مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران ۱۰۰ص

مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل اول : کلیات
۱-۱-مقدمه
۱-۲- تبیین موضوع
۱-۳- معرفی طرح بالاسری ویا ارایه دلایل انتخاب موضوع
۱-۴- موقعیت سایت
۱-۵- روش جمع آوری اطلاعات
۱-۶- معرفی روش و فرایند طراحی
۱-۷- نتیجه گیری
فصل دوم : مبانی نظری طراحی
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تئوری های مرتبط با موضوع
۲-۲-۱- تعريف اقامتگاه دانشجويي
۲-۲-۲- ايده محوری ایجاد خوابگاه‌هاي دانشجويي
۲-۲-۳- مشكلات دانشجويان در محيط‌هاي خوابگاهي
۲-۲-۳-۱- مشكلات روحي و عاطفي
۲-۲-۳-۲- اختلالات رواني و اخلاقي در خوابگاه‌ها
۲-۲-۴- روانشناسي محيط
۲-۲-۴-۱- تفکیک نظری فضاها از دیدگاه ادوارد هال
۲-۲-۴-۲- جغرافياي فضا و رفتار گزينش جايگاه
۲-۲-۴-۲-۱- تاثير هدف رفتار بر گزينش جايگاه
۲-۲-۴-۲-۲- نياز به خلوت
۲-۲-۴-۲-۳- كمبودهاي رفاهي
۲-۲-۴-۳- بعد روانشناسی
۲-۲-۴-۴- نور ورنگ اتاق ها
۲-۲-۵- مشكلات كالبدي خوابگاه‌ها
۲-۲-۵-۱- موفقعيت مكاني جغرافيايي
۲-۲-۵-۲- ازدحام
۲-۲-۵-۳- كمبودهاي فضايي
۲-۲-۶- ویژگی های خوابگاه مطلوب
۲-۲-۶-۱- زمينه سازي براي تحصيل
۲-۲-۶-۲- زمينه‌سازي براي تهذيب نفس
۲-۲-۶-۳- زمينه‌سازي براي ورزش
۲-۳- معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی وخارجی
۲-۳-۱- نمونه های خارجی
۲-۳-۱-۱-STUDENT RESIDENCES, OXFORD
۲-۳-۱-۲- STUDENT HOUSING IN CAMBRIDGE
۲-۳-۱-۳- خوابگاه اليونوردونلي اردمن
۲-۳-۲- نمونه های داخلی
۲-۳-۲-۱- خوابگاه قدس
۲-۳-۲-۲- خوابگاه رسولیان یزدی
۲-۳-۲-۳- خوابگاه ۴۰۰ نفره دانشگاه تهران
۲-۳-۲-۴- خوابگاه دانشگاه مازندران
۲-۳-۲-۵- خوابگاه علم و صنعت
۲-۳-۳- مقايسه‌اي بين خوابگاه‌هاي مورد بررسي
۲-۳-۳-۱- سايت
۲-۳-۳-۲- دسترسي‌ها و سير كولاسيون محوطه و ساختمان‌ها
۲-۳-۳-۳- ساختمان‌هاي جنبي
۲-۳-۳-۴- ساختمان های خوابگاه
۲-۳-۳-۵- فضاهاي داخلي
۲-۳-۳-۶- كيفيت فضاهاي داخلي
۲-۳-۳-۷- اتاق‌هاي دانشجويي
۲-۴- احکام و معیارهای نظری طراحی
۲-۵- نتیجه گیری
فصل سوم : بستر طراحی
۳-۱- مقدمه
۳-۲- معرفی وتحلیل شاخصه های معماری شهر
۳-۳- معرفی سایت
۳-۴- احكام حاصل از قوانين شهري ،‌اقليم ،‌همجواري ها
۳-۴-۱ موقعیت جغرافیایی
۳-۴-۲- منابع تامين آب شهر بابلسر
۳-۴-۳- بررسي مسائل هواشناسي و اقليم شهري بابلسر
۳-۴-۳-۱- بررسي وضعيت دمايي
۳-۴-۳-۲- يخبندان
۳-۴-۳-۳- نم نسبي
۳-۴-۳-۴- توزيع زماني و مكاني بارش
۳-۴-۳-۵- بررسي جريان باد
۳-۴-۳-۵-۱ نسيم دريا و خشكي
۳-۴-۳-۵-۲ بادهاي محلي
۳-۴-۳-۶- اقليم شهرستان بابلسر
۳-۴-۴- مطالعات كالبدي
۳-۴-۴-۱- چگونگي توسعه شهر بابلسر
۳-۴-۴-۲ -بافت شهر
۳-۴-۴-۳- تراكم هاي جمعيتي
۳-۵- نتیجه گیری
فصل چهارم : فضاها و استاندارد های مربوط به خوابگاه
۴-۱- مقدمه
۴-۲- بررسی استانداردهای کلان طراحی پروژه
۴-۲-۱- فعاليت‌هايي كه در اتاق صورت مي‌گيرد
۴-۲- ۱-۱- مطالعه كردن
۴-۲- ۱-۲- تلفن
۴-۲- ۱-۳- خوابيدن
۴-۲- ۱-۴- ارتباطات اجتماعي
۴-۲- ۱-۵- نگهداري لباس‌ها
۴-۲-۲- ویژگی اتاق ها
۴-۲- ۲-۱- ظرفیت اتاق
۴-۲- ۲-۲- انواع اتاق ها از نظر عملکرد
۴-۲- ۲-۳- معماری داخل اتاق ها
۴-۲- ۲-۴- امكانات تاسیساتی هر اتاق
۴-۲- ۲-۵- رنگ، بافت و مواد به كار رفته در اتاق‌ها
۴-۲- ۲-۶- اسباب و اثاثيه
۴-۳- ابعاد و اندازه های استاندارد
۴-۳-۱- فضاهاي اتاق دانشجويي
۴-۳-۱- ۱- فضاي خواب
۴-۳-۱- ۲- نيازهاي فضايي براي مبلمان اتاق دانشجو
۴-۳-۱- ۳- فضاي اتاق
۴-۳-۲- امكانات و تجهيزات خوابگاه
۴-۳-۲- ۱- حمام مشترك و اتاق‌هاي دستشويي
۴-۳-۲- ۲- اتاق غذاخوري
۴-۳-۲- ۳- اتاق‌هاي اجتماعي و تفريحي و فرهنگي
۴-۳-۲-۴- رختشويخانه
۴-۳-۲-۵- تلفنها
۴-۳-۲-۶- بيمارستان خوابگاه(پرستارخانه)
۴-۳-۳- فضاهاي سودمند اداري
۴-۳-۴- فضاي زندگي براي كارمندان و مستخدمين
۴-۳-۵- فضاهای خدماتی
۴-۳-۵-۱- تاسيسات
۴-۳-۵-۲- انبار
۴-۳-۶- فضاي سودمند براي دانشجو
۴-۳-۷- تیپولوژی و گونه های مبلمان اتاق ها
۴-۳-۷-۱- اتاق های چند نفره باسرویس خصوصی
۴-۳-۷-۲-اتاق های چند نفره با سرویس عمومی
۴-۳-۷-۳-خوابگاههای جمعی
۴-۳-۷-۴- سوئيت‌ها
۴-۳-۷-۵- آپارتمان‌ها
۴-۳-۷-۶- جريان و روابط داخلي فضاها
۴-۴- مساحت فضاهای خرد و کلان
۴-۵- نتیجه گیری
فصل پنجم : فرایند طراحی
۵-۱- تحليل سايت
۵-۱-۱-دسترسي به سايت
۵-۱-۱-۱- دسترسي پياده
۵-۱-۱-۲- سواره ( به پاركينگ
۵-۱-۱-۳- افرادي كه از وسايل نقليه عمومي( سرويس) استفاده مي كنند
۵-۱-۲-بررسي همسايگي سايت
۵-۱-۳- ديدهاي مطلوب سايت
۵-۱-۴-تحليل نور مطلوب و نا مطلوب سايت
۵-۱-۵- تحليل بادهاي مطلوب و نامطلوب سايت
۵-۲- مكان يابي بنا در سايت با توجه به عوامل مختلف
۵-۲-۱-لكه ساختمان
۵-۲-۲-كشيدگي ساختمان با توجه به عوامل اقليمي،ديد و دسترسي
۵-۳- فرایند طراحی
۵-۳-۱- ايده هاي اوليه
۵-۳-۲- طراحي هاي صورت گرفته
۵-۳-۲-۱- اولين طرح
۵-۳-۲-۲- دومین طرح
۵-۳-۲-۳- سومین طرح
۵-۳-۲-۴- چهارمین طرح
۵-۳-۳- تحلیل طرح برگزیده
۵-۴- نتيجه گيري
منابع و مآخذ
مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید