷ـ۴ـ در رابطه با واقعيت‌هاي جامعه ۱۵
۱ـ۸ـ انواع پژوهش از نظر عده پژوهشگران ۱۶
۱ـ۸ـ۱ـ تحقيق فردي ۱۷
۱ـ۸ـ۲ـ تحقيق گروهي ۱۷
۱ـ۹ـ امكانات لازم براي پژوهش ۱۷
۱ـ۹ـ۱ـ در جنبه پژوهشگر ۱۷
۱ـ۹ـ۲ـ در جنبه مسأله پژوهش ۱۷
۱ـ۹ـ۳ـ امكانات در رابطه با واقعيت‌ها ۱۷
۱ـ۹ـ۳ـ۱ـ امكانات اقتصادي ۱۷
۱ـ۹ـ۳ـ۲ـ امكانات اجتماعي ۱۸
۱ـ۹ـ۳ـ۳ـ امكانات سياسي ۱۸
۱ـ۹ـ۳ـ۴ـ امكانات فرهنگي ۱۸
۱ـ۹ـ۳ـ۵ـ امكانات مذهبي ۱۸
۱ـ۹ـ۳ـ۶ـ امكانات ديگر ۱۹
۱ـ۱۰ـ مراحل پژوهش ۲۰
۱ـ۱۰ـ۱ـ تعيين موضوع ۲۰
۱ـ۱۰ـ۲ـ تعيين مرز موضوع ۲۱
۱ـ۱۰ـ۳ـ تهيه اطلاعات ۲۱
۱ـ۱۰ـ۴ـ تدوين اطلاعات ۲۱
۱ـ۱۰ـ۵ـ تهيه فرضيه ۲۱
۱ـ۱۰ـ۶ـ بررسي مجدد فرضيه ۲۱
۱ـ۱۰ـ۷ـ تهيه اصل يا قانون ۲۲
۱ـ۱۰ـ۸ـ دستيابي به نظريه يا تئوري ۲۲
۱ـ۱۰ـ۹ـ نگارش و ارائه تحقيق ۲۲
۱ـ۱۱ـ طرح پژوهش ۲۲
۱ـ۱۱ـ۱ـ طرح تحقيق ۲۳
۱ـ۱۱ـ۲ـ نكات مورد بحث در طرح ۲۳
۱ـ۱۲ـ روش‌هاي كلي در پژوهش ۲۵
۱ـ۱۲ـ۱ـ روش‌هاي فلسفيـ مذهبي ۲۵
۱ـ۱۲ـ۲ـ روش‌هاي مطالعه‌اي ۲۵
۱ـ۱۲ـ۳ـ روش‌هاي تجربي ۲۵
۲ـ وضعيت علمي كشور ۲۶
۲ـ۱ـ وضعيت علمي كشور ۲۶
۲ـ۲ـ مشكلات و موانع ساختاري در نظام تحقيقاتي ايران ۲۷
۲ـ۲ـ۱ـ مشكلات مربوط به مديريت سياستگذاري و نيروي انساني ۲۷
۲ـ۲ـ۲ـ مشكلات مربوط به ساختار و تشكيلات تحقيقات ۲۸
۲ـ۲ـ۳ـ مشكلات مربوط به اطلاع رساني فرهنگ و آموزش ۲۸
۲ـ۲ـ۴ـ مشكلات مربوط به قوانين و مقررات ۲۸
۲ـ۲ـ۵ـ مشكلات مربوط به بهره‌برداري از منابع پژوهشي ۲۸
۲ـ۳ـ نقاط قوت و ضعف بخش پژوهش در ايران ۲۹
۳ـ بررسي آماري پژوهش در ايران ۳۰
۳ـ۱ـ بررسي آماري پژوهش در ايران و مقايسه آن در جهان ۳۰
۳ـ۲ـ منابع مالي و انساني بخش پژوهش ۳۱
۳ـ۳ـ بهره‌وري بخش پژوهش در ايران ۳۲
۳ـ۴ـسياستها و خط‌مشي‌هاي بخش پژوهش در برنامه‌هاي توسعه ‌كشور ۳۳
۴ـ رابطه علم و تكنولوژي با پژوهش ۳۵
۴ـ۱ـ رابطه علم و تكنولوژي با پژوهش ۳۵
۴ـ۲ـ ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فن‌آوري ۳۵
۴ـ۳ـ نياز به تربيت پژوهشگر ۳۶
۵ـ جوانان در جامعه امروز ۳۷
۵ـ۱ـ جوانان در جامعه امروز ۳۷
۵ـ۲ـ مفهوم نوجواني و جواني ۳۸
۵ـ۳ـ مفهوم نياز و بررسي آن در جوانان ۳۹
۵ـ۴ـ تقسيم‌بندي نيازها ۴۰
۵ـ۴ـ۱ـ نيازهاي فيزيولوژيك ۴۰
۵ـ۴ـ۲ـ نياز به امنيت (ايمني) ۴۰
۵ـ۴ـ۳ـ نياز به تعلق و عشق (وابستگي) ۴۱
۵ـ۴ـ۴ـ نياز به احترام ۴۱
۵ـ۴ـ۵ـ نياز به خود شكوفائي يا تحقق ذات يا كامل شدن ۴۱
۵ـ۵ـ طبقه بندي نيازهاي جوانان ۴۱
۵ـ۵ـ۱ـ نيازهاي جسماني ۴۲
۵ـ۵ـ۲ـ نيازهاي رواني ۴۲
۵ـ۵ـ۳ـ نيازهاي زيستي ۴۴
۵ـ۶ـ پيامدهاي عدم توجه به نيازهاي نوجوانان و جوانان ۴۵
۵ـ۷ـ افراط و تفريط در برابر جوانان ۴۷
۵ـ۸ـ انگيزه پيشرفت زمينه‌اي براي پژوهشگري جوانان ۴۸
۵ـ۹ـ علاقه جوانان به مجهولات ۴۹
۵ـ۱۰ـ نيازهاي نسل جوان ۴۹
۵ـ۱۱ـ تعليم و تربيت در دوران جواني ۵۰
۵ـ۱۲ـ تربيت مبتني بر ارزش‌شناسي در جوانان ۵۲
۵ـ۱۳ـ لزوم رعايت حقوق جوانان و توجه به ميزان سن ۵۴
۵ـ۱۴ـ هدف تعليم و تربيت جوانان ۵۵
۵ـ۱۵ـ تصريح هدف غائي تربيت ۵۶
۵ـ۱۶ـ دعوت اسلام به تعليم و تربيت ۵۷
۶ـ پويا و سازنده بار آوردن انسان ۵۸
۶ـ۱ـ پويا و سازنده بارآوردن انسان ۵۸
۶ـ۲ـ انسان فعال و انسان پذيرا ۶۰
۶ـ۳ـ تأكيد بر حركت و تحول انسان از ديدگاه آيات قرآن ۶۱

فصل دوم: مطالعات تكميلي
۱ـ علم در آينه هنر ۶۵
۱ـ۱ـ علم چيست؟ ۶۵
۱ـ۲ـ علم در آينه معماري ۶۷
۱ـ۳ـ معماري و الكترونيك ۷۱
۱ـ۳ـ۱ـ ناماديت ۷۱
۱ـ۳ـ۲ـ حسي بودن ۷۱
۱ـ۳ـ۳ـ چند رسانه‌اي بودن ۷۲
۲ـ معماري (مسئله يا پاسخ) ۷۳
۲ـ۱ـ معماري (مسئله يا پاسخ) ۷۳
۲ـ۲ـ انگاره‌هاي پنهاني ذهنيت ۷۳
۲ـ۲ـ۱ـ پايداري ۷۴
۲ـ۲ـ۲ـ پويايي ۷۴
۲ـ۲ـ۳ـ تغيير ۷۴
۳ـ تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي ۷۷
۳ـ۱ـ تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي ۷۷
۴ـ ضرورت تأسيس باشگاه دانش‌پژوهان ۷۸
۵ـ معرفي باشگاه دانش‌پژوهان جوان ۸۰
۵ـ۱ـ باشگاه دانش‌پژوهان جوان ۸۰
۵ـ۲ـ كليات ۸۰
۵ـ۳ـ وظايف ۸۰
۵ـ۴ـ اركان و تشكيلات ۸۱
۵ـ۵ـ عضويت ۸۳
۵ـ۶ـ امور مالي ۸۴
۵ـ۷ـ آيين‌نامة پذيرش عضو در باشگاه دانش‌پژوهان جوان ۸۴
۵ـ۸ـ نمودار سازماني باشگاه دانش‌پژوهان جوان ۸۶

فصل سوم: مطالعات تطبيقي
ـ مطالعات تطبيقي ۸۷
۱ـ مركز تكنولوژي مك كورميك تريبون ۸۸
۲ـ دانشگاه تكنولوژي و مجموعه آموزشي لاورنس ۹۰
۳ـ دانشگاه تكنولوژي چالمرز ۹۲
۴ـ دانشگاه تكنولوژي ماساچوست ۹۴
۵ـ مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو ۹۵

فصل چهارم: مطالعات زمينه
۱ـ مطالعات شهر مشهد ۹۷
۱ـ۱ـ مطالعات تاريخي شهر مشهد ۹۷
۱ـ۲ـ پيدايش شهر مشهد ۹۷
۱ـ۳ـ شناخت شهر مشهد ۹۹
۱ـ۳ـ۱ـ بررسي‌هاي كلي در مقياس شهر ۹۹
۱ـ۳ـ۱ـ۱ـ موقعيت جغرافيايي شهر مشهد ۱۰۰
۱ـ۳ـ۱ـ۲ـ شناخت استخوان‌بندي شهر مشهد ۱۰۰
۱ـ۳ـ۱ـ۳ـ محورهاي شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطي و يا سيماي شهري ۱۰۱
۱ـ۳ـ۱ـ۴ـ نقاط شاخص شهر مشهد ۱۰۳
۱ـ۳ـ۲ـ توسعه شهر مشهد در آينده ۱۰۴
۱ـ۳ـ۲ـ۱ـ بررسي اجمالي گسترش غربي شهر ۱۰۴
۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ مساحت شهر و كاربريهاي اراضي طرح جامع (۹۵ـ ۷۰) ۱۰۵
۱ـ۴ـ بررسي شرايط اقليمي ۱۰۶
۱ـ۴ـ۱ـ وزش باد ۱۰۶
۱ـ۴ـ۲ـ تابش آفتاب ۱۰۶
۱ـ۴ـ۳ـ بررسي وضعيت حرارتي هوا در شب و روز ۱۰۷
۱ـ۴ـ۴ـ مواقع گرم و مواقع سرد سال ۱۰۸
۱ـ۴ـ۵ـ خلاصه و نتيجه‌گيري ۱۰۹
۱ـ۴ـ۶ـ جهت استقرار ساختمان ۱۰۹
۱ـ۵ـ بررسي‌هاي جمعيتي شهر مشهد ۱۱۰
۱ـ۵ـ۱ـ جمعيت شهر مشهد ۱۱۰
۱ـ۵ـ۲ـ جمعيت شناور شهر مشهد ۱۱۱
۲ـ مطالعات سايت طراحي ۱۱۳
۲ـ۱ـ معرفي سايت ۱۱۳
۲ـ۲ـ تجزيه و تحليل محدوده مورد نظر ۱۱۳
۲ـ۲ـ۱ـ روند شكل‌گيري محدوده در گذر تاريخ ۱۱۳
۲ـ۲ـ۲ـ بررسي موقعيت محدوده در شهر مشهد ۱۱۴
۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ موقعيت مكاني محدوده در شهر مشهد ۱۱۴
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ موقعيت محدوده به لحا‌ظ اقتصادي ۱۱۴
۲ـ۲ـ۲ـ۳ـ موقعيت محدوده به لحاظ جمعيتي ۱۱۵
۲ـ۲ـ۲ـ۴ـ موقعيت محدوده به لحاظ حوزه اداري ۱۱۵
۲ـ۲ـ۲ـ۵ـ موقعيت محدوده به لحاظ فضاي سبز ۱۱۵
۲ـ۲ـ۲ـ۶ـ موقعيت محدوده به لحاظ تفريحي، فراغتي ۱۱۵
۲ـ۲ـ۳ـ شبكه دسترسي محدوده سايت ۱۱۶

فصل پنجم: تحليل
۱ـ طبقه‌بندي اطلاعات ۱۱۸
۲ـ تحليل اطلاعات ۱۲۱
۳ـ مباني نظري طراح ۱۲۴
۴ـ مباني طراحي معماري پروژه ۱۲۶
۵ـ برنامه‌ريزي فيزيكي پروژه ۱۲۸
۵ـ۱ـ مباني برنامه‌ريزي فيزيكي ۱۲۸
۵ـ۱ـ۱ـ بررسي جمعيت هدف (گروه‌هاي مخاطب) ۱۲۸
۵ـ۱ـ۲ـ رايزني با اساتيد و مسئولان مختلف ۱۲۸
۵ـ۱ـ۳ـ بررسي نمونه‌هاي مشابه پژوهشي ۱۲۸
۵ـ۱ـ۴ـ اساسنامه باشگاه ۱۲۸
۵ـ۱ـ۵ـ استاندارد‌هاي موجود ۱۲۹
۵ـ۲ـ طرح جامع فيزيكي ۱۲۹
۵ـ۲ـ۱ـ حوزه‌بندي فضاها ۱۲۹
۵ـ۲ـ۱ـ۱ـ اداري ۱۲۹
۵ـ۲ـ۱ـ۲ـ علمي ـ پژوهشي ۱۲۹
۵ـ۲ـ۱ـ۳ـ‌ اقامتي‌ ۱۳۰
۵ـ۲ـ۱ـ۴ـ خدماتي ۱۳۰
۵ـ۲ـ۱ـ۵ـ ارتباطي ۱۳۰
۵ـ۲ـ۲ـ ابعاد، اندازه و استانداردهاي فضاهاي اصلي مجموعه ۱۳۱
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ آزمايشگاه‌ها ۱۳۱
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ طبقه‌بندي ۱۳۱
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ روش‌ها يا گرايش‌ها ۱۳۱
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ اصول طراحي ۱۳۱
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ فضاي لازم براي هر نفر ۱۳۲
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ مدول‌هاي طراحي ۱۳۲
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ توزيع سرويس‌ها ۱۳۳
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۷ـ سيستم‌هاي دفع مواد زايد ۱۳۴
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۸ـ انباري ۱۳۴
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۹ـ نيازهاي ويژه ۱۳۴
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱۰ـ فضاهاي مرتبط ۱۳۵
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱۱ـ روكار سطح ۱۳۵
۵ـ۲ـ۲ـ۲ـ كلاس‌ها‌ ۱۳۶
۵ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ فضاي مورد نياز ۱۳۶
۵ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ شكل استاندارد اتاق ۱۳۶
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ كتابخانه ۱۳۷
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ـ بررسي روابط داخلي در كتابخانه ۱۳۷
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ ورودي در كتابخانه ۱۳۸
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۳ـ قسمت مطالعه در كتابخانه ۱۳۸
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۴ـ فضاي امانات كتابخانه ۱۳۸
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۵ـ نورگيري در كتابخانه ۱۳۹
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۶ـ تهويه در كتابخانه ۱۳۹
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۷ـ حفاظت در مقابل آتش‌سوزي ۱۳۹
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۸ـ استاندارد فضاي كتابخانه ۱۴۰
۵ـ۲ـ۲ـ۴ـ ساختار اداري ۱۴۰
۵ـ۲ـ۲ـ۵ـ سالن‌هاي سخنراني ۱۴۱
۵ـ۲ـ۲ـ۵ـ۱ـ شكل اساسي ۱۴۱
۵ـ۲ـ۲ـ۵ـ۲ـ ابعاد كمينه براي صندلي‌ها ۱۴۱
۵ـ۲ـ۲ـ۵ـ۳ـ انواع ترتيب صندلي‌ها ۱۴۱
۵ـ۲ـ۲ـ۶ـ نمايشگاه ۱۴۱
۵ـ۲ـ۲ـ۶ـ۱ـ عملكرد نمايشگاه ۱۴۲
۵ـ۲ـ۲ـ۶ـ۲ـ نحوه نورپردازي در نمايشگاه ۱۴۲
۵ـ۲ـ۲ـ۶ـ۳ـ مسيرهاي حركت ۱۴۳
۵ـ۲ـ۲ـ۷ـ سلف سرويس ۱۴۴
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ مجموعه اقامتي ۱۴۶
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۱ـ خصوصيات استفاده‌كنندگان ۱۴۶
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۲ـ فضاهاي تشكيل‌دهنده مجموعه اقامتي ۱۴۷
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۳ـ طبقات تشكيل‌دهنده فضاي اقامتي (اتاق‌خوابها) ۱۴۷
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۴ـ اتاق‌خوابها ۱۴۹
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۵ـ تيپ‌بندي اتاق ميهمانان ۱۴۹
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۶ـ تجهيزات اتاق ميهمانان ۱۵۰
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۷ـ ورودي اصلي ۱۵۰
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۸ـ ورودي خدماتي ۱۵۰
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۹ـ لابي ۱۵۰
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۱۰ـ فضاهاي خدمات و پشتيباني ۱۵۲
۵ـ۲ـ۳ـ ريزفضاها ۱۵۴
۵ـ۲ـ۴ـ تدقيق برنامه فيزيكي ۱۵۵
۶ـ جدول سازگاري فضاها ۱۶۵
۷ـ دياگرام ارتفاعي ۱۶۶
۸ـ دياگرام روابط عملكردي ۱۶۷
۹ـ سازه و تأسيسات ۱۷۰
۹ـ۱ـ سازه ۱۷۰
۹ـ۲ـ تأسيسات ۱۷۰
۹ـ۲ـ۱ـ آبرساني ۱۷۱
۹ـ۲ـ۲ـ اطفاء و اعلام حريق ۱۷۱
۹ـ۲ـ۳ـ گرمايش و سرمايش ۱۷۱
۹ـ۲ـ۴ـ برق رساني ۱۷۱
۱۰ـ قابليت سنجي اراضي ۱۷۲
۱۰ـ۱ـ قابليت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سايت ۱۷۲
۱۰ـ۲ـ قابليت تنظيم و استقرار وروديهاي سواره، پياده و خدمات ۱۷۲
۱۰ـ۳ـ قابليت استقرار و تركيب كاربريها و عملكردها در سايت ۱۷۲
ـ كلام آخر
ـ كتابنامه
مطالعات خانه علوم و فناوري مشهد (باشگاه دانش‌پژوهان جوان) ۱۷۰ص
(همراه با فایلهای Autocad و تصویر)
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید