مطالعات طراحی فرهنگسرا ۵۵ص

مطالعات طراحی فرهنگسرا ۵۵ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
بيان مسئله ۲
طرح مسئله ۲
هدف ۲
ضرورت تحقيق ۲
ريشه واژه هنر ۵
معني هنر در لغتنامه دهخدا۵
فلسفه هنر ۶
سير تكاملي هنرهاي اوليه۷
كليات هنر ۱۲
تجزيه تحليل انواع هنرها و ارتباط با يكديگر۱۴
جايگاه هنر در جامعة كنوني ۲۰
تعريف فراغت ۲۱
اهداف فراغت ۲۳
معناي اوقات فراغت ۲۵
تعريف فرهنگ۲۶
تعريف فرهنگ در نزد ايرانيان ۲۸
ضرورت پرداختن به فرهنگ ۲۸
ويژگيهاي فرهنگ ۲۹
تاثير فرهنگ در شكل گيري فضاهاي معماري۲۹
مراكز فرهنگي در گذشته و حال ۳۲
فوايد و مزاياي مجموعه هاي فرهنگي ۳۳
سياستهاي فرهنگي در ايران و سابقه آن ۳۴
سرچشمه فرهنگ ۳۵
چرا به هنر روی می کنیم؟۳۸
معرفي خانه هنرمندان ۴۰
اهداف خانه هنرمندان ۴۰
اهداف آموزشي ۴۰
جذب هنرمندان و دانشجويان هنر ۴۰
جذب اساتيد و هنرمندان با تجربه۴۱
پيداكردن استعدادهاي پنهان ۴۱
اهداف پژوهشي ۴۱
تحقيق در مورد رشته‌هاي هنر ( خصوصاً هنر ايراني ) ۴۱
توسعه و ترويج هنر۴۲
برپايي سمينارهاي تخصصي ۴۲
ارتباط با مراكز فرهنگي دنيا ۴۲
گردهمايي اساتيد ۴۲
ضوابط و استانداردها ۴۴
تعيين كاربران مختلف مجموعه ۵۰
مطالعات طراحی فرهنگسرا ۵۵ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید