مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنری ۲۴۰ص

مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنری ۲۴۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

کران اول
پیشنهاد طرح پژوهش
•فصل اول پیشگفتار
•فصل دوم اهداف انتخاب پروژه
کران دوم – شناخت نگاره و نگارگری
•فصل اول مطالعات بنيادين پژوهش
۱- نگارگری پيش از تاريخ در ايران
۱-۱- غار نگاره های لرستان- ميرملاس
۱-۲- غار نگاره های هميان- دوشه- لاخ مزار
۱-۳- ساختمان منقوش تپه زاغه
۱-۴- نقوش هفت تپه
۱-۵- نگاره های سفالين
۱-۶- نقش اندازی بر روی مهر
۲- نگارگری در ايران قبل از ظهور اسلام
۲-۱- نگارگری دوره هخامنشيان
۲-۲- نگارگری دوره اشکانيان
۲-۲-۱- ويژگی های نگارگری و هنر بعد از هخامنشيان
۲-۲-۲- جايگاه نگارگری در هنر اشکانی
۲-۳- نگارگری در دوره ساسانيان
۲-۳-۱- آثار و بقايای نقاشی دوره ساسانيان
۲-۳-۲- نگارگری و کتاب سازی ساسانيان
۲-۳-۳- مانی و نگارگری او
۳- نگارگری در ايران پس از ظهور اسلام
۳-۱- مکتب بغداد( عباسی )
۳-۱-۱-کتاب نگاره های مکتب بغداد
۳-۲- مکتب نگارگری سلجوقی
۳-۲-۱-ويژگی های نگارگری دوره سلجوقيان
۳-۳- مکتب تبريز اول( ايلخانی )
۳-۳-۱-ربع رشيدی و تاثير آن در نگارگری ايرانی
۳-۴- مکتب شيراز
۳-۵- مکتب هرات
۳-۵-۱-شاهرخ و مکتب هرات
۳-۶- برآيند باشکوه( نخستين فرمانروايان دودمان صفوی)
۳-۶-۱نگارگری در دوره صفوی( شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده )
۳-۶-۱-شاه عباس اول
۳-۶-۲-رخوت و رکود( آخرين پادشاه صفوی )
۳-۷- نفوذ شيوه های اروپايی( از افاغنه تا سلسله قاجار )
۴- تذهيب
۴-۱- تعريف تذهيب
۴-۲- مکتب‌های تذهيب
۴-۳- پيشينه تذهيب
۴-۴- تذهيب ايرانی
۵- مينياتور
۵-۱- تاريخچه مينياتور
۵-۲- مينياتور ايرانی
۶- کاشی
۶-۱- تاريخچه کاشی
۶-۲- کاشی زرين فام- قرن ۵ هجری- کاشان
۶-۳- کاشی معرق- مسجد شيخ لطف الله اصفهان
۶-۴- کاشی هفت رنگ- ايران و ترکيه
۶-۵- کاشی ايزنيک- قرن پنجم- ترکيه
۷- دريافت منشا نگارگری
۷-۱- مروري كوتاه بر كاربردهاي خطي در نگاره‌هاي سده هفتم تا يازدهم
۷-۲- ريشه يابی مفهوم های ساختارهای فضايی در نگاره ها
۷-۲-۱-حس مکان يا مکانيت
۷-۲-۲-تداوم فضايی مثبت
۷-۲-۳-همزمانی زمان- صورت
۷-۲-۴-انسان در حد مقياس
۷-۳- مفهوم صور سنتی
۷-۳-۱-باغ
۷-۳-۲-تخت
۷-۳-۳-رواق
۷-۳-۴-دروازه
۷-۳-۵-اتاق
۷-۳-۶-مناره
۷-۳-۷-گنبد
۷-۳-۸-چارطاق
•فصل دوم مطالعات تطبيقی
۱- فرهنگسرای دزفول( صميميت معماری اطرانی در جشن نور ورنگ و آجر )
•فصل سوم مطالعات زمينه
۱- مطالعات پيرامون شهر مشهد
۱-۱- تاريخچه تحولات مشهد در دوره معاصر
۱-۲- تاريخچه شکل گيری شهر مشهد
۱-۳- تاريخچه خراسان
۱-۴- جمعيت کنونی شهر مشهد
۱-۵- شناخت فضاهای فرهنگی موجود
۱-۶- بررسی اجتماعی شهر مشهد
۱-۶-۱-برخوردهای اجتماعی و فرهنگی
۱-۶-۲- پديده مهاجرت روستاييان
۱-۶-۳- پديده زوار
۱-۷- شناخت استخوان بندی شهر مشهد
۱-۷-۱- استخوان بندی شهر مشهد و تاثيرات آن بر فرم کلی شهر
۱-۷-۲- عوامل موثر در استخوان بندی شهر مشهد
۱-۸- شناخت مسائل اقليمی شهر مشهد
۱-۸-۱- ويژگی آب و هوای مشهد و بررسی وزش باد در منطقه
۱-۸-۲- جهت استقرار ساختمان در مشهد
۲- مطالعات پيرامون شهر توس
۲-۱- پيشطنه تاريخی توس
۲-۲- پاژ
۲-۳- آرامگاه فردوسی
۲-۴- بنای هارونيه
۲-۵- مسجد مدرسه تابران توس
۲-۶- ارگ مرکزی( کهن دژ)
۳- ضوابط و مقررات مصوب پيرامون شهر توس
۳-۱- مشخصات وضوابط عرصه اثر
۳-۲- حريم منظري شهر تاريخي توس
۴- جايگاه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری حوزه تاريخی توس
۴-۱- جايگاه اقتصادی
۴-۲- جايگاه اجتماعی
۴-۳- جايگاه گردشگری
۵- ميزان وتحولات جمعيت كل منطقه توس
۶- طرح تهيه شده برای منطقه خراسان بزرگ و ناحيه توس
۶-۱- چگونگی استفاده از مطالعات تاريخی برای برنامه ريزی های گردشگری
۶-۱-۱-تاريخ
۶-۱-۲-باستان شناسی
۶-۱-۳-مردم شناسی
۶-۱-۴-هنرهای سنتی
۷- طبقه بندي اراضي ونحوه استفاده از زمين
۸- شناخت راههای پيرامون حصار توس
فصل چهارم مطالعات تکميلی
۱- سماع عارفان در نگاره ها و نگارگری ها
کران سوم- تجزیه و تحلیل طرح پژوهش
فصل اولتدوين مبانی نظری پروژه
۱- ارکان بنيادين طرح نگاره ها
۱-۱- تعادل
۱-۲- زيبايی
۱-۳- هماهنگی
۱-۴- توازن
۱-۵- اندازه
۱-۶- حد و حريم
۲- وحدت در کثرت
۲-۱- وجوه افتراق وحدت و همساني
۲-۲- تعريف وحدت
۲-۳- هدف از وحدت
۲-۴- وسيله وحدت
۲-۵- مبلغ وحدت
۲-۶- نتيجه وحدت
۲-۷- علل گرايش يا تبليغ وحدت
۲-۸- زمينه‌هاي وحدت
۲-۹- تضادهاي روند همسان سازي با وحدت
۲-۱۰-عامل وحدت
۳- ويژگيهاي نظم معماري و شهر اسلامي (مأخوذ از تفكر اسلامي)
۴- مرکزگرايی
۵- تحليل نقاشی ايرانی انتخاب شده
۶- تعيين اجزا برنامه فيزيکی
– لابی و فضاهای مرتبط با آن
– آمفی تئاتر مجموعه و فضاهای مرتبط با آن
– سالن موزه هنر و فضاهای مرتبط با آن
– آتلیه ها و فضاهای مرتبط
– نمایشگاه ها و فضاهای مرتبط با آن
– سالن رستوران و فضاهای مرتبط با آن
کران چهارم- طراحی پروژه
•فصل اول تحليل و آناليز سايت
•فصل دوم روند گذر از مبانی نظری به ايده ها و طراحی
•فصل سوم تبيين برنامه ها و اهداف طرح
مطالعات طراحی مرکز آفرینش های هنری ۲۴۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید