مطالعات رستوران سنتی ۲۰۰ص

مطالعات رستوران سنتی ۲۰۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

تقدير و تشكر: ۳
فهرست مطالب ۴
مقدمه: ۱۱
غذاخوري يا رستوران ۱۲
طراحي موفق يک رستوران ۱۳
انواع رستوران ۱۹
بهداشت رستوران ۲۱
کارکنان ۲۱
رستوران‌داري ۲۲
جلب رضايت مشتريان ۲۴
نكات مهم در طراحي داخلي انواع رستوران ۲۶
ظاهر رستوران ۲۸
طراحي داخلي ۲۹
انواع رستوران: ۳۰
مجموعه رستوراني ۳۲
ايجاد يک فضاي شاد و مطلوب ۳۴
ساختمان مجموعه رستورانها ۳۵
فضاهاي داخلي رستوران ۳۸
سفره خانه سنتي ۴۴
رستورانهاي سنتي امروز ۴۶
سفره خانه هاي الگوي جهاني ۵۰
قهوه خانه در ايران ۵۱
استاندارد هاي لازم براي طراحي رستوران ۶۱
: فضاي رستوران ۶۲
طراحي فضا ۶۲
ارگونومي نور ۶۳
ارگونومي مبلمان ۶۳
ارگونومي صوت ۶۴
فضاهاي مهمان ۶۴
رستورانهاي موفق در جهان ۶۹
نمونه هاي موردي ۷۲
رستوران فرودگاهي ۷۷
conduit رستوران ۸۱
نمونه هاي موردي خارج کشور ۸۴
رستوران کاسپين ۸۵
رستوران سنتي خيام ۸۶
رستوران سنتي باغ بهشت ۸۹
رستوران سنتي دف ۹۱
رستوران سنتي باغ صبا ۹۲
تعريف قهوه خانه‌هاي سنتي ۹۴
قدغن كردن قليان ۹۵
الگوهاي سقف در رستوران سنتي ۱۰۰
سقف رستوران سنتي ۱۰۱
سقف طبقه موزيک کاخ عالي قاپو ۱۰۱
سقف ۱۰۲
برنامه فيزيکي رستوران سنتي ۱۰۴
استانداردها و ضوابط طراحي رستوران ۱۰۷
بنيادهاي معماري سنتي ايران ۱۱۲
طراحي داخلي در معماري سنتي ۱۱۹
هفت اصل در طراحي – معماري داخلي ۱۲۳
تفاوتــي بين يک سفره خانه سنتي و يک رستوران معمولي وجود دارد ۱۲۵
مشخصات سفره خانه هاي سنتي ۱۲۶
باغ تابستاني ۱۲۸
نحوه دسترسي و استفاده از مجموعه در ايده معماري ۱۳۰
فرم و خلق فضا ۱۳۱
فرم هاي بي قاعده ۱۳۳
فرم هاي با قاعده ۱۳۴
انتخاب فرم ۱۳۸
احساس فرم ۱۳۸
درک يک فرم در کنار فرم هاي ديگر ۱۴۲
فضا و معماري ۱۴۴
انواع فضا ۱۴۸
فضاي رياضي و فضاي ادراکي ۱۴۸
فضاي روز و فضاي شب ۱۴۹
فضاي عمومي و خصوصي ۱۵۰
فضاي مابين ۱۵۰
فضا و زمان ۱۵۰
تعاريف پايه ۱۵۱
گروه ۱ (فضاهاي اصلي) ۱۵۱
گروه ۲ (فضاهاي وابسته اصلي) ۱۵۲
گروه ۴ (فضاهاي پشتيباني) ۱۵۲
گروه ۵ (فضاهاي گردش) ۱۵۳
الف) گردش افقي در طبقات ۱۵۳
ب) گردش عمودي بين طبقات ۱۵۳
مساحت زيربنا ۱۵۳
زيربناي خالص ۱۵۴
زيربناي ناخالص ۱۵۴
مساحت سرانه ۱۵۴
سرانه مبنا ۱۵۴
رستوران: ۱۵۵
استاندارد فضاهاي لازم در رستوران ۱۵۵
ابعاد انساني و استانداردهاي فضايي : ۱۵۶
اقليم و موقعيت جغرافيايي پروژه ۱۶۳
استان سمنان ۱۶۳
پيشينه تاريخي ۱۶۴
ويژگي‌هاي طبيعي و اقليمي و صنعتي ۱۶۸
موقعيت اقتصادي و اجتماعي ۱۷۰
ويژگيهاي طبيعي و اکولوژيکي ۱۷۱
– اقليم نيمه بياباني خفيف ۱۷۲
مهمترين عوامل آب و هوايي در استان سمنان عبارتند از : ۱۷۳
– حرارت ( دما ) ۱۷۳
– رطوبت و بارندگي ۱۷۳
– بادها ۱۷۴
– بادهاي غربي ۱۷۵
پوشش گياهي ۱۷۵
ناهمواري ها ۱۷۷
دامغان ۱۷۸
گذشته تاريخي ۱۷۸
اقليم دامغان ۱۷۹
پارامترهاي اقليمي ۱۷۹
باد ۱۷۹
بارش ۱۸۰
دما ۱۸۰
منابع آب در دامغان ۱۸۱
پوشش گياهي ۱۸۱
جاذبه‌هاي گردشگري ۱۸۲
چشمه علي دامغان ۱۸۲
مسجد تاريخانه ۱۸۳
مسجد جامع دامغان ۱۸۵
تاريخ بنا ۱۸۵
برج چهل‌دختر ۱۸۶
تپه حصار ۱۸۸
آرامگاه پيرعلمدار ۱۹۰
سرشناسان دامغان ۱۹۱
منوچهري ۱۹۱
موضوع و قالب شعري ۱۹۱
نمونهٔ اشعار ۱۹۲
محمدعلي معلم دامغاني ۱۹۲
زندگي ۱۹۳
مسئوليت‌ها ۱۹۴
نمونه شعر ۱۹۴
منابع و ماخذ ۱۹۵
مطالعات رستوران سنتی ۲۰۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید