مطالعات دانشکده معماری ۷۰ص

مطالعات دانشکده معماری ۷۰ص
قیمت : ۹٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
هدف تحقيق ۲
اهميت تحقيق ۳
روش تحقيق ۴
فصل اول: شناخت ۵
۱-۱- تعريف دانشگاه: ۶
۱-۲- تاريخچه دانشگاه در جهان ۷
۱-۳- تاريخچه دانشگاه در ايران ۱۰
۱-۳-۱- آموزش قبل از اسلام ۱۰
۱-۳-۲- آموزش بعد از اسلام تا دوره معاصر: ۱۱
۱-۳-۳- دوره معاصر: ۱۲
۱-۴- اجزاي مدارس در دوران اسلامي ۱۳
۱-۴-۱- حجره: ۱۴
۱-۴-۲- مدارس: ۱۵
۱-۴-۳- نمونه هايي از مدارس دوران اسلامي ۱۵
۱-۵- دانشگاه تهران در يك نگاه ۱۶
تاريخچه ۱۶
آغاز عمليات ساختماني ۱۸
۱-۵-۱- تاريخچه دانشكده هنرهاي زيبا ۲۲
۱-۵-۲- تاريخچه مدرسه باءهاس ۲۴
۱-۶- مروري بر آمار و ارقام آموزش عالي در جهان ۲۷
فصل دوم: انگيزه اي پيدايش و اهداف دانشگاه آزاد اسلامي‌و ساختار آن ۳۰
۲-۱- دانشگاه آزاد اسلامي: ۳۱
۲-۲- تاريخچه دانشگاه آزاد اسلامي‌در سطح كشور ۳۱
۲-۳- دانشگاه آزاد اسلامي‌قزوین ۳۲
فصل سوم: جغرافيا و اقليم ۳۵
دانشجويان دانشكده معماري ۳۹
۴-۱- فضاهاي آموزشي ۳۹
۴-۲- فضاي آموزش نظري (كلاس تئوري) ۳۹
شكل كلاس ۴۰
۱- نور ۴۰
۲- مبلمان ۴۱
فضاهاي فرعي آتليه ۴۱
فضاهاي كار با آتليه ۴۱
مبلمان ۴۲
فضاي مديريت آموزشي ۴۲
فضاهاي كمك آموزشي ۴۲
الف) كتابخانه ۴۲
۴-۲-۱- نور طبيعي و مصنوعي ۴۴
۴-۲-۲ سر و صدا ۴۴
۴-۲-۳- اطفاء حريق ۴۴
۴-۲-۴- درجه حرارت، رطوبت و تهويه ۴۴
كابينت‌هاي كارت‌هاي كاتالوگ ۴۵
فضاهاي عملكرد كتابخانه ۴۵
۴-۳- آمفي تئاتر سالن اجتماعات ۴۶
گريم نور و صدا ۴۷
بخش رايانه ۴۷
۴-۴- سالن قضاوت ۴۸
۴-۵- نمايشگاه ۴۸
۵-۱- فضاهاي اداري ۴۸
۶-۱- فضاهاي خدماتي- رفاهي- پشتيباني ۴۹
۱- تأسيسات ۴۹
۲- فروشگاه و تعاوني دانشجويي ۴۹
۳- فضاهاي ارتباطي ۵۰
آموزش معماری ۵۲
هنر معماري ۵۲
ارائه اطلاعات ۵۲
۱- پرورش معماري ۵۳
روند پرورش دانشجوي معماري ۵۳
۲- سال‌هاي مقدماتي ۵۴
سال‌هاي بالاتر يا پيشرفته آموزش مصالح ۵۵
۳- روش عملي يا كارگاهي ۵۶
۱- آتليه‌هاي مستقل ۵۶
۲- آتليه‌هاي مركب ۵۶
نظام آموزشي پيشنهادي ۵۶
۱- آموزش مقدماتي سال‌هاي اوليه ۵۷
۲- آموزش پيشرفته (سال‌هاي بالاتر) ۵۷
۳- آموزش تكميلي ۵۸
پوشش سقف ۶۰
۱- سقف کامپوزیت ۶۰
۲- سقف های پس کشیده( ccl) و پیش تنیده: ۶۱
۳- مزايا وامتيازات سقف هاي پس كشيده : ۶۱
۴- دامنه كاربرد سقف هاي پس كشيده : ۶۳
۵- روشهاي اجراي سيستم پس كشيده : ۶۳
۶- خصوصيات اسكلت ساختمان ۶۴
۷- درزهاي انبساط و انقباض ۶۵
۷-۱- سازه سالن آمفي تئاتر ۶۵
كليات طرح و برنامه فيزيكي ۶۷
منابع و ماخذ ۶۹
مطالعات دانشکده معماری ۷۰ص
قیمت : ۹٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید