مطالعات طراحی دانشگاه(فاقد نقشه و شکل) ۱۹۰ص

مطالعات طراحی دانشگاه(فاقد نقشه و شکل) ۱۹۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

گام اول :‌پيشنهاد طرح پروژه
۱- بيان مساله :
۲- اهميت مساله
۳- اهداف پروژه
۴- مباني نظري عام طرح
۵- روش تحقيق
گام دوم : شناخت
فصل اول :مطالعه پايه
۱- نکاتي در مورد آموزش معماري
۱-۱ مقدمه
۲-۱ اهميت آموزش در معماري
۱-۲-۱ اهداف و گرايشها
۲-۲-۱ روشها و برنامه ها
۳-۲-۱ محتوا و اطلاعات پايه
۴-۲-۱ پژوهش
۵-۲-۱مديريت آموزشي و پژوهشي
۶-۲-۱ اساتيد و مدرسان
۷-۲-۱ دانشجويان
۸-۲-۱و ۹-۲-۱ فضا و امكانات آموزشي و ارتباط آموزش معماري با نيازهاي اجتماعي
۳-۱ تأثير آموزش در معماري
۴-۱ نظريه اي بر مبحث آموزش معماري
۵-۱ مراحل آموزش
۲ – تنوع علوم و دانشهاي معماري
۱-۲ بررسي حوزه هاي درسي معماري
۲-۲ کارشناسي ارشد معماري و حوزه هاي اصلي آن
۳- نگاهي گذرا بر نحوه آموزش معماري در جهان
۱-۳- بوزار فرانسه
۲-۳ مدرسه معماري باهاوس
۱-۲-۳ اهداف آموزشي باهاوس
۳-۳ دانشکده معماري لندن
۴-۳ مدارس معماري ايتاليا
۵-۳ آموزش معماري در آمريکاي شمالي ( روشها و متدها )
۶-۳- دانشگاه برکلي امريکا:
۷-۳- دانشگاه معماري A.A
۱-۷-۳ دور پيش دانشگاهي :
۲-۷-۳ سال اول :
۳-۷-۳ دوره متوسطه :
۴-۷-۳ دوره تخصصي:
۸-۳‌ دانشکده MIT
۹-۳ انستيتو شاهزاده ويلز
۱۰-۳ نتيجه‌گيري :
۴- تاريخچه معماري در ايران
۱-۴ جايگاه معماري در ايران پيش از تأسيس دانشگاه
۱-۱-۴ چگونگي ورود به حرفه معماري
۲-۴ جايگاه معماري در ايران پس از تأسيس دانشگاه
۳-۴ مدارس معماري ايران
۱-۳-۴ دانشکده هنرهاي زيبا ( هنرکده مروي )
۲-۳-۴ دانشکده ملي ( شهيد بهشتي )
۳-۳-۴ دانشگاه علم و صنعت
۵- گفتگو با صاحب نظران معماري در مورد سيستم آموزش معماري در ايران
۱-۵ حسين شيخ زين الدين، فوق ليسانس معماري، دانشگاه هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸
۲-۵ ايرج کلانتري، فوق ليسانس معماري، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران ۱۳۴۳
۳-۵- داراب ديبا، فارغ التحصيل رشته معماري از دانشگاه ژنو، دکتري معماري از بلژيک
۴-۵ دکتر ايرج اعتصامي :
۵-۵ دکتر هاي نديمي
۶ – جمع بندي گفته هاي صاحبنظران و ارائه پيشنهادات و راهکارها:
۱-۶ دروس نظري :
۲-۶ دروس کارگاهي
۳-۶- نتيجه گيري
۷ – دانشگاه :
۱-۷ نگاهي گذرا بر تاريخچه دانشگاه در جهان :
۲-۷ نگاهي بر آموزش عالي در ايران :
۱-۲-۷ تاسيس دارالفنون
۳-۷ سياست هاي کلي آموزش
۴-۷ مراحل گوناگون برنامه‌ريزي کالبدي موسسات آموزش عالي بطور کلي
۵-۷ دانشگاه آزاد اسلامي
۶-۷ اهميت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
فصل دوم: مطالعات تكميلي
۱ـ بررسي معيارهايي براي الگوي طراحي دانشكده معماري شهرسازي
-۲ نيازهاي بناهاي آموزشي از لحاظ حدود آسايش
۳-۲ نكاتي در مورد نحوه طراحي اقليمي ساختمانهاي آموزشي
۱-۳-۲- جلوگيري از اتلاف گرما در فصل پاييز و زمستان
۲-۳-۲- استفاده حداكثري از تابش خورشيد در فصول سرد سال
۳-۳-۲ جلوگيري از نفود مستقيم آفتاب در فصول گرم سال
۴-۳-۲- تعيين جهت استقرار ساختمان
۵-۳-۲ فرم کالبدي و سازماندهي پلان
۶-۳-۲- فرم و ابعاد بازشوها
۷-۳-۲ سايه‌بانها
۴-۲ نتيجه گيري
فصل سوم: مطالعات تطبيقي
۱- بررسي نمونه‌هاي خارجي
۱-۱ دانشگاه هنر و معماري سين سيناتي ( ايالت اوهايو، سين سيناتي)
-۱ دانشگاه هنر توکيو :
– طراح: Arata Isazaki
۳-۱ باهاوس، طراحي صنعتي – معماري:
۲- بررسي نمونه‌هاي داخلي
۱-۲ دانشكده هنرهاي زيبا
۲-۲- دانشکده معماري و شهر سازي دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران
فصل چهارم: مطالعه زمينه
۱- معرفي و شناخت شهر مشهد
۱-۱ مقدمه
۲-۱ تاريخچه رشد شهر مشهد
۲- مطالعات كالبدي مشهد.
۱-۲ محورهاي ارتباطي شاخص شهر مشهد
۲-۲ نقاط شاخص شهر مشهد
۳-۲ وضعيت نحوه كاربري اراضي شهر مشهد
۳- مطالعات جمعيتي مشهد
۱-۳ روند تحول جمعيت شهر مشهد
۴- عوامل موثر در شكل گرفتن سكونت در حوزه شهر مشهد
۵-موقعيت جغرافيايي و خصوصيات اقليمي و جوي شهر مشهد
۱-۵ مشخصات عمومي منطقه كشف رود و شهر مشهد
۲-۵ آب و هوا
۱-۲-۵ جريانات هوا
۲-۲-۵ درجه حرارت
۳-۲-۵ رطوبت نسبي
۴-۲-۵ زلزله
۳-۵ جهت استقرار ساختمان در اقليم مشهد
۶- سايت پروژه
۱-۶ ملاكهاي انتخاب سايت پروژه
۲-۶ تجزيه و تحليل سايت قاسم آباد
۱-۲-۶ خصوصيات سايت قاسم آباد
۳-۶ خصوصيتهاي زمين پروژه
۱-۳-۶ موقعيت سايت
۲-۳-۶ مشخصات هندسي سايت
۳-۳-۶ ديد و منظر
۴-۳-۶ دسترسي
۷ـ سايت آناليز:
گام سوم: تحليل
فصل اول :جمع آوري نهايي اطلاعات
۱- نتيجه‌گيري از مطالعات پايه
۱-۱- نتيجه‌گيري از مبحث نكاتي در مورد آموزش معماري
۲-۱- نتيجه‌گيري از مبحث بررسي حوزه هاي درسي معماري
۳-۱- نتيجه‌گيري از بحث ( نگاهي گذرا به نحوه آموزش معماري در جهان )
۴-۱- نتيجه‌گيري از مبحث ( تاريخچه معماري در ايران )
۵-۱- نتيجه‌گيري از مبحث گفتگو با صاحبنظران معماري در مورد سيستم آموزش معماري در ايران
۲- نتيجه‌گيري از مطالعات تكميلي :‌
۱-۲ نتيجه‌گيري از مبحث طراحي اقليمي:
۳- نتيجه‌گيري از مطالعات تطبيقي
۴- نتيجه گيري از مطالعات زمينه
فصل دوم :‌تدوين چهارچوب كلي پروژه
تبيين و تدقيق نهائي اهداف و ارائه راهكارها:
۲- تدوين مباني طراحي معماري پروژه
فصل سوم: برنامه فيزيكي پروژه و مطالعات برنامه ريزي
برنامه‌ريزي ساختار آموزشي و تشكيلات دانشكده
بررسي رشته هاي دانشكده :‌
۲-۱ بررسي ظرفيت پذيرش و تعيين جمعيت هدف :‌
۱-۲-۱ براي محاسبه تعداد دقيق جمعيت هدف به اطلاعات زير نياز داريم:
برنامه فيزيكي پروژه:
۱-۲- نحوه تشكل فضايي يك دانشكده معماري و شهرسازي
۱-۱-۲- فضاهاي آموزشي
۱-۱-۱-۲ كلاسهاي درس:
-۱-۱-۲- آتليه ها :
۳-۱-۱-۲ كارگاهها :‌
۲-۱-۲ فضاهاي كمك آموزشي
كتابخانه
سالن اجتماعات:
۳-۲-۱-۲ نمايشگاه و سالن قضاوت :‌
دفتر فني
سالن كامپيوتر و اينترنت
فضاهاي اداري:
دياگرام زير مربوط به بخش اداري اين دانشكده است.
فضاهاي خدماتي – رفاهي
نمازخانه :
تريا:
۳-۴-۱-۲ پاركينگ
تأسيسات مكانيكي و الكتريكي:
انبارها:
سرويسهاي بهداشتي :‌
۷-۴-۱-۲ فضاي باز فضاي باز ( حياط )
فصل چهارم: طرح جامع فيزيكي
دياگرام معرفي فضاهاي دانشكده معماري و شهرسازي
جدول اعداد، ارقام و مساحتهاي بخش آموزشي
بخش اداري
بخش رفاهي – خدماتي
جدول زير بناي دانشكده معماري و شهرسازي
گام چهارم: طراحي
فصل اول
‌ايده‌هاي طراحي ( Consept )
فصل دوم ( طرح نهايي )
توصيف معماري پروژه:
دياگرام افقي طبقه اول و نيم طبقه دوم
دياگرام افقي طبقه دوم و نيم طبقه سوم
دياگرام افقي طبقه زير زمين
توضيحات فني پروژه
الف ) سيستم سازه اي پروژه:
ب ) سيستم گرمايش و سرمايش
مطالعات طراحی دانشگاه(فاقد نقشه و شکل) ۱۹۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید