مطالعات سینما ۱۱۵ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)

مطالعات سینما ۱۱۵ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)
این مطالعات کاملاً مرتب، آماده و دارای پاورقی می باشد.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پيشگفتار ۱
مقدمه ۳
فصل اول ۶
۱ـ ۱ ـ فرهنگ نمايش و نقش آن در ايران ۶
۲ـ ۱ ـ شناخت سينما ۷
سينما چيست ؟ ۷
۳ ـ ۱ ـ تاريخچة سينمای جهان ۱۰
۱ ـ۳ ـ ۱ ـ اختراع سينما ۱۰
۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تاريخ سينمای ايران ۱۵
۳ ـ ۳ ـ ۱ـ سينمای حال حاضر ايران ۱۷
فصل دوم ۱۹
رهيافتی نظری بر عناصرسازندة فيلم و معماری ۱۹
۱ ـ ۲ ـ معماری و سينما ۱۹
۱ـ ۱ ـ ۲ ـ معماری در سينما . ۲۱
۲ـ ۱ ـ ۲ ـ معماری رسا نه ای « Media Architecture » ۲۳
۲ ـ ۲ ـ سينما و حرکت ۲۷
۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ معماری تحرک وسکون ۲۸
۳ ـ ۲ ـ سينما و زمان ۲۹
۴ـ۲ ـ فضا و زمان ۳۰
۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ فضا در معماری و سينمای امروزی ۳۱
۵ ـ ۲ ـ معماری سينما ۳۲
۵ ـ ۲ ـ لوکوربوزيه و فيلم ۳۴
فصل سوم ۳۵
ضوابط ساخت مجموعه های سينمايی ۳۵
۱ ـ ۳ ـ ملزومات سينما در استاندادرهای آمريکايی ۳۵
۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ موقعيت سايت ۳۵
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ مشخصات سالن سينما ۳۶
۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ظرفيت سالن ۳۶
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ شکل و اندازة تصوير پردازش شده ۳۶
۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ پرده ها و تصويرپردازی ۳۸
۴ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ لنزهای پردازش ۳۹
۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ پوشش تصوير ۳۹
۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ شيب کف و صندلی ها ۳۹
۷ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ شيب کف سالن نمايش تصوير ۴۰
۸ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ فاصله گذاری رديف ها و راهروها ۴۰
۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ پرده ۴۰
۱۰ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ روشنائي سالن ۴۰
۱۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ گيشة بليت ۴۱
۱۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ سالن های استراحت و سيرويس ها ۴۲
۱۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ اتاق پردازش ( پروژکسيون ) ـ آپارت خانه ۴۲
۲ ـ ۳ ـ برنامه ريزی ، طرح و احداث سينماهای به صرفه در ايران ۴۳
۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ کليات ۴۳
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ انواع سالن (از لحاظ عملکردی ) ۴۳
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ مشخصات سالن ۴۴
۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ مشخصات راهروها ۴۴
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ نحوة انتظام صندلی ها در سالن ۴۶
۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ورودی ها و خروجی های سالن ها ۴۸
۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ پردة نمايش فيلم ۵۱
۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ صحنه ۵۲
۶ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ضوابط ديد در سالن ۵۲
۷ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ضوابط شنوائي در سالن ها ۵۳
۸ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ آکوستيک تالار و صحنه ۵۴
۹ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ شيب ها و حجم سالن ۵۵
۱۰ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ قاعدة کلی ۵۶
۱۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ مواد آبسوربر ( جاذب صوت ) ۵۶
۱۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ انواع مواد آبسوربر ۵۷
۱۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ جذب صدا بوسيلة حاضرين در سينما ۵۸
۱۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ قاعدة کلی برای آکوستيک سالن ۵۹
۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ اتاق جانبی سالن ها ۶۰
۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ آپارات خانه ۶۰
۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ هال انتظار ۶۲
۵ ـ ۳ ـ ۳ ـ ورودی سينما ۶۴
۶ ـ ۳ ـ ۳ ـ گيشة بليت فروشی ۶۵
۷ ـ ۳ ـ ۳ ـ سرويسهای بهداشتی ۶۵
۸ ـ ۳ ـ ۳ ـ فضاهای اداری ۶۶
۹ ـ ۳ ـ ۳ ـ انبار و تاسيسات ۶۶
۱۰ ـ ۳ ـ ۳ ـ بوفه و رستوران ۶۷
۴ ـ ۳ ـ نتايج حاصل از مطالعات ضوابط طراحی ۶۸
۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ خانة فيلم و سينما ۶۸
۱ ـ ۱ـ ۴ ـ ۳ ـ سالن نمايش اصلی ۶۹
توضيحات جدول ۸ ـ ۳ ۷۰
۲ ـ ۱ـ ۴ ـ ۳ ـ سالن های نمايش فرعی ۷۱
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ بخش جنبی خانة فيلم و سينما ( قسمت امور اداری ) ۷۲
توضيحات جدول ۱۰ ـ ۳ ۷۳
۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ فضاهای ورودی ۷۳
توضيحات جدول شمارة ۱۱ ـ ۳ ۷۴
۴ ـ ۴ ـ۳ ـ قسمت ويژه ( حراست ) ۷۴
۵ ـ ۴ ـ ۳ ـ قسمت پذيرايی و رستوران ۷۵
توضيحات جدول ۱۲ ـ ۳ ۷۵
۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ آشپزخانة مجموعه ۷۶
۱ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ انبار موا غذايي ۷۶
۲ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ بارانداز آشپزخانه ۷۷
توضحيات جداول (۱۴ ـ ۳ ) و ( ۱۵ ـ ۳ ) ۷۷
۷ ـ ۴ ـ ۳ ـ قسمتهای تشکيل دهندة بخش پذيرايی و سطح زير بنای آنها ۷۸
۸ ـ ۴ ـ ۳ ـ فهرست قسمتهای مختلف بخش جنبی خانة سينما و سطح زير بنای آنها ۷۸
۹ ـ ۴ ـ ۳ ـ فهرست بخش های تشکيل دهندة خانة سينما و سطح زير بنای آنها ۷۸
۱۰ ـ ۴ ـ ۳ ـ تاسيسات مرکزی ۷۹
توضيحات جدول ( ۱۰ ـ ۴ ـ ۳ ) ۷۹
۱۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ پارکينگ ها ۸۰
توضيحات جدول ( ۱۱ ـ ۴ ـ ۳ ) ۸۰
فصل چهارم ۸۱
بررسی نمونه های مشابه در زمينة طراحی مجموعه های سينمايی ۸۱
۱ ـ ۴ ـ مجموعه سينماهای UFA ، درسدن ۸۱
۲ ـ ۴ ـ مجتمع سينمايی آزادی ، تهران(فرشيد موسوی و آلخاندروزائرپلو) ۸۷
۳ ـ ۴ ـ مجتمع سينمايی آزادی ، (کاری از بابک شکوفی) ۸۸
فصل پنجم ۹۲
شناسايی و بررسی اوليه منطقة مورد نظر ۹۲
۱- ۵ – مطالعات منطقه ای و محيطی ۹۲
۱ – ۱- ۵- موقعيت جغرافيايی استان تهران ۹۲
۲- ۱- ۵- موقعيت جغرافيايی شهر تهران ۹۲
۳- ۱- ۵ – کوهپايه ها ، و ارتفاعات و رودخانه ها ۹۳
۴- ۱- ۵ – ارتباطات ۹۳
۵ – ۱- ۵ – چگونگی شکل گيری شهر تهران ۹۳
تاريخچة تهران ۹۴
۲ – ۵ – شرايط اقليمی ۹۹
۱- ۲- ۵- دما ۹۹
۲- ۲- ۵- ميزان بارش ۹۹
۳- ۲- ۵- رطوبت نسبی ۱۰۰
۴- ۲- ۵- باد ۱۰۰
۵- ۲- ۵- ساعت آفتابی ۱۰۱
۶- ۲- ۵- روزهای بارانی ۱۰۱
۷- ۲- ۵- معيارها و ضوابط استقرار واحدهای ساختماني در سايت : ۱۰۱
فصل ۶ ۱۰۳
تحليل سايت ۱۰۳
۱ – ۶ – موقعيت شهری محل مورد نظر(سايت) ۱۰۳
۱-۱-۶- موقعيت قرار گيری سايت در منطقه ۱۰۳
۲-۱-۶- دسترسی های سايت در منطقه ۱۰۴
۳-۱-۶- کاربريهای موجود در محدودة سايت ۱۰۵
تصوير شمارة ۸-۶ – سايت موردنظر ۱۰۶
۲-۶- مشخصات و توانمنديهای موقعيت شهری سايت ۱۰۶
۳-۶- تحليل و تجزية تصويری سايت ۱۰۸
۱-۳-۶- ديد بنا نسبت به محدودة اطراف سايت ۱۰۸
۲-۳-۶- ديد محدودة اطراف سايت نسبت به بنا ۱۰۹
۳-۳-۶- دسترسی سواره ۱۰۹
۴-۳-۶-دسترسی پياده و ورودی بنا ۱۱۰
منابع و ماخذ ۱۱۱
۱- کتابها و منابع معماری ۱۱۱
۲- نشريات و مقالات معماری ۱۱۱
۳- پايان نامه ها و تحقيقات معماری و شهرسازی ۱۱۲
۴- سايتهای اينترنتی و مجلات الکترونيکی ۱۱۳

مطالعات سینما ۱۱۵ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)
این مطالعات کاملاً مرتب، آماده و دارای پاورقی می باشد.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان