مطالعات دهکده آرامش ۱۷۰ص

مطالعات دهکده آرامش ۱۷۰ص
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

۱ ∆ فصل اوّل : آغاز کلام: ۵
(۱-۱) □ مقدمه و خلاصه رساله ۵
(۲-۱) □ معرفی و توضیح پیرامون موضوع۶

۲ ∆ فصل دوّم : ضرورت و علل توجیه طرح ۱۰
(۱-۲) □ سلامت روان – جایگاه سلامت روان ۱۰
(۲-۲) □ ضرورت ایجاد دهکده آرامش ۱۴ (۳-۲) □ ضرورت ایجاد دهکده آرامش در ایران، تهران ۱۵

۳ ∆ فصل سوّم: محیط آرامش بخش ۱۷
(۱-۳) □ عناصر محیط آرامش بخش ۱۷
(۱-۱-۳) ○ نور ۲۴
(۲-۱-۳) ○ رنگ ۲۵
(۳-۱-۳) ○ صوت ۲۶
(۴-۱-۳) ○ بو ۲۷
(۵-۱-۳) ○ فضا ۲۸
(۲-۳) □ طبیعت شفا بخش ۲۹
(۱-۲-۳) ○ آب ۲۹
– آبنما ها ۳۰
(۲-۲-۳) ○ گل، گیاه، درخت ۵۵
– بام سبز ۵۶
– باغچه ها ۸ ۷ (۳-۳) □ خدمات محیط آرامش بخش ۱ ۸

(۱-۳-۳) ○ درمانهای نمایشی ۸۲
– هنر درمانی ۸۵
– نمایش درمانی ۹۱
(۲-۳-۳) ○ درمانهای فعالیتی ۹۵
– کار درمانی ۹۶
– تفریح درمانی (ارتباط با طبیعت) ۹۸
– ورزش ۱۰۱
– مدیتیشن و یوگا ۱۰۳
– محیط درمانی ۱۰۷

۴ ∆ فصل چهارم: نمونه ها و مصادیق ۱۰۸
(۱-۴) □ بررسی مصادیق ۱۰۸
(۲-۴) □ تصاویر الهام بخش ۱۱۹
(۳-۴) نتایج و احکام حاصل ۱۲۲

۵ ∆ فصل پنجم: سایت(بستر طرح) ۱۴۳
(۱-۵) □ کلیاتی پیرامون استان و شهر تهران ۱۴۳
(۱-۱-۵) ○ تقسیمات کشوری و سیاسی ۱۴۳
(۲-۱-۵) ○ ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی ۱۴۴
(۳-۱-۵) ○ جمعیت ۱۴۵
– ترکیب سنی ۱۴۶
– سواد ۱۴۷
– آموزش ۱۴۷
– ویژگی اقتصادی ۱۴۷
(۲-۵) □ تحلیل سایت ۱۴۸
(۱-۲-۵) ○ اهداف انتخاب سایت ۱۴۸
(۲-۲-۵) ○ جانمایی سایت ۱۴۹
(۳-۲-۵) ○ دسترسی به سایت ۱۵۰
(۴-۲-۵) ○ مرزها و همسایگی ها ۱۵۱
(۵-۲-۵) ○ چشم اندازها ۱۵۲
(۶-۲-۵) ○یخبندان ۱۵۴
(۷-۲-۵) ○ مطالعات زمین شناسی ۱۵۴
(۸-۲-۵) ○ باد ۱۵۵
(۹-۲- ۵) ○ تابش آفتاب ۱۵۵
(۱۰-۲-۵) ○ دمای هوا ۱۵۶
(۱۱-۲-۵) ○ رطوبت و بارش ۱۵۸
(۳-۵) □ جهت و فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۱۶۳
(۴-۵) □ تحلیل شکل گیری مجموعه در سایت ۱۶۳

۶ ∆ فصل ششم: مقدمات طراحی ۱۶۶
(۱-۶) □ تصویری کلی از برنامه عملکردی دهکدۀ آرامش ۱۶۶
(۲-۶) □ انواع فعالیت ها و خدمات دهکدۀ آرامش ۱۶۷
○ هنر درمانی ۱۶۸
○ کار درمانی ۱۶۹
○ ورزش درمانی ۱۷۱
(۳-۶) □ شناخت مخاطبان طرح ۱۷۲
(۴-۶) □ نوع فضاها و دیاگرام ارتباط فضایی ۱۷۳
(۵-۶) □ برنامه ریزی فیزیکی ۱۷۷
(۱-۵-۶) ○ جدول برنامه ریزی فیزیکی ۱۷۹
(۶-۶) □ اخذ استانداردهای مبنا ۱۷۹

منابع و مأخذ ۱۸۴

مقدمه و خلاصه رساله: (چکيده)

آسايش و آرامش کيفيتي است که انسان بايد به وجود آورد. کيفيتي که شخص بايد بشناسد تا به جستجويش برخيزد. تو نمي داني آسايش چيست، چون هيچ وقت آن را حس نکرده اي و خاطره اي از آن نداري…..
(دن مخلان ماتيوس)
در اين روزگاران که زمين در حال گذر از هزاره اي به هزاره ي ديگر است، مناسبات اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و الگوهاي زندگي روز به روز بر تعداد کلان شهرها و شهر وندان آن مي افزايد. زندگي آدميان در چنين مجتمع هاي زيستي، به ويژه در کشورهاي جهان سوّم و در حال توسعه دستخوش بسيار تنش و ناآرامي هاست که حاصلي جز فشارهاي ذهني و رواني براي عموم آنها ندارد.
ذهن آرام و متمرکز جز در آغوش بستري مناسب متجلي نمي شود. اين بستر چيزي نيست جز محيط پيرامون انسان، معماري همانقدر که با جسم انسان در ارتباط است بر روح و روان انسان نيز تأثير گذار است و اين تاثير قابل انکار نيست. حتي مي توان گفت مهمترين تکليف معماران تأمين بهداشت محيط از نظر رواني است به گونه اي که در تمام فضاهايي که خلق مي شود سعي براين است که روح انسان تغذيه شود.
اين مجموعه نيز با ارائه گونه اي از معماري سعي در خلق فضاهايي را دارد که براي مراجعين، تجربه اي در جهت دريافت وتيل به آرامش ذهني که همانا غايت نهايي زندگي آدمي است باشد.
مطالعات دهکده آرامش ۱۷۰ص
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید