مطالعات دانشکده هنر و معماری ۱۳۰ص

مطالعات دانشکده هنر و معماری ۱۳۰ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : مقدمه
۱-۱- مقدمه
۲-۱- ضرورت طرح
۳-۱- بیان مسئله
فصل دوم : آموزش عالی و سابقه آن در ایران و اروپا و آمریکا
۲-۱ مقدمه
۲-۲- دارالفنون
۱-۲-۲- اولين معمار تحصيل¬کرده ايراني
۲-۲-۲برخي از آثار معماري ميرزا مهد¬ي¬خان شقاقي عبارتند از:
۳-۲- نخستین مدرسه هنرهای زیبای ایران
۴-۲- دانشگاه تهران
۱-۴-۲- انگیزه ایجاد دانشگاه تهران
۲-۴-۲-موقعيت دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۶
۳-۴-۲-تاسيس دانشگاه تهران
۵-۲دانشگاه شهيد بهشتي
۶-۲دانشگاه علم وصنعت
۷-۲دانشگاه آزاد اسلامي
۱-۷-۲تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی
۲-۷-۲سابقه دانشگاه آزاد اسلامي
۳-۷-۲دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامي
۸-۲دانشگاه جامع علمي- كاربردي
۱-۸-۲سال تأسيس: ۱۳۷۰ شمسي
۹-۲ نخستين مدرسه هنرهاي زيباي اروپا و آمريکا
فصل سوم : معرفی چند نمونه
۱-۳-مدرسه بوزار
۲-۳مدرسه باوهاوس()
۳-۳دانشکده معماري دانشگاه اورگن 
۴-۳آموزش سنتي معماري
۵-۳ دانشگاه هاروارد
۱-۵-۳ هسته اصلي دانشگاه
۲-۵-۳ روابط با دانشگاه
۳-۵-۳ ارتباط با شهر
۴-۵-۳ نتيجه
۶-۳ دانشگاه آکسفورد
۱-۶-۳ هسته اصلی
۲-۶-۳ رابطه با دانشگاه
۳-۶-۳ ارتباط با شهر
۴-۶-۳ نتيجه
۷-۳ دانشکده معماری دانشگاه ییل
۸-۳ کراون هال دانشکده معماری دانشگاه آی آی تی
۹-۳ مدرسه سنتي مشهد
۱-۹-۳ هسته اصلی
۲-۹-۳ ارتباط با شهر
۳-۹-۳ نتيجه:
۱۰-۳ دانشگاه تهران:
۱-۱۰-۳ هسته اصلی
۲-۱۰-۳ رابطه با دانشگاه
۳-۱۰-۳ ارتباط با شهر
۴-۱۰-۳ نتيجه
فصل چهارم : برنامه فیزیکی و استانداردها
۱-۴ بررسي ، تعريف ،عوامل موثر در برنامه فيزيکي
۱-۱-۴ عوامل موثر در برنامه ريزي فيزيکي
۲-۴ استاندارد ها:
۱-۲-۴ تـفکيک و توزيع فضاها در طبقات
۲-۲-۴ طبقه بندي فضاهاي اصلي و فرعي بطور کلي
۳-۴ ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي
۱-۳-۴ مشخصات فضاهاي آموزشي
۱-۱-۳-۴ سطوح آموزشي
۲-۱-۳-۴ جدول سرانه کل
۲-۳-۴ جدول مبلمان کلاسها
۴-۴ کارگاه ها
۱-۴-۴ کارگاه ماکت سازي
۲-۴-۴ کارگاه عکاسي
۵-۴ ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي
۱-۵-۴ مشخصات فضاهاي اداري
۶-۴ ضوابط طراحي در گروه فضاهاي رفاهي و خدماتي
۷-۴ اجزاء و مبلمان طبق استاندارد(نويفرت)
۱-۷-۴ کلاسها و آتليه ها
۲-۷-۴ آمفي تئاتر ،مبلمان ،….
۳-۷-۴ سرويس بهداشتي
۸-۴ تعاريف:
۱-۸-۴ اصطلاحات عمومی
۹-۴ گروه معماري
۱-۹-۴ واحدهای درسی
۲-۹-۴ نمودار سازماني دانشکده معماري
۳-۹-۴ دروس و واحدهاي دوره کارداني
۳-۹-۴ جدول ساعات هفتگي دروس کاداني
۴-۹-۴دروس دوره کارشناسي ساعت و ترم بندي
۱-۴-۹-۴-جدول ترم بندي
۱۰-۴-تعيين ظرفيت ،تعداد و سطح فضاهاي آموزشي
۱-۱۰-۴- فضاي مورد نياز براي دروس نظري
۲-۱۰-۴- تعيين کارگاهها در رشته معماري
۱۱-۴- کادر اداري و خدماتي مورد نياز
۱۲-۴-سازمان مرکزي دانشکده
فصل پنجم : اقلیم و موقعیت جغرافیایی منطقه
۱-۵ مقدمه
۲-۵ موقعیت جغرافیایی
۱-۲-۵ موقعیت و مساحت استان ایلام
۲-۲-۵ آب و هوای استان ایلام
۳-۲-۵ موقعیت و وسعت شهرستان دهلران
۴-۲-۵ سیمای جغرافیایی شهر دهلران
۵-۲-۵ زبان و لهجه مردم شهرستان دهلران
۶-۲-۵ رسومات مردم شهرستان دهلران
۷-۲-۵ آثار تاریخی شهرستان دهلران
۳-۵ تحلیل سایت
۱-۳-۵ موقعیت و مساحت سایت
۲-۳-۵ دسترسیها
۳-۳-۵ همجواری ها و منظر
۴-۳-۵ توپوگرافی
۴-۵ اقلیم
۱-۴-۵ شرایط آب و هوایی شهرستان دهلران
۲-۴-۵ تحلیل عوامل جوی در شهرستان دهلران
۳-۴-۵ تغیرات ماهیانه پارامترهای دما در دهلران
۱-۳-۴-۵ میانگین حداقلهای دما
۲-۳-۴-۵ میانگین حد اکثر های دما
۳-۳-۴-۵ میانگین ماهیانه دما
۴-۳-۴-۵ حداقل مطلق دما
۵-۳-۴-۵ حد اکثر مطلق دما
۶-۳-۴-۵ تغییرات فصلی دمای هوا در دهلران
۷-۳-۴-۵ تعداد روزهای یخبندان
۸-۳-۴-۵ وضعیت رطوبت نسبی هوا در دهلران
۹-۳-۴-۵ بارندگی های دهلران
۱۰-۳-۴-۵ بارندگیهای ماهانه
۱۱-۳-۴-۵ حداکثر بارندگی روزانه
۱۲-۳-۴-۵ بارندگی فصلی
۱۳-۳-۴-۵ جریان وزش باد ها در دهلران
۱۴-۳-۴-۵ وزش بادهای شدید در دهلران
۱۵-۳-۴-۵ پوشش ابری
۱۶-۳-۴-۵ ساعات آفتابی
۱۷-۳-۴-۵ روزهای توفانی ( توفان رعد و برق )
۱۸-۳-۴-۵ روز های همراه با برف
۱۹-۳-۴-۵ روزهای همراه با گرد وخاک
۲۰-۳-۴-۵ تعداد روزهای با دید افقی۲کیلو متروکمتر
۴-۴-۵ جداول هواشناسی
فصل ششم : سازه و تاسیسات
۱-۶ مطالعات اوليه سازه
۲-۶ تاسيسات
۱-۲-۶ سيستم اعلام حريق
۲-۲-۶ سيستم صوتي
۳-۲-۶ آکوستيک:
۳-۶ شرايط هواي داخل ساختمانها در زمستان و تابستان
۴-۶ميزان مجاز صداي انتقالي به فضاها
مطالعات دانشکده هنر و معماری ۱۳۰ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید