مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ص

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست,رساله مجتمع کودکان بی سرپرست,نقشه مجتمع کودکان بی سرپرست,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست 160ص

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

۱-۱- مقدمه
۲-۱- ضرورت انتخاب پروژه
۳-۱- بيان مسئله
۴-۱- اهميت انتخاب موضوع
۵-۱- روش تحقيق
۶-۱- اهداف كلي پروژه
۷-۱- فرايند عمومي تحقيق
۱-۲- بخش اول شناخت كودك
۱-۱-۲- مقدمه
۲-۱-۲- اهميت دوران كودكي
۳-۱-۲- رشد وپروش
۴-۱-۲- عوامل موثر در ايجاد شخصيت در كودكان
۵-۱-۲- كودك ، معماري و فضا
۲-۲- بخش دوم تعريف واژه ها
۱-۲-۲-تعاريف
۲-۲-۲- يتيم از ديدگاه قرآن و منابع اسلامي
۳-۲-۲- لزوم رسيدگي به ايتام
۴-۲-۲- يتيم و دولت اسلامي
۵-۲-۲- يتيم و دارالايتام
۳-۲- بخش سوم
۱-۳-۲- تفاوتهاي بين محيط خانواده و شبانه روزي
۲-۳-۲- اثرات غم انگيز و زيانبار محروميت از مهر مادري
۳-۳-۲- خلاصه اي از مشكلات فرزندان دور از خانواده وارائه برخي پيشنهادات در جهت رفع اين مشكلات
۴-۲- بخش چهارم
۱-۴-۲- اجمالي در خصوص پديده بي سرپرستي وبدسرپرستي و علل آن ها
۲-۴-۲- علل و انگيزه هايي كه سبب سپردن كودكان به مراكز شبانه روزي مي گردد
۳-۴-۲- روند برخورد صحيح با كودكان بي سرپرست
۴-۴-۲- آخرين دستاوردهاي جهان در راستاي واحدهاي اقامتي ـ مراقبتي
۵-۴-۲- وظايف بهزيستي و شرايط سرپرستي كودكان از والدين (تصويري از وضعيت موجود مسائل و برنامه ها )
۶-۴-۲- مشكلات بهزيستي و مراكز شبانه روزي
۷-۴-۲- پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت موجود در بهزيستي
۱-۳- بخش اول تاريخچه حمايت كودكان بي سرپرست
۱-۱-۳- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان
۲-۱-۳- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در ايران
۲-۳- بخش دوم
۱-۲-۳-موسساتي كه قبل از انقلاب عهده دار نگهداري و حضانت از كودكان بودند
۲-۲-۳-كليه مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست درايران (در حال حاضر) ‌
۳-۳-بخش سوم نحوه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان
۱-۳-۳-نحوه حمايت از كودكان بي سرپرست در آمريكا و اروپا
۲-۳-۳-نحوه حمايت از بي سرپرستان در كشورهاي آسيايي
۴-۳- بخش چهارم آئين نامه اجرائي شبانه روزي ها
۱-۴-۳- مواد آئين نامه
۱-۴- بخش اول
۱-۱-۴- نوع موسسات موجود در جهان امروز (بي سرپرستي در جهان امروز )
۲-۱-۴-بررسي سيستم هاي موجود در جهان
۳-۱-۴-نمونه هاي موجود در جهان
۲-۴- بخش دوم
۱-۲-۴- بي سرپرستي در ايران ( نوع سيستم ها )
۲-۲-۴- نمونه هاي موجود داخلي
۴-۲-۴- چه بايد كرد ؟
۱-۵- بخش اول تنظيم برنامه فيزيكي طرح
۱-۱-۵- معيارهاي انتخاب سايت
۲-۱-۵- ضوابط انتخاب سايت
۳-۱-۵- تعيين جمعيت هدف
۲-۵- بخش دوم انتخاب عملكردهاي موجود در سايت
۱-۲-۵- تعيين حوزه هاي كاركردي
۲-۲-۵- بررسي عملكردهاي پروژه
الف ) سكونتي ـ اقامتي
ب ) فضاهايي لازم براي گذراندن اوقات فراغت ‌
۳-۵- بخش سوم تعيين سطح و سرانه ها
۱-۳-۵- بررسي سرانه ها
۲-۳-۵-تعيين مساحت هر كاربري ( جداول )
فضاهاي طرح و سطوح مورد نياز آنها
ساختمان شيرخوارگاه
بخش اداري
مهد كودك
۴-۵-بخش چهارم تعيين عوامل خارجي و محيطي موثر بر طراحي
۱-۴-۵- ابعاد انساني
۲-۴-۵-عوامل اقليمي
بررسي شرايط اقليمي شهر مشهد
– وضعيت آب و هوايي مشهد
– مشخصات جغرافيايي مشهد
دما و رطوبت هوا
وزش باد
تابش آفتاب
جهت استقرار ساختمان
۳-۴-۵- طراحي اقليمي
۵-۵- بخش پنجم بررسي ارتباط اجزاء مجموعه با يكديگر
۶-۵ – بخش ششم توصيه هاي اجرائي (تاسيساتي ـ سازه اي )
۱-۶-۵- توصيه هاي اجرايي
سيستم تاسيسات
سيستم سازه
۷-۵- بخش هفتم طراحي
۱-۷-۵- نظام حركتي
۲-۷-۵- نظام فضايي كالبدي مجموعه
ارتباط با محيط ( باز يا بسته بودن مجموعه )
سهم توده و فضا
۳-۷-۵- نظام عملكردي مجموعه
منابع و ماخذ

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ص

قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید