مطالعات دانشكده معماري (بدون تصوير و نقشه) ۱۱۰ص

مطالعات دانشكده معماري (بدون تصوير و نقشه) ۱۱۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

مقدمه ۴
فصل اول- شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌هاي دانشگاهي ۶
ويژگي‌هاي عمومي پرديس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ۷
آرايش وسازماندهي فضائي جزء بناها ۹
اصول و ضوابط طراحي و فضاهاي دانشكده‌اي ۱۰
فصل دوم- استانداردها (ابعاد و فضاهاي مورد نياز)۲۱
پلكان ۲۲
راهروها و مسيرهاي شيب دار ۲۳
دربها ۲۴
كيفيت هوا ۲۵
راندمان ديد ۲۶
روشنايي مصنوعي ۲۶
رنگ ۲۸
طرح و بافت ۳۴
نويز (اغتشاش صوتي) وآكوستيك ۳۴
حساسيت نسبت به ارتعاشات ۳۵
مسيرهاي پياده رو ۳۹
دسترسي و مسير گردش يا سيركولاسيون ۳۹
تئاترها و سالن‌هاي سخنراني۴۰
شكل اساسي ۴۱
سالن‌هاي سخنرانيصندلي‌ها ۴۳
سالن‌هاي سخنرانيمقررات آتش نشاني ۴۷
آكوستيك ۴۷
فصل سوم- شرح برنامه دانشكده معماري ۴۸
آشنايي با رشته‌هاي آموزشي دانشكده ۴۹
دوره كارشناسي معماري ۴۹
دوره كارشناسي ارشد معماري ۵۲
فصل چهارم- بررسي نمونه‌هاي مشابه ۵۳
يوگينا آفتاندليانس ۵۴
دانشكده هنرهاي زيبا۵۵
دانشكده معماري اپورتو، (OPORTO) 62
دپارتمان زمين شناسي، دانشكدة آويرو، پرتغال ۶۴
كلاس بلوك ۳، دانشگاه آليكان ۶۷
دانشكده حقوق، دانشگاه جيرونا ۶۸
كالج آموزشي معلمان، (setubal)69
فصل پنجم-شناخت بستر طرح ۷۲
محدوده سایت۷۳
فصل ششم- اقليم ۷۴
روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي ۷۵
نيازهاي حرارتي و فضاهاي داخلي ساختمان ۹۱
فصل هفتم- معرفي پروژه ۹۹
برنامه فيزيكي ۱۰۰
طراحي (معماري، سازه، تأسيسات) ۱۰۲
معماري ۱۰۴
سازه ۱۰۷
تأسيسات ۱۰۹
منابع و مآخذ ۱۱۱
مطالعات دانشكده معماري (بدون تصوير و نقشه) ۱۱۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید