مطالعات سینما ۱۳۰ص

مطالعات سینما ۱۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

چکیده
فهرست مطالب ۱
مقدمه ۲
فصل اول كليات
۱-۱ طرح مسئله «تعبین سوژه ۳
۱-۲ اهداف طرح ۳
۱-۲ روش های تحقیق و منابع مطالعاتی ۴
فصل دوم مفاهيم پايه
۲-۱ سینما تشریح هنر هفتم ۶
۲-۲ تاریخچه سینما در ایران ۷
۲-۳ اولین سینما در ایران ۷
۲-۴ اهداف شکل گیری سینما درایران ۷
۲-۵ پیشگامان سینمای ایران ۷
۲-۶ موج نو در سینمای ایران ۹
۲-۷ سینمای ایران قبل از انقلاب ۹
۲-۷-۱سینمای ملی داشتن یا نداشتن ۱۰
۲-۸ مسیر طی شده از ابتدا تا به امروز در صنعت سینمای ایران ۱۳
۲-۹ تأثیر سینما در اجتماع ۱۴
۲-۱۰ رویکرد ما در این پروژه ۱۵
۲-۱۰-۱ روش های جذب مردم ۱۵
۲-۱۰-۲ تأثیر گذاری سینما ۱۶
۲-۱۰-۳ درآمد زائی ۱۶
۲-۱۱رونق صنعت سینما گر و سرمایه گذاری ۱۷
۲-۱۲ روش های جدید خدمات- بازنگری به سبک جهانی ۱۸
۲-۱۳ بررسي دلایل عدم توفیق سینما در جامعه ۱۸
۲-۱۴ سینمای دیجیتال ۲۱
فصل سوم شناخت محیط طرح
۳-۱ جغرافیا ۲۴
۳-۲ تاریخچه ۲۵
۳-۳ جمعیت ۲۷
۳-۱۰-۴ اقليم ۳۰
۳-۴-۱ اب وهوا ۳۰
۳-۴-۲ دما ۳۰
۳-۴-۳ بارندگی ۳۱
۳-۴-۴ رطوبت نسبی ۳۲
۳-۴-۵ باد ۳۳
۳-۴-۶ تابش خورشید ۳۵
۳-۵ آناليزسايت ۴۱

فصل چهارم بررسی نمونه های موجود
۴-۱ مجموعه سينمايي منطقه ۱۸ ۴۷
۴-۲ سينما صحرا ((ريولي)) ۵۰
۴-۳ سينما آزادي ۵۴
۴-۴ پرديس سينمايي پارك ملت ۵۷
فصل پنجم برنامه فزیکی طرح
۵-۱ فضاهاي تشكيل دهنده سينما ۵۹
۵-۱- ۱سالن نمايش ۵۹
۵-۱-۲ فواصل ديد ۵۹
۵-۳-۱ زواياي ديد ۵۹
۵-۴-۱ زواياي تابش و فاصله پروژكتور نسبت به پرده ۶۰
۵-۵-۱ صندلي تماشاگران ۶۱
۵-۶-۱ راهرو هاي سالن نمايش ۶۵
۵-۷-۱ ورودي ها و خروجي هاي سالن نمايش ۶۹
۵-۱-۲ پرده نمايش فيلم ۷۳
۵-۲-۲ ساير ملاحظات در سالن نمايش ۷۶
۵-۱-۳حجم و سرانه سالن نمايش ۷۸
۵-۲-۳ سالن انتظار ۷۹
۵-۳-۳ مشخصات عمومي ۷۹
۵-۴-۳ ساير مشخصات ۷۹
۵-۱-۴ اتاق پروژكتور و ملحقات آن ۸۲
۵-۳-۴ ساير مشخصات ۸۲
۵-۱-۵ ورودي سينما ۸۵
۵-۲-۵ مشخصات عمومي ۸۵
۵-۳ -۵ ساير مشخصات ۸۵
۵-۱-۶ گيشه بليط فروشي ۸۶
۵-۲-۶ سرويس هاي بهداشتي ۸۷
۵-۳-۶ مشخصات عمومي ۸۸
۵-۴-۶ ساير مشخصات ۸۸
۵-۱-۷ فضاهاي اداري ۸۹
۵-۲-۷ انبار و اتاق تأسيسات ۹۰
۵-۳-۷ فضاهاي ارتباطي ۹۱
۵-۴-۷ مشخصات عمومي ۹۲
۵-۵-۷ ساير مشخصات ۹۲
۵-۱-۸ پاركينگ هاي سينما ۹۷
۵-۲-۸ مشخصات عمومي ۹۷
۵-۳-۸ ساير مشخصات ۹۷
۵-۴-۹ بوفه و رستوران ۹۹
۵-۲ توصيه هاي طراحي ۱۰۰
۵-۱-۲ همجواريها ۱۰۰
۵-۲-۲ معابر اطراف سينما ۱۰۲
۵-۳-۲ نماي سينما ۱۰۳
۵-۴-۲ نكات ايمني ۱۰۴
۵-۳ برنامه فيزيكي ۱۰۸
۵-۶ روندطراحي
منابع

چکیده
سینما بیشتر و موثر از سایر گونه های بیانی قادر به تأثیر گذاری مثبت و منفی برداری مخاطب خویش می باشند در این میان سینمای فرهنگی، هنری به عنوان یکی از انواع گونه های سینمائی از آنجا که با حوزه های شعر سازی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، بیانی، معماری و غیره کار وارد و به طریق برتر از سایر گونه ها قادر خواهد بود تا در چگونگی روابط اجتماعی و فرهنگی میان افراد جامعه نقش داشته باشد و در جهت فرهنگ سازی و ایجاد و توسعه فضای فرهنگ سازگامی موثر بر وارد تا بتوان با این هدف کمکی هر چند کوچک به جامعه خویش در رفع مشکل کنونی کشور برداریماین رساله به بررسی عوامل ناکامی سینمای ایران و همچنین عدم توجه به مکانهای سینمائی و فضاهای معماری و تأثیر سینما بر فرهنگ- تأثیر معماری بر سینما و بالعکس و نحوه جذب مخاطب می پردازد، همچنین سینما و معماری و نسبت های آنها، شباهت ها وکاربردها مورد بازبینی قرار می گیرد نتایج به دست آمده از این تحقیق مبین آل است که سینمای ایران به عنوان یک سینمای آزاد هیچگاه، آنطور که باید مورد توجه سینما گران، سرمایه گذاران و مسئولین قرار نگرفت و امید است حداقل معماران با توجه بیشتر به این معقوله مشکلات موجود را برطرف نمایند زیرا که این معماران هستند که بنای آبادانی هر کشور را خواهند گذاشت و این امر خود باعث جذب مخاطب و تجدید نظر آنها در مورد سینمای کشور خواهد شد تماشای فیلم با تکنیک های خوب فیلمبرداری در یک مکان خوب است که به آن اثر هویت می بخشد و تماشای آن در یک مکان غیر استاندارد چیزی جز نارضایتی و مخاطب شرمندگی برای طراحان آن به همراه نخواهد داشت
سایت بروژه مورد نظر در شهر تهران ودر نزدیکی یکی از میدان های مهم شهر تهران یعنی میدان ونک قرار دارد که از لحاظ جمعیتی دارای تراکم بالا میباشدکه مستعد ساخت سینما میباشد

مطالعات سینما ۱۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید