مطالعات طراحی فرودگاه ۳۰۰ص

مطالعات طراحی فرودگاه ۳۰۰ص
قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

در صورت خرید این مطالعات، مطالعات فرودگاه رامسر ۷۰ص نیز برایتان ارسال می شود
همراه این مطالعات ۳۵صفحه فایل ورد در رابطه با ضوابط طراحی فرودگاه و چند فایل پاورپوینت و ورد دیگر در زمینه فرودگاه و معرفی فرودگاه های : امام خمینی،فرودگاه کوالالامپور، فرودگاه استان گیلان، فرودگاه كانساي ژاپن ایمیل می شود.

تعريف فرودگاه ۶
تقسيم بندي سايت فرودگاه ۷
اهميت فرودگاه ۸
طبقه بندي فرودگاه ها ۹
تاثير اقليم بر روند طراحي ۱۵
شناخت هواپيما ۱۹
استانداردها و مقررات پايانه هوايي هاي مسافربري ۲۶
پايانه مسافربري هوايي ۲۶
ويژگي مسافران ۲۸
مسافران بين المللي ۳۰
مسافران خروجي ۳۰
مسافران ورودي ۳۱
مسافران گذري ۳۱
باند RUNWAY [ 33
مراقبت پرواز ۳۴
وظايف و حيطه کاري مراقبت پرواز ۳۴
اهداف کلي مراقبت پرواز ۴۰
کنترلر ترافيک هوايي ۴۱
واحد کنترل تقرب (Approach) [ 41
واحد کنترل مسير پرواز (Area Control Center)[ 42
واحد برج مراقبت (Tower) [ 42
اصول جريان مسافر ۴۳
ويژگي هاي ترافيكي ۴۷
محاسبه حجم مستقبلين و مشايعين ۵۳
تقسيم بندي سايت فرودگاه ۵۸
طبقه بندي سازمان ايکائو ۵۹
تاثير اقليم بر روند طراحي ۶۰
تأسيسات فرودگاه ۶۵
مشکلات فرودگاهها ۶۶
سيستم هاي ناوبري فرودگاهها ۶۷
ILS چيست ۶۷
GPS چيست و چگونه کار مي کند ۷۵
فرودگاه هاي بينالمللي ۷۹
طراحي ساختمان ترمينال فرودگاه هاي تجاري، مسافرتي ۸۱
فرودگاه بين المللي امام خميني تهران ۸۵
تاريخچه فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) ۸۵
افزايش رضايتمندي مسافران ۹۱
راه هاي دسترسي به فرودگاه امام (ره) ۹۱
پايانه مسافري فرودگاه ۹۳
راهنماي مسافران خروجي ۹۴
راهنماي مسافر ورودي ۹۶
راهنماي مسافران ترانزيت ۹۷
بخش سي آي پي ۱۰۰
پاركينگ ۱۰۲
قرنطينه ۱۰۵
خدمات اينترنت ۱۰۷
ايستگاه تاکسي ۱۰۸
برج كنترل پرواز : ۱۰۸
واحد توجيه خلبان : ۱۰۸
محدوده كنترل ترافيك : ۱۰۹
واحد آموزش ۱۱۰
تجهيزات و امكانات راداري و آموزشي ۱۱۰
واحد تجهيزات بازرسي و حفاظتي ۱۱۰
ايستگاه هواشناسي فرودگاه امام خميني (ره) ۱۱۱
مشخصات ايستگاه هواشناسي ۱۱۲
خلاصه ‏اي از موقعيت و وضعيت ايستگاه ۱۱۲
جداول مورد استفاده در ايستگاه ۱۱۳
سيستمهاي مخابراتي ۱۱۳
ويژگيهاي اقليمي ۱۱۳
واحدتجهزات راداري و اتوماسيون رادار هوانوردي ۱۱۴
واحد تجهيزات ناوبري ۱۱۵
واحد تجهيزات ارتباطي: ۱۱۷
غرفه هاي فروشگاهي ۱۱۸
فرودگاه بين المللي مهرآباد ۱۲۱
تاريخچه فرودگاه بين المللي مهرآباد ۱۲۳
هدف از تدوين طرح تجاري فرودگاه بين المللي مهرآباد ۱۲۵
مقايسه ميان چشم انداز فرودگاه بين المللي مهرآباد و چشم انداز بازار ۱۲۶
شرح وظايف فرودگاه بين المللي مهرآباد: ۱۲۸
ترمينال هاي مسافري : ۱۳۲
اماکن تجاري و غير تجاري : ۱۳۵
اداره مراقبت پرواز : ۱۳۷
اداره مهندسي الکترونيک ۱۳۸
واحد مخابرات ۱۳۸
خدمات هوانوردي : ۱۳۹
اداره ايمني زميني ۱۴۰
اداره امور فني و تجهيز فرودگاهي ۱۴۱
خدمات ترافيک هوايي: ۱۴۲
اداره امور فني و تجهيز فرودگاهي ۱۴۴
اداره امور ترمينالها و اماکن ۱۴۵
خدمات نشست و برخاست هواپيماها : ۱۴۶
پارکينگ هواپيما: ۱۴۸
خدمات فرودگاهي : ۱۴۹
خدمات سوخت رساني : ۱۵۱
امنيت هواپيما : ۱۵۱
دستگاههاي کمک ناوبري و رادارها : ۱۵۲
برآورد ظرفيت ترمينالهاي فرودگاه مهرآباد ۱۵۲
فرودگاه کانساي ژاپن ۱۵۴
فرودگاه بين المللي پکن BeijingAirport 160
عکساي اين فرودگاه ۱۶۴
فرودگاه هاي جهان ۲۶۷
ارزيابي طرح هاي پايانه هوايي ۲۸۳
انواع و اجزاء پايانه هوايي هايمسافري ۲۸۹
انواع الگوهاي پايانه هوايي درسطح ۲۹۵
عناصر پايانه‌هاي مسافريبين‌الملليبخشمسافران خروجي ۳۰۹
برنامه فيزيکي ۳۲۳
اهداف کلي مراقبت پرواز بر اساس اسناد ايکايو ۳۲۶
منابع و ماخذ ۳۲۶

مطالعات طراحی فرودگاه ۳۰۰ص
قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

در صورت خرید این مطالعات، مطالعات فرودگاه رامسر ۷۰ص نیز برایتان ارسال می شود
همراه این مطالعات ۳۵صفحه فایل ورد در رابطه با ضوابط طراحی فرودگاه و چند فایل پاورپوینت و ورد دیگر در زمینه فرودگاه و معرفی فرودگاه های : امام خمینی،فرودگاه کوالالامپور، فرودگاه استان گیلان، فرودگاه كانساي ژاپن ایمیل می شود.

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید