مطالعات طراحی مجتمع كودكان بی سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) ۱۳۰ص

مطالعات طراحی مجتمع كودكان بی سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) ۱۳۰ص

مطالعات مجتمع كودكان بی سرپرست,رساله مجتمع كودكان بی سرپرست,نقشه مجتمع كودكان بی سرپرست,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی

مطالعات مجتمع كودكان بی سرپرست,رساله مجتمع كودكان بی سرپرست,نقشه مجتمع كودكان بی سرپرست,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مجتمع كودكان بی سرپرست

مطالعات طراحی مجتمع كودكان بي سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) ۱۳۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

بيان مسئله و ضرورت آن :
اهداف پروژه :
مباني نظري عام طرح :
فصل اول : پديده بي سرپرستي
۱-۱ بي سرپرستي ، عوامل و تبعات
۱-۲- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه جامعه شناسي
۱-۲-۱- ساختار خانواده در ايران
۱-۲-۲- نقش خانواده در زندگي افراد
۱-۲-۳- عوامل مؤثر بر اجتماعي شدن و رشد شخصيت
۱-۲-۳-۱- اجتماعي شدن
۱-۲-۳-۲- ارتباط اجتماعي
۱-۲-۳-۳- اجتماعي شدن و رشد شخصيت
۱-۳- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه روانشناسي
۱-۳-۱- رشد عقلي و احساسي كودكان
۱-۳-۲- خصايص عمومي رشد عقلي
۱-۳-۳- اساس بدني رشد عقلي
۱-۳-۴- رشد ادراك حسي
۱-۳-۵- احساس عاطفه در كودك
۱-۳-۶- محبت
۱-۳-۷-احتياجات عاطفي كودك و اهميت آنها
۱-۳-۸- برخورد اجتماع با كودكان بدون خانواده
۱-۴-۱- مقايسه محيط خانواده با پرورشگاه
۱-۴-۲- مشكلات و معضلات كودكان در شبانه روزي ها
۲-۱- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان
۲-۱-۱- ديدگاه هاي موجود در سرپرستي كودك
۲-۲- سيستم هاي مراقبتي موجود در جهان
۲-۲-۱- خانه فرزندان
۲-۲-۲- شبه خانواده هايي در مجموعه هاي بزرگ
۲-۲-۳- روش فرنچ بورو
۲-۲-۴- كيبوتس ها
۲-۲-۵- دهكده كودكان SOS
۳ – بناي همگاني :
۴ – خانه دانش آموزان و كار آموزان :
۱ – خانه كودكان استون :
نمونه ها :
۲-۳-۴-۱- اقامتگاه
۲-۳-۴-۲- خانه هاي گروهي
۲-۳-۴-۳- خدمات درماني
۲-۳-۴-۴- فوق برنامه
۲-۳-۴-۵- تحصيل
۲-۳-۴-۶- مركز مشاوره
۲ – خانه كودكان بتانيان
۳ – شهر بچه ها در وين
معمار : آنتن شوايگهوفر
۴ – خانه كودكان مارين فلگ آلمان
۵ – دهكده SOS در نيدركين آلمان
معمار : هارلد ديلمن
فصل سوم : پديده بي سرپرستي در ايران
۳-۱- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در ايران
۳-۱-۱- موسسات نگهداري از كودك پيش از انقلاب :
۳-۱-۱-۱- پرورشگاه هاي وابسته به شهرداريها :
۳-۱-۲- سازمان بهزيستي كشور
۳-۱-۲-۱- خدمات حمايتي
۳-۱-۲-۲- برنامه نگهداري از كودكان بي سرپرست
۳ -۲- نمونه هاي موجودایران
-۲-۳-۱- شيرخوارگاه آمنه
۳-۲-۲- مجتمع خدماتي – حمايتي
شهيد قدوسي
۳-۲-۳- شبانه روزي حبيب ابن مظاهر
۳-۲-۴- واحد نرگس
۳-۲-۵- واحد يبر
۳-۲-۶- مجتمع شبانه روزي و شيرخوارگاه كرج
۳ – فضاهاي عمومي مجموعه
فصل چهارم : راهكارها و نتيجه گيري
۴-۱- بررسي فضاهاي نگهداري گروهي براي كودكان
۴-۲- ارزش هاي ويژه مراكز نگهداري كودك
۴-۲-۱- تجربه زندگي گروهي
۴-۲-۲- برنامه ريزي و تمركز
۴-۲-۳- محيط مناسب
۴-۲-۴- قوانين و كنترل ها
۴-۲-۵- گروه هاي همسالان
۴-۲-۶- ارتباط با بزرگسالان
۴-۳- به حداقل رساندن آسيب ها در زندگي گروهي
معرفي پروژه
فصل پنجم : طراحي فضاهايي براي كودكان
۵-۱- ادراكات فضايي كودك
۵-۲- كشف روابط فضايي
۵-۱-۲- تملک فضایی
۵-۱-۳- رشد حواس و ادراكات كودك در محيط
۵-۲-معماري براي كودكان
۵-۲-۱- دسته بندي معيارهاي كيفيت فضا
سازماندهي
زمان و مسير
جزء كل
فرم
هماهنگي و مقياس و .
نور
رنگ
علائم
۵- ۳- بررسي علايق ذاتي كودكان در چارچوب خواستهاي جامعه و روان كودك
۵-۳-۱- تعريف بازي
۵-۳-۲- انتخاب زمين و مكان مناسب محوطه بازي
۵-۳-۳- وسايل و زمين بازي از بعد مصالح و ساختار
۵-۳-۴- نماي زمين بازي و زاويه ديد محيط
۵-۳-۵- خلوت گزيني
قوانين و ضوابط شيرخوارگاه ها :
۶-۵- استانداردها و معيارهاي طراحي يك مركز شبانه روزي نگهداري از كودكان
۶-۵-۱- پلان ساختمانها
۶-۵-۲- مكان
۶-۵-۳- فضاهاي باز
۶-۵-۶- واحدهاي مسكوني
۶-۵-۶-۱- چيدمان واحدهاي مسكوني
۶-۵-۶-۲- اتاق هاي خواب
۶-۵-۶-۳- تخت خواب ها
۶-۵-۶-۴- مبلمان اتاق خواب
۶-۵-۶-۵- حمام و دستشويي
۶-۵-۶-۶- نشيمن
۶-۵-۶-۷- فضا و تجهيزات داخلي براي بازي
۶-۵-۶-۸- اتاق غذاخوري
۶-۵-۶-۹- آشپزخانه
۶-۵-۶-۱۰- اتاق پشتيباني
۶-۵-۶-۱۱- انبار
۶-۵-۶-۱۲- اتاق مربي كودك
۶-۵-۷- امكانات مركزي
امكانات فرهنگي و تفريحي
فضاهاي ورزشي و تفريحي
زمينبازي در فضاي باز
۶-۵-۸- خدمات مركزي
آشپزخانه مركزي
بستر طراحي :
شناسايي ويژگيهاي طبيعي شهراسفراين :
موقعيت جغرافيايي شهر اسفراين
وپژگيهاي اقليمي شهر اسفراين :
مطالعات اقتصادي شهر اسفراين :
ويژگيهاي كالبدي شهر اسفراين :
گستردگي ( پراكندگي ) بافت شهري :
۲-ي-۲-۲- محورهاي ارتباطي شهر
ب – محور شمال غربي – شرقي :
ج – محور رودخانه :
۲-ي-۳- چگونگي تقسيم نواحي و محلات
ج – محور رودخانه :
۲-ي-۳- چگونگي تقسيم نواحي و محلات
پيش بيني جمعيت شهر .
مبانی نظری عام پروزه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ :

مطالعات طراحی مجتمع كودكان بي سرپرست (تصاوير و جداول موجود نيست) ۱۳۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید