مطالعات خانه فرهنگ و هنر ۷۵ص

مطالعات خانه فرهنگ و هنر ۷۵ص

خرید مطالعات : ۹٫۰۰۰ تومان

چکيده ۱
مقدمه ۲
فرهنگ و هنر ۵
مبانی نظری ۶
هنر ۶
فرهنگ ۶
لزوم ايجاد مراکز فرهنگی ۶
هدف ها ۷
ارزشهای فرهنگی ۸
فضاي اوقات فراغت در گذشته ۹
فرهنگسراها ۱۰
ویژگی های جغرافیایی ومنطقه ای- اقلیمی ۱۲
استان زنجان ( تاريخچه): ۱۲
پيشينه ۱۲
موقعيت جغرافيايي استان زنجان ۱۵
پوشش گياهي ۱۶
شرايط آب و هواي استان زنجان ۱۷
خصوصيات توپوگرافيك شهر زنجان ۱۷
وضعيت اقليمي شهر زنجان ۱۸
تابش آفتاب ۱۸
بارندگي ۱۸
متوسط بارندگي ماهانه و سالانه بر حسب ميليمتر ۱۹
متوسط طول دوره يخبندان ماهانه و سالانه ۲۰
متوسط ماهانه و سالانه رطوبت نسبي ايستگاه سلطانيه (درصد) ۲۱
متوسط تبخير ماهانه در منطقه مطالعاتي (درصد) ۲۱
نتيجه گيري اقليم ۲۳
نتيجه گيري درمورد بنا ۲۳
اندازه پنجره ها و سايه با نها ۲۴
جهت استقرار ساختمان ۲۴
بررسی مصاديق معماری ۲۶
فرهنگسرای نياوران ۲۶
فرهنگسرای دانشجو ( شفق ) ۲۹
فرهنگسرای هنر ( ارسباران ) ۳۰
آموزش ۳۴
روابط عمومی ۳۴
مذهبی ۳۴
ورزشی و گردشگری ۳۴
۳-۱-۴ : فرهنگسرای خاوران ۳۴
برنامه های قرآنی ۳۶
انجمن های علمی فرهنگی جوانان ۳۶
نمايشگاه و آزمايشگاه علوم و فنون ۳۷
کتابخانه و قرائت خانه ۳۷
نمايشگاه آثار هنری ۳۸
نمايش فيلم سينمايي ۳۸
خانه کودک ۳۸
کارگاه نمايش ۳۸
نمونه های خارجی ۳۹
تئاتر و نمايشگاه دولتی ، ۸۳-۱۹۹۷ ، اشتوتگارت ۴۰
مرکز فرهنگی ژان ماری تجيبائو ۴۱
۳-۲-۴ : هنرکده مادرشهر توکيو ۴۳
مرکز فرهنگی شونانرای ، تئاتر شهر ۴۵
مرکز عمومی نارا ۴۶
كاربريها و برنامه ريزي فيزيكي مجموعه ۴۹
فضاهای اصلی(بخش های فرهنگی) ۴۹
بخش اداري ۵۱
بخش خدماتی ۵۲
چايخانه و تریا ۵۳
فروشگاه ۵۳
نمازخانه ۵۴
بخش پشتيباني وسایر فضاهای خدماتی ۵۵
تحلیل سایت و روند طراحی ۵۵
پارامتر های انتخاب سایت خانه فرهنگ و هنر ۵۵
موقعیت سایت مورد نظر درشهر زنجان ۵۶
دلایل اصلی انتخاب سایت: ۵۶
همجواری ها ۵۷
توپوگرافی سایت: ۵۸
مناظر طبیعی چهار جهت اصلی سایت: ۶۰
روند طراحی ۶۱
نقشه های معماری ۶۴
منابع ۷۵
مطالعات خانه فرهنگ و هنر ۷۵ص

خرید مطالعات : ۹٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید