مطالعات طراحی ساختمان سفارتخانه ۱۸۰ص

مطالعات طراحی ساختمان سفارتخانه ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

چکیده: ۸
تعریف سفارت ۹
مقدمه ۹
شناخت موضوع ۹
تعاریف ۹
سفارت ۹
کنسولگری ۱۰
سفیر ۱۰
ماموریت دیپلماتیک ۱۰
سفیر و سایر بخش های سفارت ۱۱
بخش سیاسی ۱۱
بخش حقوقی و کنسولی ۱۱
بخش ویزا و انواع آن ۱۱
رواديد ورود ۱۲
رواديد عبور ۱۲
رواديد زيارتى ۱۲
رواديد گردشگری ۱۲
بخش اقتصادی ۱۳
بخش فرهنگی ۱۳
روابط کنسولی به طور کلی ۱۴
وظایف کنسولی ۱۵
سفارت مجازی ۱۷
هدف سفارتخانه مجازی ۱۷
سفارتخانه مجازی؛ دیپلماسی مجازی نیست ۱۹
بررسی تطبیقی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی ۲۰
حمایت از اماکن کنسولی ۲۲
تاریخچه ۳۲
اولین سفارتخانه در ایران ۳۲
مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک ۳۴
معماري سفارتخانه و همنشيني دو فرهنگ ۳۶
رويکردي ميني ماليستي در فرم و هندسه ۳۷
معماري تمثيلي و ارجاع به خارج از معماري ۳۸
تاریخچه ۳۹
روابط سياسي و ديپلماتيكي ايران و اسپانيا ۴۰
روابط ایران با اسپانیا و پرتغال در عهد صفوی ۴۴
تاسیس سفارت ۴۵
● از شاه اسماعیل اول تا جلوس شاه عباس اول کبیر) ۴۶
● دوره شاه عباس اول ۵۰
جانشینان شاه عباس اول ۵۹
نتیجه گیری ۶۱
روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن ۷۰
بخش ششم: روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی ۷۱
روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی ۷۱
روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی ۷۱
کلیاتی در مورد حقوق دیپلماتیک ۷۲
تعریف حقوق دیپلوماتیک ۷۲
در این تعریف دو ویژگی مشهود است: ۷۲
۱) موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است. ۷۲
۲) روابط سیاسی بین دولتها برقرار میشود. ۷۲
دولت در زبان حقوقی ما به دو معنی خاص و عام به کار میرود. ۷۲
سیاست دارای دو جنبه است: ۷۳
۱) جنبه داخلی ۷۳
۲) جنبه خارجی ۷۳
تاریخچه روابط دیپلماتیک ۷۳
۱)دورهی قدیم تا سال ۱۸۱۵) ۷۳
۲)دورهی کلاسیک از۱۸۱۵ تا جنگ جهانی اول ۱۹۱۸) ۷۳
۳) دورهی دیپلماسی نوین ۷۳
ـ دوری اول: از قدیمترین زمان تا قرن ۱۵ ۷۴
ـ دورهی دوم: از قرن ۱۵ تازمان حاضر ۷۴
● شرایط برقراری روابط دیپلماتیک ۷۷
دیپلماسی و تشریفات ۷۷
جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه ۷۸
نقش تشریفاتی سفارت ۸۰
تفاوت سفارتخانه و کنسولگری ۸۲
مصونیت دیپلماتیک: ۸۴
انواع مصونیتهای دیپلماتیک ۸۴
به طور کلی مصونیتها دو دستهاند: مصونیت اصلی و تبعی ۸۴
▪ مصونیت از تعرض: ۸۵
الف) مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک ۸۵
ب) مصونیت نوشتهها و اسناد دیپلماتیک ۸۵
ج)مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک ۸۵
د)مصونیت خانواده دیپلماتیک ۸۵
▪ مصونیت قضایی: ۸۵
مصونیت قضایی در دو قسمت مطالعه میشود: ۸۶
۱) مصونیت قضایی سفارتخانهها ۸۶
۲) مصونیت مأمورین دیپلماتیک ۸۶
مصونیت قضایی متضمن: ۸۶
الف) مصونیت کیفری ۸۶
ب)مصونیت مدنی ۸۶
ج)مصونیت از ادای شهادت ۸۶
د)مصونیت از اقدامات اجرایی است. ۸۶
مبانی نظری معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى ۸۶
• مكعبى میان گذشته و امروز ۹۰
نمونه های موردی ۹۲
اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح ۹۲
برنامه طرح ۹۳
سفارت جدید ایران در لندن ۹۵
اقامتگاه و ساختمان آموزشی تاجیکستان ۹۸
تکوین و تحول ایده طرح ۹۹
ویژگی ها و عناصر مفهو می و کارکردی طرح ۱۰۰
محور آب ۱۰۱
نگاهي به سفارت ايران در اردن ۱۰۲
۱-مقدمه ۱۰۳
۲- برنامه طرح ۱۰۴
۳-تكوين و تحول طرح ۱۰۴
۴- انديشه هاي حاكم بر شكل گيري طرح ۱۰۶
۵- ويژگي عناصر مفهومي طرح ۱۰۷
ساختمان سفارتخانه های آمریکا ۱۰۸
بناي سفارت آمريكا در آتن ۶۱-۱۹۵۶: ۱۱۰
سفارت ایران در آمریکا ۱۱۲
هرمنوتیک مکعب ۱۱۳
معماری سفارتخانه ایران در آلبانی ۱۱۳
معرفى اثر ۱۱۴
کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان… ۱۱۵
سفارت ایران در سئول – فرهاد احمدی ۱۳۰
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک ۱۳۲
طراحی جدید سفارت سوئیس ۱۳۸
• معرفى اثر ۱۴۳
• معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى ۱۴۴
• مكعبى میان گذشته و امروز ۱۴۷
برنامه فیزیکی و فضاهای پروژه: ۱۴۹
کنسولگری ۱۴۹
اقامتگاه سفیر ۱۴۹
فضای کار سفیر ۱۴۹
اتاقهای معاونان ۱۴۹
فضای منشی و پذیرش ۱۴۹
درب مراجعین ۱۴۹
درب تشریفات ۱۵۰
بخش سیاسی ۱۵۰
بخش حقوقی و کنسولی ۱۵۰
بخش ویزا ۱۵۰
رواديد صدور ۱۵۰
رواديد عبور ۱۵۰
بخش اقتصادی ۱۵۰
بخش فرهنگی ۱۵۰
بخش اجتماعی ۱۵۰
بخش روابط کنسولی و بین الملل ۱۵۰
آشنایی با کشور مقصد ۱۵۰
کشور اسپانیا ۱۵۱
جغرافیای کشور اسپانیا ۱۵۲
پایتخت ۱۵۴
ویژگی‌های سیاسی ۱۵۵
حکومت ۱۵۵
تاریخ معاصر ۱۵۶
دفاع ۱۵۸
آموزش ۱۵۸
اقتصاد ۱۵۸
اقلیم و آب و هوا ۱۵۹
جنگ های داخلی خونین اسپانیا و به قدرت رسیدن فرانکو : ۱۶۲
خوان کارلوس اول ؛ از بازگشت از تبعید تا رسیدن به تاج و تخت : ۱۶۳
آغاز حاکمیت سوسیالیست ها با به قدرت رسیدن زاپاترو : ۱۶۵
ایالات اسپانیا ۱۶۷
فرهنگ اسپانیا ۱۶۹
گونه های زبان اسپانیایی ۱۷۱
واژگان اسپانیایی ۱۷۱
تاریخ اسپانیا ۱۷۲
اكوتوريسم و جاذبه‌ها: ۱۷۷
قوانین اسپانیا ۱۸۰
رواديد ۱۸۰
توضيح: ۱۸۱
بهداشت ۱۸۱
هپاتيت A 182
انسفاليت (تورم مغزي) ۱۸۲
رفتار ۱۸۲
منابع ۱۸۴

مطالعات طراحی ساختمان سفارتخانه ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید