مطالعات طراحی دبیرستان (شبانه روزی) ۱۸۰ص

مطالعات طراحی دبیرستان (شبانه روزی) ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

چکیده
مقدمه
فصل اول
مطالعات پایه درطراحی معماری ۱
بخش اول ۲
بررسی پیشینه و سیر تحول مدارس ۲
اول-قرون اوليه و مياني اسلامي ۲
دوم- نظام تعليم و تربيت در دوران اسلامي ۳
سوم- نخستين مراكز آموزشي اسلامي ۳
چهارم-تاسيس نخستين مدارس اسلامي ۴
۱- مدارس پيش از سلجوقيان ۵
۲- مدارس نظاميه ۵
۳- مدارس بعد از نظاميه ۶
پنحم- دوران كلاسيك يا « عصر طلايي صفوي » ۷
ششم-دوران معاصر ۹
نگاهي كلي به دوران جديد ۹
انقلاب مشروطه و افول قاجاريه ۹
پيدايش گرايشهاي جديد در تعليم و تربيت ۱۰
تلاشهاي قانون گذاري براي تثبيت برنامه جديد آموزشي۱۰
تاسيس مدارس جديد ۱۱
برنامه و سيستم تعليم و تربيت معاصر ۱۲
پيدايش مدارس جديد : تلاشهاي آغازين ۱۲
جريانهای عمده مدرسه سازي ۱۳
گسترش مدارس مدرن ۱۵
نتيجه گيري ۱۷

بخش دوم ۱۸
بررسی نیاز های عمل آموزش شبانه روزی ۱۸
اول -مسائل روانشناختی ۱۸
۱- روان شناسی محیط ۱۸
توصیف محیط ۱۸
تأثیر برخی عوامل محیطی در رفتار ۱۸
نیاز به خلوت ۱۹
تاثیر متقابل انسان و محیط ۱۹
قرارگاه فیزیکی ۲۰
قرارگاه های آموزشی و پرورشی (مدارس) ۲۰
.معماری فضا ۲۱
معماری درونی فضاهای آموزشی ۲۱
۲- روان شناسی رشد ۲۳
نوجوانی ۲۳
بلوغ ۲۵
روان شناسی بلوغ و نوجوانی ۲۵
خطرهای روان شناختی بلوغ ۲۶
رغبت های نوجوانان ۲۶
نیاز های نوجوانان ۲۷
مسائل نوجوانان ۲۸
۳– روان شناسی آموزشی و پرورشی ۳۰
تعريف يادگيري ۳۰
مقايسه آموزش با يادگيري ۳۱
طبقه بندي هدفهاي آموزشي براساس انواع يادگيري ۳۱
نظریه یادگیری اجتماعی ۳۲
کاربردهای یادگیری اکتشافی در کلاس درس ۳۲
مشکلات تحصیلی و چگونگی بهبودبخشی آنها ۳۳
طبقه بندی دروس ۳۴
انواع دروس ۳۴
انواع کلاس ۳۴
وسائل کمک آموزشی ۳۴
انواع کلاس های مورد نیاز ۳۴
۴ – پیام اجزا مهم ساختمان مدرسه به دانش آموزان ۳۵
۱- پیامهای فرهنگی ۳۵
۲- پیامهای زیبایی ۳۵
۳- پیامهای بهداشتی ۳۶
دوم- مصوبات آموزش و پرورش ۳۸
اساسنامه مدارس شبانه روزی ۳۸
شرایط و نحوه تأسیس ۳۸
سازمان اداری و آموزشی و نحوه اداره مدارس شبانه روزی ۳۸
شرایط پذیرش و تحصیل دانش آموز ۳۸
شناسنامه دبیرستان های شبانه روزی ۳۹
اهداف شاخه تحصیلی نظری ۴۱
ساختار شاخه نظری متوسطه ۴۱
معیارهای ظرفیت ۴۳
ظرفیت و سرانه فضاها ۴۳
تعداد فضاهای مورد نیاز ۴۵
مساحت فضاهای مورد نیاز ۴۵
سوم- سکونت ۵۲
خوابگاه شبانه روزی ۵۲
نکاتی راجع به طراحی زمین مرکز آموزشی شبانه روزی ۵۲
طرح و نوع ساختمان خوابگاه ۵۳
انواع دسترسی در شبانه روزی ۵۴

بخش سوم ۵۶
مبانی نظری معماری (تعاریف) ۵۶
لزوم تدوین تئوری معماری ۵۶
فضا، عنصر اصلی معماری ۵۷
آفرینش شكل درمعماری ۵۸
مشخصات بصری كالبد ۶۰
الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران ۶۳
پيدايش فرم در معماري ايراني ۶۷
تاثیر آب و گياه بر معماری‌ ۷۰
باغ ایرانی ۷۴

فصل دوم
مطالعات زمینه ۷۶
بخش اول ۷۷
مکان پروژه ۷۷
موقعیت جغرافیایی و اقلیم ۷۷
شناخت و ارزیابی استان خراسان بزرگ در یک نگاه ۷۸
مسائل طبیعی ۷۸
سبزوار در تقسيمات كشوري ۷۹
موارد حائز اهمیت در طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی ۸۳
اهداف طراحي اقليمي ۸۴

بخش دوم ۸۶
بررسی سایت ۸۶

فصل سوم
برنامه ریزی فیزیکی پروژه ۸۹
بخش اول ۹۰
تعریف پروژه ۹۰

بخش دوم ۹۱
ساختارفضایی قسمت های مختلف ۹۱
۱- ساختمان مدرسه ۹۱
۲- ساختمان خوابگاه ۹۱
۳- مجموعه ورزشی ۹۱
۴-فضاهای باز ۹۱

بخش سوم ۹۲
بررسی نمونه های تطبیقی ۹۲
مدارس قدیمی ۹۳
مدارس اولیه به سبک جدید ۹۶
مدارس امروزی ایرانی ۹۸
مدارس امروزی خارجی ۱۰۱

بخش چهارم ۱۱۰
دیاگرام ها وروابط ۱۱۰
اصول اولیه ۱۱۱
دیاگرام ها ۱۱۴

بخش پنجم ۱۱۶
استاندارد ها ۱۱۶
اندازه های بدن انسان ۱۱۶
استاندارد تجهیزات, فواصل عملکردی و ابعاد کالبدی ۱۱۷
مبلمان اجزاء ۱۲۱
کلاس ۱۲۲
انبار کردن متعلقات دانش آموزان ۱۲۷
کلاس کنفرانس وپخش فیلم ۱۲۸
کارگاه سمعی و بصری ۱۲۹
کارگاه هنر ۱۳۰
کتابخانه ۱۳۲
آمفی تئاتر ۱۳۳
آزمایشگاه ۱۳۵
اتاق بهداشت ۱۳۶
فضاهای همایش ۱۳۷
قسمت اداری و بایگانی ۱۳۹

بخش ششم ۱۴۰
بررسی سازه و تأسیسات ۱۴۰
مطالعات اولیه سازه ۱۴۰
تاسیسات ۱۴۰
سیستم اعلام حریق ۱۴۰
سیستم صوتی ۱۴۲
سیستم برقی و تاسیسات الکتریکی ساختمان ۱۴۳
شرایط هوای داخل ساختمانها در زمستان و تابستان ۱۴۳

بخش هفتم ۱۴۴
روند طراحی پروژه ۱۴۴
دلایل انتخاب مدرسه ۱۴۴
مطالعات اولیه و نظریات پیش فرض ۱۴۴
شکل گیری فعالیت ها و لکه گذاری اولیه ۱۴۵
از ایده تا فرم ۱۴۵
طراحی نهایی ۱۴۹

بخش هشتم ۱۵۰
برنامه ریزی فیزیکی پروژه ۱۵۰
آموزشی ۱۵۰
پرورشی ۱۵۰
فرهنگی ۱۵۰
اداری ۱۵۱
پشتیبانی و خدماتی ۱۵۱
تربیت بدنی ۱۵۱
فضای باز ۱۵۲
خوابگاه دانش آموزان ۱۵۲
اداره خوابگاه ۱۵۲
رفاهی و خدماتی ۱۵۲
سلف سرویس و خدماتی ۱۵۳
فضای باز ۱۵۳
پیوست ۱۵۴
مدارک معماری ۱۵۴
فهرست منابع ۱۷۲
مطالعات طراحی دبیرستان (شبانه روزی) ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید