مطالعات طراحی بانک ۱۳۰ص

مطالعات طراحی بانک ۱۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
چکیده ۹
فصل اول: مبانی نظری طراحی بانک ۱۰
۱-۱ تعريف واژه بانک ۱۱
۲-۱ تاريخچه بانکداري در ايران ۱۲
۱-۲-۱ بانک جديد شرق ۱۳
۲-۲-۱ بانک شاهنشاهي ايران ۱۳
۳-۲-۱ بانک استقراضي ايران ۱۴
۴-۲-۱ بانک عثماني ۱۴
۳-۱ آغاز کار بانک‌هاي ايراني ۱۴
۱-۳-۱ بانک سپه ۱۵
۲-۳-۱ بانک ملي ۱۵
۳-۳-۱ بانک کشاورزي ۱۶
۴-۳-۱ بانک مسکن ۱۷
۵-۳-۱ بانک صنعت و معدن ۱۷
۴-۱ طراحي و بانک ۱۸
۱-۴-۱ اهميت مسئله طراحي در ساختمان بانک‌ها ۱۸
۲-۴-۱ انواع ساختمان بانک‌ها ۱۹
۳-۴-۱ ساختمان‌هاي ستادي ۲۰
۴-۴-۱ ساختمانهاي شعب ۲۰
۵-۱ الگوي ساختمان بانک در ايران ۲۰
۶-۱ وضعيت ساختمان بانک‌ها در ايران ۲۲
۷-۱ آسيب‌شناسي ساختمان بانک‌ها ۲۳
۱-۷-۱ مشکلات مربوط به طراحي ۲۴
مصالح ۲۵
مسئله فرم و همجواری ۲۵
مسائل مربوط به عملکرد ۲۶
سرعت و کیفیت ۲۶
جایگزاری مناسب عناصر ۲۷
۲-۷-۱ مشکلات مربوط به جانمايي (مکان‌يابي) ساختمان بانک‌ها ۲۸
مشکل تبدیل کاربری ۲۸
۳-۷-۱ مشکلات ناشي از تصميمات درون سازماني و محدوديت‌هاي آئين‌نامه‌اي ۳۰
۴-۷-۱ مشکلات مربوط به انتخاب مجري و انجام فرآيند مناقصه ۳۴
۸-۱ عوامل تاثيرگذار بر روند طراحي ۳۵
۱-۸-۱ گرايش به علوم و مباحث روز در آفرينش طرح ۳۵
۲-۸-۱ بانكداري الكترونيك ۳۶
۳-۸-۱ نور در طراحي بانک ۳۷
۴-۸-۱ سياليت و انعطاف‌پذيري طراحی بانک ها ۳۸
۵-۸-۱ هويت سازماني ۳۸
۶-۸-۱ زيبايي طرح ۳۹
۷-۸-۱ پايداري ۳۹
۸-۸-۱ تامين فعاليت‌هاي حركتي و آسايش فيزيولوژيك ۴۱
۹-۸-۱ سيستم‌هاي هوشمند ساختماني ۴۲
۱۰-۸-۱ رابطه طراح، سفارش دهنده طرح يا كارفرما و بهره‌بردار يا استفاده كننده ۴۴
۹-۱ عوامل كيفي موثر در انتخاب سايت ۴۵
۱-۹-۱ ويژگي زمين ۴۵
۲-۹-۱ دسترسي منطقه‌اي و محلي ۴۵
۳-۹-۱ دسترسي به خدمات همگاني ۴۵
۴-۹-۱ هزينه‌هاي آماده‌سازي ۴۵
۵-۹-۱ قابليت ديده شدن از مسيرها و خيابان‌هاي عمومي ۴۶
۶-۹-۱ سازگاري با كاربري‌هاي اطراف ۴۶
۷-۹-۱ ويژگي اقتصادي محل احداث پروژه ۴۶

۱۰-۱ نمونه‌هاي موردي ۴۷
۱-۱۰-۱ نمونه‌هاي داخلي ۴۸
۱-۱-۱۰-۱ سبك نئوكلاسيك (دوران پهلوي اول تا پايان دهه ۳۰) ۴۸
ساختمان صندوق پس‌انداز ملي ۴۸
بانک ملی شعبه بازار ۵۰
شعبه مرکزی بانک مسکن ۵۳
بانک سپه شعبه اصفهان ۵۴
۲-۱-۱۰-۱ سبك بين‌الملل (اواسط دهه ۳۰ تا اواخر دهه ۵۰) ۵۵
۳-۱-۱۰-۱ ساختمان‌هاي مدرن (ساخته شده طي دو دهه اخير) ۵۷
ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران واقع در اراضي عباس‌آباد تهران ۵۹
۲-۱۰-۱ نمونه‌هاي خارجي ۶۳
۱-۲-۱۰-۱ بانك‌هاي كشور تركيه ۶۳
۲-۲-۱۰-۱ بانك‌هاي كشور ژاپن ۶۵
۳-۲-۱۰-۱ بانك‌هاي اروپايي ۶۶

فصل دوم: مطالعات بستر طرح و اقلیم محدوده طرح ۷۱
۱-۲ مقدمه ۷۲
۲-۲ ويژگيهاي جغرافيائي شهر تهران ۷۳
۱-۲-۲ موقعيت طبيعي شهر تهران ۷۳
۲-۲-۲ ويژگي‌هاي اقليمي‌‌شهر تهران ۷۴
۱-۲-۲-۲ دما و رطوبت ۷۴
۲-۲-۲-۲ بارندگي ۷۵
۳-۲-۲-۲ وزش باد ۷۶
۴-۲-۲-۲ شرايط حرارتي در فضاهاي آزاد ۸۰
۵-۲-۲-۲ شرايط حرارتي در فضاهاي داخلي ۸۱
۳-۲ توپوگرافي ۸۴
۴-۲ آبهاي سطحي ۸۴
۵-۲ آبهاي زيرزميني ۸۵
۶-۲ مطالعات زمين شناسي ۸۷
۷-۲ خطر زمين لرزة گسترده تهران ۸۹
۸-۲ جهت گيري ساختمان در رابطه بااقليم ۹۱
۱-۸-۲ فرم ساختمان در رابطه با اقليم ۹۱
۲-۸-۲ جهت در سايبان ۹۲
۹-۲ تحلیل سایت ۹۳

فصل سوم: فضاهای مورد نیاز و ضوابط و استانداردهای طراحی ۹۸
۱-۳ اجزاء و فضاهاي اصلي موثر در طراحي بانک ۹۹
۱-۱-۳ ورودي ۱۰۰
۲-۱-۳ پيشخان يا کانتر ۱۰۰
۳-۱-۳ سالن معاملات ۱۰۱
۴-۱-۳ فضاي کارمندان ۱۰۲
۵-۱-۳ فضاي مشتريان ۱۰۲
۶-۱-۳ اطاق رئيس ۱۰۳
۷-۱-۳ سالن اعتبارات ۱۰۴
۸-۱-۳ پله‌هاي ارتباطي ۱۰۵
۹-۱-۳ خزانه ۱۰۵
۱۰-۱-۳ بايگاني ۱۰۶
۱۱-۱-۳ اطاق رک و منبع تغذيه اضطراري (UPS) 107
۱۲-۱-۳ فضاهاي خدماتي ۱۰۸
۲-۳ ضوابط كلي طراحی ۱۰۸
دیاگرام های ارتباطی فضاها ۱۱۰
۳-۳ طرح كلي پلان باز ۱۱۲
۴-۳ اصول پلان باز ۱۱۲
۵-۳ ماشين‌هاي تحويل پول نقد ۱۱۳
۶-۳ صندوق‌هاي خصوصي و اتاق‌هاي مخصوص صندوق‌ها ۱۱۴
۷-۳ درهاي اتاق‌هاي گاوصندوقي ۱۱۹
۸-۳ موقعيت تحويلدار ۱۱۹
۹-۳ اتوبانك‌ها ۱۲۰

منابع ۱۳۰
مطالعات طراحی بانک ۱۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید