مطالعات دانشکده هنر و معماری ۲۰۰ص

مطالعات دانشکده هنر و معماری ۲۰۰ص
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان

پيشگفتار ۱
فصل اول : طرح مسأله
۱-۱: طرح مسأله ۴
۱-۲: فرضيات ۴
۱-۳: اهداف پژوهش ۵
۱-۴: فرآيند پژوهش ۵
۱-۵: ماهيت و مقياس پروژه ۷
۱-۶: تشریح موقعیت فضایی- مکانی ۷
فصل دوم: مطالعات زمينه اي
۲-۱ماهیت هنر و معماری ۱۰
۲-۱-۱: تعریف هنر ۱۰
۲-۱-۲: تعریف معماری ۱۱
۲-۲ درباره آموزش هنر و معماری ۱۳
۲-۲-۱نگاهی به تاریخچه آموزشی هنر و معماری در ایران ۱۳
۲-۲-۲: الگوهای جهانی آموزش هنر و معماری ۱۵
۲-۲-۳ عناصر آموزش هنر و معماری با تاکید بر عنصر محیط و دانشجو ۲۰
۲-۲-۴ انسجام در آموزش معماری- پیوندآموزشی کلاس و آتلیه ۲۳
۲-۲-۵ نظام آموزش آتلیه ای و غیر آتلیه ای ۲۵
۲-۲-۶ هدف اصلی آموزش هنر و معماری-پرورش خلاقیت ۲۶
۲-۳ نقش و ماهیت محیط و آموزش از منظر روانشناختی ۲۷
۲-۳-۱روانشناسی محیطی و نقش آن در طرح ۲۷
۲-۳-۲ ماهیت روانشناسی محیطی ۲۷
۲-۳-۳ ادراک محیطی ۲۷
۲-۳-۴ نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع ۲۷
۲-۳-۵ پیش بینی تاثیر فضا در رفتار انسان ۳۰
۲-۴ آموزش از دیدگاه مکاتب روانشناختی ترتیبی و جایگاه محیط در آن ۳۱
فصل سوم : بررسی نمونه ها
۳ معرفی و تحلیل مصادیق ۳۴
۳-۱انواع سازمان یابی دانشگاه و مصادیق آن ۳۴
۳-۱-۱سازمان یابی کاملاً متمرکز ۳۴
۳-۱-۲سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز ۳۵
۳-۱-۳سازمان یابی کاملاً پراکنده ۳۵
۳-۱-۴سازمان یابی اقماری با مرکزیت واحد ۳۵
۳-۱-۵ سازمان یابی به شکل تقسیم دانشگاهی ۳۵
۳-۱-۶ سازمان یابی به شکل گسترده منطقه ای با مرکزیت واحد ۳۵
۳ بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۶
۳-۲دانشگاه آکسفورد ۳۶
۳-۳دانشگاه هاروارد ۳۶
۳-۴دانشگاه کلمبیا و شیکاگو ۳۷
۳-۵مدرسه معماری باهاوس(Bauhaus): 42
۳-۶دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بیل ،آمریکا ۴۶
۳-۷دانشکده هنر ومعماری دانشگاه سین سیناتی ۴۸
۳-۸دانشکده هنر ومعماری دانشگاه اوپورتو ۵۱
۳-۹مدرسه معماری بریتانی در فرانسه ۵۵
۳-۱۰مرکز هنرهای زیبای دانشگاه ایالتی اریزونا ۵۷
۳-۱۱تحلیل کالبدی دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران ۵۹
۳-۱۲ تحلیل کالبدی دانشکده معماری شهید بهشتی ۶۲
۳-۱۳بررسی دانشکده معماری علم و صنعت ۶۴
فصل چهارم : مباني نظري معماري
۴-۱تحقيقي در فضا: كوبيسم ۶۸
۴-۲ تار و پود پرسپكتيو از هم مي گسلد ۶۸
۴-۳ فضا – زمان ۶۹
۴-۴ وسايل هنرمندان براي بيان مقاصد خويش ۷۰
۴-۵ سطوح ۷۱
۴-۶ شيوه هاي هنري نزديك به معماري ۷۲
۴-۷ گوئرنيكا- شاهكار پيكاسو- و ارتباط با تصور فضايي جديد ۷۷
۴-۸ لارلزئين – پيكاسو – و ارتباط با تصور فضايي جديد ۷۷
۴-۹ استفاده از تصور فضايي جديد در معماري ۷۷
۴-۱۰تركيب احجام در فضا به شيوه تازه ۷۸
۴-۱۱ گرويپوس و تصورات فضايي او ۷۹
۴-۱۲ رابطه بين لوكوربوزيه، نقاشي مدرن و معماري مدرن ۸۱
۴-۱۳ ميس ونده رو و تصورات فضايي او – وحدت شكل – ۸۴
۴-۱۴ نتيجه گيري ۸۸
۴-۱۵ مبانی نظری طرح ۹۲
فصل پنجم : استانداردها، ضوابط و معيارهاي طراحي فضا
۵-۱ برنامه ریزی فیزیکی فضای آموزشی ۹۶
۵-۲معیارهای فضایابی و استانداردها ۱۱۲
۵-۳ فضاهای اداری و دفاتر کار هیئت علمی ۱۱۳
۵-۴ برنامه فیزیکی دانشکده ۱۲۲
۵-۵ معرفی و شرح برنامه رشته های آموزشی دانشکده ۱۲۶
۵-۶ معرفی دروس رشته معماری ۱۲۷
فصل ششم : مطالعات اقلیمی وتحلیل سایت
بخش اول : شناخت ۱۳۰
۱٫۱٫معرفی استان تهران و شهرستان کرج ۱۳۰
۲٫۱٫موقعیت جغرافیایی ۱۳۰
۳٫۱٫وجه تسمیه کرج ۱۳۱
۴٫۱ پیشینه تاریخی ۱۳۲
۵٫۱٫مراحل گسترش تاریخی شهرستان ۱۳۲
۶٫۱٫ساختار سیاسی – اقتصادی – جمعیتی ۱۳۳
۷٫۱٫ آموزش ۱۳۵
۸٫۱٫ شبکه آموزشی ۱۳۵
۹٫۱٫دانشگاهها و مراکز مستقر در شهرستان کرج ۱۳۷
۱۰٫۱٫ سواد ۱۳۸
۱۱٫۱٫ موقعیت وتقسیمات اداری – سیاسی شهرستان کرج ۱۳۹
۱۲٫۱٫ نقش بازرگانی وخدمات شهری ۱۴۰
۱۳٫۱٫ نقش توریستی و اقامتگاهی شهر کرج ۱۴۰
بخش دوم :مطالعات کالبدی ۱۴۱
۱٫۲٫شهرکرج :کلیات ۱۴۱
۲٫۲٫بافت موجود و نحوۀ گسترش شهر ۱۴۱
۳٫۲٫بررسی سازمان فضایی و تقسیمات شهر ۱۴۲
۴٫۲٫نتیجه گیری ۱۴۳
بخش سوم : مطالعات اقلیمی ۱۴۳
۱٫۳٫بررسی روند تغییرات آب و هوای کرج و علل آن ۱۴۳
۲٫۳٫بررسی و شناخت اقلیم کرج ۱۴۴
۳٫۳٫درجه حرارت ۱۴۵
۴٫۳٫دما ۱۴۷
۵٫۳٫روزهای یخبندان ۱۴۸
۶٫۳٫رطوبت ۱۴۸
۷٫۳٫جهت وزش بادهای غالب ۱۴۹
۸٫۳٫بادها ۱۵۰
۹٫۳٫میزان بارندگی ۱۵۲
۱۰٫۳٫تعیین مواقع گرم و سرد سال ۱۵۳
۱۱٫۳٫بررسی تابش آفتاب ۱۵۴
۱۲٫۳٫تعیین جهت مناسب استقرار جبهه اصلی ساختمان ۱۵۵
۳-۱۳ سازماندهی پلان ساختمان و اندازه پنجره ۱۵۶
۱۴٫۳٫نتایج مطالعات اقلیمی ۱۵۹
۱۵٫۳٫نتیجه گیری ۱۶۰
بخش چهارم:آنالیز و تحلیل سایت ۱۶۲
۱٫۴ معرفی سایت و علت انتخاب سايت ۱۶۲
۲٫۴ موقعیت سایت مورد نظر در شهرکرج: ۱۶۳
۳٫۴ موقعیت شبکه خیابان ها در محدوده سایت طراحی ۱۶۴
۴٫۴ وسعت و محدوه زمین: ۱۶۵
۵٫۴ بررسی دسترسی های سواره وپیاده: ۱۶۶
۶٫۴ وضع موجودوکاربری ها ۱۶۷
۷٫۴ همجواري هاي سايت ۱۶۸
۸٫۴دیدومنظر ۱۶۹
فصل هفتم : الگوي طراحي و اجزاء مجموعه
۷-۱ عملكرد خدماتي ۱۷۳
رفاهي ـ خدماتي : ۱۷۳
ـ نمازخانه ۱۷۳
ـ فروشگاه ، پست ، بانك ۱۷۳
– نگهباني و اتاق كنترل ۱۷۴
– سالن ورزشی ۱۷۴
– سلف سرويس ۱۷۴
ـ سلف اساتيد و كاركنان ۱۷۴
ـ سلف دانشجويان ۱۷۴
ـ محل پخت غذا ۱۷۴
ـ ورودي و فضاي طبقات ۱۷۵
– تاسيسات ۱۷۵
ـ دفتر فني ، آتش نشاني ، مخابرات ۱۷۵
۷-۲ عملكردهاي آموزشي و خدمات وابسته به آموزش ۱۷۵
آموزشي : ۱۷۵
دانشکده هنر ۱۷۵
ـ كلاس هاي نظري ۱۷۵
ـ سالن امتحانات ۱۷۵
ـ آتليه هاي معماري ۱۷۶
ـ آتليه هاي مجسمه سازي ۱۷۶
ـ آتليه هاي نقاشي ۱۷۶
– کارگاه ۱۷۶
– كتابخانه ۱۷۶
– سایت کامپیوتر ۱۷۶
– سرویس بهداشتی ۱۷۶
– آرشیو ۱۷۶
– آمفي تئاتر و نمايشگاه ۱۷۶
۷-۳ مراكز اداري و كامپيوتر : ۱۷۷
ـ اتاق اعضاء هيات علمي ۱۷۷
ـ اتاق رياست و معاونين ۱۷۷
ـ آموزش ۱۷۷
ـ اتاق هاي اداري ۱۷۷
– سرویس بهداشتی ۱۷۷
فصل هشتم : منابع و مأخذ
فهرست منابع و مآخذ ۱۷۸
پيوست
نقشه ها و ارايه طرح ۱۸۲

مطالعات دانشکده هنر و معماری ۲۰۰ص
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید