مطالعات خانه موسيقي ۲۲۰ص

مطالعات خانه موسيقي ۲۲۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

۱-مقدمه ۱
۱-۱-تعريف موسيقي: ۱
۱-۲-پيدايش موسيقي: ۱
۲- چکیده ای از علم موسیقی. ۲
۲-۱- صوت.. ۲
۲-۲-زير وبم يا ارتفاع صوت: ۲
۲-۳- ديناميك.. ۴
۲-۴- رنگ صوتي. ۴
واسطه هاي اجراي موسيقي: صداي انسان و سازها ۵
۲-۵-۱ صداي انسان. ۵
۲-۵-۲ سازها ۶
ريتم. ۶
ضرب.. ۶
وزن. ۷
تمپو. ۷
ملودي. ۷
هارموني. ۷
فرم موسيقايي. ۸
اشنایی با موسیقی شرق و غرب.. ۸
۳-۱ مقامات و نغمات قرآني: ۸
۳-۲- كليات موسيقي ايران : ۹
۳-۲-۱- پيش درآمد: ۹
۳-۲-۲- رديف: ۹
۳-۲-۳- آواز: ۹
۳-۲-۴- چهار مضراب: ۱۰
۳-۲-۵- تصنيف: ۱۰
۳-۲-۶- رنگ: ۱۱
۳-۳- موسيقي هاي محلي ايران: ۱۱
۳-۳-۱- موسيقي تركمن صحرا: ۱۲
۳-۳-۲- موسيقي گيلان: ۱۳
۳-۳-۴- موسيقي مازندران: ۱۵
۳-۳-۶- موسیقی بلوچستان: ۱۸
۳-۳-۷- موسیقی قشقایی:‌ ۱۸
۳-۳-۸- موسیقی کرمانشاهان‌: ۱۹
۳-۳-۹- موسیقی لرستان: ۱۹
۳-۳-۱۰- موسیقی آذربایجان غربی: ۲۰
۳-۳-۱۱- موسیقی کرمان: ۲۲
۳-۳-۱۲- موسیقی هرمزگان‌: ۲۲
۳-۳-۱۳- موسیقی بوشهر: ۲۴
۳-۳-۱۴- موسیقی خوزستان: ۲۵
۳-۳-۱۵- موسیقی کردستان: ۲۵
۳-۳-۱۶- موسیقی مذهبی ایران: ۲۶
۳-۴- موسیقی شرق: ۲۷
۳-۴-۱- موسیقی ترکیه: ۲۷
۳-۴-۲- موسیقی افغانستان: ۲۷
۳-۴-۳- موسیقی کلاسیک عرب: ۲۹
۳-۴-۴- موسیقی تاجیکی : ۲۹
۳-۶- موسیقی چین، کره و ژاپن: ۳۰
۳-۶-۱- موسیقی چین: ۳۰
۳-۶-۲- موسیقی کره: ۳۱
۳-۶-۳- موسیقی ژاپن: ۳۲
۳-۷- موسیقی شبه قاره هند: ۳۲
۳ -۷-۱- موسیقی هندوستان : ۳۲
۳-۷-۲- موسیقی قوالی: ۳۳
۳-۸-۱- موسیقی قرون اولیه : ۳۳
۳-۸-۲- موسیقی در قرون وسطی: ۳۴
۳-۸-۳- موسیقی و کلیسا: ۳۴
۳-۸-۴- موسیقی کلاسیک: ۳۵
۳-۸-۴-۱- فرم های آ‌وازی: ۳۵
۳-۸-۴-۲- موسیقی سازی: ۳۵
۳-۸-۵- موسیقی اسپانیا: ۳۶
۳-۸-۶- موسیقی اروپای شرقی: ۳۷
۳-۸-۷- موسیقی قرن بیستم: ۳۷
۳-۸-۸- موسیقی پاپ: ۳۸
۳-۹- موسیقی قاره آمریکا: ۳۹
۳-۹-۱- موسیقی سرخ پوستان: ۳۹
۳-۹-۲- موسیقی جاز: ۴۰
۳-۹-۳- موسیقی راک: ۴۱
۳-۹-۴- موسیقی صنعتی: ۴۱
۳-۱۰- موسیقی کودک: ۴۲
۳-۱۱- موسیقی فیلم: ۴۳
۳-۱۱-۱- ساختارموسیقی فیلم: ۴۳
۳-۱۱-۲- موسیقی فیلم در ایران :‌ ۴۳
تاریخ موسیقی غرب.. ۴۴
۴-۱- سبك موسيقايي. ۴۴
۴-۲- موسيقي در قرون وسطا (۱۴۲۰-۴۵۰) ۴۵
۴-۲-۱ سرود گرگوريايي. ۴۶
۴-۲-۲- موسيقي غير مذهبي در قرون وسطا ۴۶
۴-۲-۳- استامپي ( سده سيزدهم) ۴۷
۴-۲-۴- مكتب نوتردام: ريتم ميزان بندي شده ۴۷
۴-۲-۵- موسيقي سده چهاردهم: ‹ هنر نو› در فرانسه ۴۸
۴-۳- موسيقي در دوره رنسانس (۱۶۰۰-۱۴۵۰) ۴۹
۴-۳-۱- موسيقي وجامعه رنسانس… ۵۰
۴-۳-۲- موسيقي غيرمذهبي در دوره رنسانس… ۵۱
۴-۳-۲-۱- موسيقي آوازي. ۵۱
۴-۳-۲-۲- موسيقي سازي. ۵۱
۴-۳-۳- مكتب ونيز : از رنسانس تا باروك.. ۵۲
۴-۴- موسيقي باروك(۱۷۵۰-۱۶۰۰) ۵۳
۴-۴-۱- جايگاه موسيقي در جامعه باروك.. ۵۴
۴-۴-۲- موسيقيدانان و آهنگسازان باروك.. ۵۶
۴ -۴-۲-۱- كلوديو مونته‌وردي. ۵۶
۴-۴-۲-۲- هنري پورسل. ۵۶
۴-۴-۲-۳- آركانجِلو كورِلّي. ۵۷
۴-۴-۲-۴- آنتونيو ويوالدي. ۵۷
۴-۴-۲-۵- يوهان سباستيان باخ. ۵۸
۴-۴-۲-۶- گئورگ فريدريش هندل. ۵۹
سبك كلاسيك(۱۸۲۰-۱۷۵۰) ۶۰
۴-۵-۱- موسيقي مجلسي در دوره كلاسيك.. ۶۱
۴-۵-۲- موسيقيدانان و اهنگسازان در دوره كلاسيك.. ۶۲
۴-۵-۲-۱- يوزف هايدن. ۶۲
۴-۵-۲-۲- ولگانگ آمادئوس موتسارت.. ۶۴
۴-۵-۲-۳- لودويگ وان بتهوون. ۶۶
رمانتيسيسم در موسيقي (۱۹۰۰-۱۸۲۰) ۶۸
۴-۶-۱- آهنگساز رمانتيك و مخاطبانش… ۶۹
۴-۶-۱- هنر آواز ۷۰
۴-۶-۲- موسيقيدانان و اهنگسازان در دوره رمانتيك.. ۷۱
۴-۶-۲-۱- فرانتز شوبرت.. ۷۱
۴-۶-۲-۱-۱- موسيقي شوبرت.. ۷۲
۴ -۶-۲-۲- روبرت شومان. ۷۲
۴-۶-۲-۲-۱- موسيقي شومان. ۷۳
۴-۶-۲-۳- فردريك شوپن. ۷۴
۴-۶-۲-۴- فرانتز ليست.. ۷۶
۴-۶-۲-۵- فليكس مندلسون. ۷۷
۴-۶-۲-۶- هكتور برليوز ۷۸
۴-۶-۳- ناسيوناليسم در موسيقي سده نوزدهم. ۷۸
۴-۶-۳-۱- پترايليچ چايكوفسكي. ۸۰
۴-۶-۳-۲- بدريش اسمتانا ۸۰
۴-۶-۳-۳- يوهانس برامس… ۸۲
موسيقي برامس: ۸۳
۴-۶-۳-۴- جوزپّه وردي. ۸۴
ريشارت واگنر. ۸۵
سبك هاي موسيقايي از ۱۹۰۰تا ۱۹۵۰٫ ۸۶
۴-۷-۱- جايگاه موسيقي وموسيقيدانان در جامعه ۸۷
۴-۷-۲- امپرسونيسم و سمبوليسم. ۸۸
۴-۷-۲-۱- كلود دبوسي. ۸۸
مكتب نوكلاسيك.. ۸۹
۴-۷-۳-۱- ايگور استراوينسكي. ۸۹
اكسپرسيونيسم. ۹۰
۴-۷-۴-۱- آرنولد شونبرگ.. ۹۱
۴-۷-۴-۲- آلبان برگ.. ۹۲
۴-۷-۴-۳- بلا بارتوك.. ۹۲
۴-۷-۴-۴- جورج گرشوين. ۹۳
آرون كوپلند. ۹۴
سبك هاي موسيقايي پس از ۱۹۵۰٫ ۹۵
۴-۸-۱- ويژگي هاي موسيقي پس از ۱۹۵۰٫ ۹۵
موسيقي الكترونيك.. ۹۶
۴-۸-۱-۳-رهايي اصوات.. ۹۶
رگتايم. ۹۷
بلوز ۹۸
سبک نیواورلئان. ۹۹
سويينگ.. ۱۰۰
بيباپ.. ۱۰۱
سبك هاي جاز پس از ۱۹۵۰٫ ۱۰۲
۴-۸-۲-۱- جاز كول (جاز سرد) ۱۰۳
جاز راك ( فيوژن) ۱۰۴
سبك هاي راك.. ۱۰۴
۴-۸-۳-۱- موسيقي راك در جامعه آمريكا ۱۰۵
۴-۸-۳-۱- بيتل‌ها ۱۰۶
تاریخ موسیقی ایران. ۱۰۸
۵-۱- دوره اول : آريايي ها ۱۰۸
۵-۱-۱- کهن‌ترین آثار شعر و موسیقی نژاد آریا: ۱۰۸
۵-۲- آلات وادوات موسیقی عصر هخامنشی و پیش از اسلام: ۱۰۹
۵-۳ موسيقي در عصر ساساني وموسيقيدانان: ۱۱۰
۵-۳-۱- رواج، رشد و تكامل موسيقي در ايران عصر ساساني: ۱۱۰
۵-۳-۲- موسيقيدانان و رامشگران عصر ساساني: ۱۱۱
۵-۳-۳- آلات و اداوات موسيقي در دوره ساساني: ۱۱۲
۵-۴- موسيقي ايران پس از اسلام: ۱۱۲
۵-۴-۱- آشنايي اعراب پيش از اسلام با موسيقي و شروع دوره اسلامي با موسيقي ايران: ۱۱۳
۵-۴-۱-۱- موسيقيدانان عصر اسلامي ورواج موسيقي ايراني توسط آنان ميان اعراب: ۱۱۴
۵-۴-۱-۲- جلوه موسيقي ساساني در ميان عرب زبانان: ۱۱۴
۵-۴-۲- شعر و موسيقي در دوره عباسيان: ۱۱۵
۵-۴-۲-۱- رواج فرهنگ و هنر ايران به ويژه موسيقي در خلافت عباسيان: ۱۱۵
۵-۴-۲-۲- موسيقيدانان ايراني دردستگاه خلافت عباسي: ۱۱۵
۵-۴-۳-۲- تدوين كتابها و رساله هاي موسيقي توسط حكماء و دانشمندان ايران پس از اسلام تأثير موسيقي يونان وهند و ديگر متمدنين قديم در موسيقي ايران: ۱۱۶
۵-۵- دانشمندان موسيقيدان و آثار آنان در ايران پس از اسلام تاحمله مغول: ۱۱۶
۵-۶- هجوم مغول و دگرگوني اوضاع ايران شروع انحطاط علمي وادبي و هنري: ۱۱۸
۵-۶-۱- تصوف و رواج موسيقي: ۱۱۹
۵-۶-۲- دانشمندان و نويسندگان كتابها و رساله هاي موسيقي در دوره مغول: ۱۱۹
۵-۷- موسيقي از دوره تيمور تا ظهور صفويه: ۱۲۰
۵-۷-۱- تيمور و روزگار هنرمندان در عصر او: ۱۲۰
۵-۷-۲- موسيقيدانان دوره فترت و عصرتيموريان: ۱۲۱
۵-۷-۳- موسيقيدانان، خوانندگان و نوازندگان سده هشت ونه و آغاز سده ده هجري: ۱۲۱
ظهور دولت صفوي و وضع هنر و موسيقي: ۱۲۳
سبب ركود فلسفه، حكمت وعرفان و شعر ادب و موسيقي در دوره صفويان: ۱۲۴
موسيقي وموسيقيدانان در دوره صفويه: ۱۲۴
نقاره زنی در دوره صفويه: ۱۲۵
شرحي از موسيقيداناني كه اسكندربيك در كتاب خود نام برده : ۱۲۶
موسيقي مذهبي ونقش آن در حفظ و اشاعه الحان موسيقي قديم ايران. ۱۳۰
تاريخچه مراسم عزاداري در ايران : ۱۳۰
اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و وضع هنر وهنرمندان در آستانه تشکیل سلسله قاجاریه: ۱۳۰
موسیقی ایران در دوره قاجار : ۱۳۱
تاریخچه تنظیم موسیقی ایران درهفت دستگاه( یا ردیف موسیقی): ۱۳۲
رواج موسیقی در عصر قاجار: ۱۳۲
رامشگران دربار فتحعلیشاه و استادان موسیقی در زمان او: ۱۳۳
موسیقیدانان معروف دربار محمدشاه: ۱۳۳
موسیقی در عصر ناصرالدین شاه: ۱۳۴
رواج موسیقی نزد بانوان عصر قاجار و هنرمندانی که از این طبقه برخاسته‌اند: ۱۳۴
اذان گوها و مناجات‌کنندگان : ۱۳۵
مرثیه و نوحه: ۱۳۶
نقاره خانه در عصر قاجاریه: ۱۳۶
تشکیلات نقاره‌خانه : ۱۳۷
تأسیس آموزشگاه موزیک نظامی: ۱۳۷
۵-۱۰-۸-۱- تأثیر شعبه موزیک دارالفنون در حفظ موسیقی ملی: ۱۳۸
تصنیف دوره قاجاریه:‌ ۱۳۹
تصنیف سازان دوره قاجاریه: ۱۳۹
بزرگترین نوازندگان و استادان موسیقی در دوره قاجاریه و پس از آن: ۱۴۰
پیوستگی شعر و موسیقی: ۱۴۱
خوانندگان عصر قاجاریه و پس از آن : ۱۴۲
بانوان خواننده: ۱۴۴
۶-تحولات در موسیقی سنتی ایران. ۱۴۶
۱-۶ موسيقيدانان : ۱۴۶
۶-۲-موسيقي و فرهنگ‌: ۱۴۸
در هم آميختگي انواع: ۱۵۰
۶-۳-جاي نوازندگان در جامعه :‌ ۱۵۱
۶-۴-در كجا مي توان موسيقي ايراني شنيد؟ ۱۵۲
۶-۵-چرا و در چه شرايطي موسيقي سنتي نواخته مي شود؟ ۱۵۳
۶-۶-تعليم موسيقي سنتي. ۱۵۴
۶-۶-۱- مدارس: ۱۵۴
۶-۶-۲- تعليم: ۱۵۵
۶-۶-۲-۱- شيوه هاي تعليم :‌ ۱۵۶
۶-۶-۲-۲- وجوه جديد در تعليم :‌ ۱۵۶
نت نويسي: ۱۵۶
ضبط: ۱۵۷
۶-۶-۲-۳- مشق موسيقي سنتي : ۱۵۷
۷-سازهای موسیقی سنتی. ۱۵۹
۷-۱-سه تار ۱۵۹
ساز ۱۵۹
۲-شكل ظاهر: ۱۵۹
سيمها و پرده ها ۱۶۰
انواع مختلف سه تار: ۱۶۰
ساخت : ۱۶۱
صدا: ۱۶۱
ساختن سه تار در روزگار ما: ۱۶۱
تار ۱۶۲
ساز: ۱۶۲
۱-كليات.. ۱۶۲
۲-صورت ظاهر : ۱۶۲
۳-سيم و پوست وپرده: ۱۶۳
سنتور ۱۶۴
ساز ۱۶۴
۱-كليات، مبدأ ۱۶۴
۲- شكل ظاهر وطرز قرار گرفتن سيمها: ۱۶۵
۳- انواع. ۱۶۵
۴-صدا و ساخت.. ۱۶۶
نی. ۱۶۷
ساز : ۱۶۷
۱-كليات.. ۱۶۷
۲- شكل ظاهر. ۱۶۷
۳- انواع شكل ظاهر: ۱۶۸
۴-وضعيت فعلي و سير تحول. ۱۶۹
كمانچه ۱۷۰
ساز : ۱۷۰
۱-كليات.. ۱۷۰
۲- شكل ظاهر و انواع. ۱۷۰
۳- سيم ها ۱۷۲
ساخت و وضعيت فعلي. ۱۷۲
ضرب يا تنبك.. ۱۷۳
ساز ۱۷۳
۱-كليات.. ۱۷۳
۲- شكل ظاهر و انواع. ۱۷۴
سازهاي غير سنتي. ۱۷۵
دف.. ۱۷۵
عود: ۱۷۵
قانون : ۱۷۶
چنگ: ۱۷۶
رباب و قيچك: ۱۷۶
پيانو: ۱۷۸
ويولون : ۱۷۸
اكوردئون، كلارينت وفلوت : ۱۷۸
دستگاه موسيقي: ۱۷۹
آسیب شناسی موسیقی سنتی و ارایه راه حل. ۱۷۹
۹-معرفی بناهای مشابه ۱۸۲
۹-۱- ۱۹۹۷/۲۰۰۲ مركز موسيقي( گيتزهد انگلستان ) ۱۸۲
نرمن فاستر. ۱۸۲
۹-۲-مجموعه‌ي « پارك موسيقي» در رم ۱۸۴
طراحي ۱۹۹۴- ساخت ۲۰۰۲-۱۹۹۶٫ ۱۸۴
رم کولهاس.. ۱۸۴
-اقليم شهر شيراز ۱۸۵
۱۰-۱- دماي هوا ۱۸۶
۱۰-۲-وضعيت بادها ومشخصه‌هاي مربوط به آن. ۱۸۷
۱۰-۳- تابش وسايه ۱۸۷
۱۰-۴-بارندگي. ۱۸۷
۱۰-۵- تاثير بادها درجهت گيري بنا ۱۸۸
۱۰-۶-چرخش بافت ونتايج آن. ۱۸۸
۱۰-۷-نكات درخور توجه با توجه به بررسی اقليم. ۱۸۸
۱۱-مطالعات كالبدي وبرنامه ريز فيزكي. ۱۸۹
۱۱-۱-بخش همايشي. ۱۹۰
۱۱-۱-۱-سالن اجتماعات اصلي. ۱۹۰
۱۱-۱-۳-اتاقهاي كنفرانس… ۱۹۰
۱۱-۲-بخش آموزشي، مطالعاتي وتحقيقاتي. ۱۹۱
۱۱-۲-۱-فضاهاي آموزشي. ۱۹۱
۱۱-۲-۲- كتابخانه ۱۹۲
۱۱-۳- بخش خدماتي ورفاهي. ۱۹۲
۱۱-۳-۱- فروشگاه آثار ولوازم ۱۹۲
۱۱-۳-۲-كافي شاپ.. ۱۹۲
۱۱-۳-۳-نمازخانه ۱۹۳
۱۱-۳-۴-اطلاعات ونگهباني. ۱۹۳
۱۱-۴-بخش اداري. ۱۹۴
۱۲-روند طراحي. ۱۹۴
۱۲-۱-مخاطب طرح. ۱۹۴
۱۲-۱-۱-نوع وسن مخاطب.. ۱۹۴
۱۲-۱-۲- نگاهي به پشينه فرهنگي مخاطب.. ۱۹۶
۱۲-۳- مكان يابي. ۱۹۷
۱۲-۳-۱-بررسي اهداف ،‌راهبردها وسياستهاي مرتبط با الگوي عمومي مراكز فرهنگي در طرح راهبردي وساختاري ۱۹۷
۱۲-۳-۲-بررسي نقشهاي درنظرگرفته شده براي پهنه‌هاي مختلف شهر. ۱۹۷
۱۲-۳-۲-۱- پهنه مرکزی شهر. ۱۹۸
۱۲-۳-۲-۲-پهنه جنوب.. ۱۹۸
۱۲-۳-۳-۳-پهنه شمال غرب.. ۱۹۹
۱۲-۳-۲-۴- پهنه شرق. ۱۹۹
۱۲-۳-۲-۵-انتخاب پهنه ۱۹۹
۱۲-۳-۳-راهبردها و سياست ها كالبد وفعاليت درون منطقه ۲۰۰
۱۲-۳-۴-راهبردها، وسياستهاي ارتباط كالبد وفعاليتها منطقه ۱ با كلان شهر شيراز ۲۰۰
۱۲-۳-۵- تعيين سايت.. ۲۰۱
۱۲-۳-۶-محله طرح و دسترسي ها ۲۰۱
۱۲-۳-۷-عناصر موجود درمحدوده سايت.. ۲۰۲
۱۲-۳-۸-مساحت زمين. ۲۰۲
۱۲-۳-۹- نقشه موقعیت سایت.. ۲۰۳
۱۲-۳-۱۰-عوامل تاثیر گذار ۲۰۴
۱۲-۳-۱۱- شبکه ارتباطی. ۲۰۵
۱۲-۴ معرفي طرح. ۲۰۶
۱۲-۴-۱ معرفي سازه طرح. ۲۰۶
۱۲-۴-۲ معرفي تاسيسات طرح. ۲۰۶
۱۳-فهرست منابع و ماخذ. ۲۰۹
مطالعات خانه موسيقي ۲۲۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید