مطالعات دهكده توريستي ۱۵۰ص

مطالعات دهكده توريستي ۱۵۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

مقدمه۱
فصل اول شناخت موضوع طرح۳
مباني طراحي پروژه۴
فراغت۴
كاركردهاي فراغت۵
تحولات كمي و كيفي در گذران اوقات فراغت۷
ضرورت برنامه ريزي براي اوقات فراغت۹
نقش تفرج در گذران اوقات فراغت۹
تعريف تفرج۱۰
تفرج۱۱
توريسم و جهانگردي۱۲
توريسم و جهانگردي۱۵
قطع نامه سازمان ملل متحد۱۷
انواع جهانگردي۲۰
تعداد جهانگردان داخلي و خارجي۲۴
جهانگردي در ايران قديم۲۷
تاريخچه هتل در ايران معاصر۲۹
پايداري۳۱
پايداري در معماري۳۳
فصل دوم بررسي نمونه ها۳۷
بررسي نمونه ها۳۸
هتل هاي امروزي۳۹
فصل سوم۴۳
استانداردها۴۴
فصل چهارم۴۶
شرايط اقليمي و آب و هوايي۶۷
نوع مصالح۷۴
تحليل عوامل جوي در شهرستان مراغه۸۰
بادهاي مراغه۸۱
تغييرات فصلي دماي هوا در مراغه۸۷
پوشش ابري و ساعات آفتابي۹۴
ميانگين ماهيانه دما۱۰۰
فصل پنجم مطالعات منطقه اي۱۰۶
موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان۱۰۷
پيشينه و آثار باستاني۱۱۱
بخش دوم شهر مراغه۱۱۴
خصوصيات اخلاقي و ويژگي هاي فرهنگي۱۱۸
ميراث فرهنگي
مطالعات دهكده توريستي ۱۵۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید