مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص

مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

فصل اول : شناخت بستر سايت(شهر مهران)۱
مطالعات جغرافيايي ۲
مطالعات تاريخي ۷
مطالعات اجتماعي ۱۷
مطالعات فرهنگي۱۷
مطالعات اقتصادي ۱۸
مطالعات كالبدي ۲۰
مطالعات اقليمي ۲۷

فصل دوم : تجزيه،تحليل فضاها ۳۹
شناخت موضوعي طرح ۴۰

فصل سوم: مطالعات فیزیکی ۵۵
فضاهاي مورد نياز و استانداردهاي مربوطه ۵۶
دياگرام روابط ۶۰
شناخت تاسيسات ۶۵
شناخت سازه۷۶

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نمونه های مشابه۷۷

فصل پنچم: تجزيه تحليل سايت ۸۶
درجه بندي معابر اطراف سايت ۸۷
بررسي همجواري هاي سايت ۸۸
تحليل سايت از نظر اقليمي ۸۹

فصل ششم : مباني نظري پروژه۹۴

فصل هفتم : سیر تکوین ایده ۱۰۱

منابع وماخذ

منابع وماخذ

۱٫ پيرنيا، محمدكريم، آشنايي با معماري اسلامي ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ۱۳۷۲
۲٫ محموديان، حبيب الله، راهها و معابر باستاني غرب زاگرس، سبزرويش، ۱۳۷۷
۳٫ محموديان، حبيب الله،معرفي اجمالي قلعه هاي باستاني استان ايلام، گويش، ۱۳۸۳
۴٫ واتسون، دانلد، لبز، كنت، طراحي اقليمي، ترجمه وحيد قباديان – محمد فيض مهدوي، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲
۵٫ رئیسی ، مهدی، داستان اقامت در معماری زیارت،پایان نانه ارشد، دانشگاه شهید بهشتی۱۳۸۶
۶٫ آقا بيگي، علیرضا؛ سفرنامه زائران كوي دوست؛ مشهد، انتشارات شاملو،۱۳۴۶
۷٫ آل احمد ، جلال ؛ خسي در ميقات ؛ تهران، انتشارات رواق ،۱۳۸۵
۸٫ توسلی ، محمود ؛ ساخت شهر و معماري در اقليم گرم وخشك ايران ؛ انتشارات پيام، پيوند نو ،۱۳۸۱
۹٫ معین ، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین ؛ امیر کبیر، ۱۳۸۲
۱۰٫ معین ، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین ؛ امیر کبیر، ۱۳۸۲
۱۱٫ مصاحب، غلامحسین ؛ دائره المعارف فارسي ؛ امیرکبیر، ۱۳۴۵
۱۲٫ نویفرت

مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید