مطالعات مجتمع تجاری مسکونی ۱۱۰ص

مطالعات مجتمع تجاری مسکونی ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

چكيده
مقدمه
فصل اول
تعاريف و مفاهيم
بخش اول
۱-۱-مسكن
۱-۱-۱-اهميت مسكن
۱-۱-۲- انواع مسكن
۱-۱-۲-۱- مسكن مستقل ويلايي
۱-۱-۲-۲- خانه هاي نيمه مستقل
۱-۱-۲-۳- خانه هاي آپارتماني
۱-۱-۲-۴- مجتمع‌هاي مسكوني
۱-۱-۲-۵- برج
۱-۱-۳- مسكن به عنوان يك سرپناه
۱-۱-۴- مسكن از نظر اقتصادي
۱-۱-۵- مسكناز نظر اجتماعي
۱-۱-۶- مسكن از نظر رواني
۱-۱-۷- گونه هاي مسكن
۱-۱-۷-۱- خانه های تک واحدی مستقل
۱-۱-۷-۲-خانه های حیاط مرکزی
۱-۱-۷-۳- خانه های شهری
۱-۱-۷-۴- مجموعه های مسکونی اشتراکی
۱-۱-۷-۵- آپارتمان های بلند
۱-۱-۷-۶- برج های مسکونی
۱-۱-۷-۷- آپارتمان های با دسترسی مرکزی
۱-۱-۷-۸- مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط
۱-۱-۷-۹- مجتمع های مسکونی جمعی
۱-۱-۷-۱۰- ساختمان های چند عملکردی
۱-۱-۸- ابعاد نياز به مسكن
۱-۱-۹- مسكن مطلوب چيست
۱-۱-۱۰-عوامل كلي مؤثر بر مطلوبيت مسكن
۱-۱-۱۱- محيط مسكوني
۱-۱-۱۱-۱- محيط مسكوني از لحاظ كالبدي
۱-۱-۱۱-۲-نتيجه‌گيري براي محيط كالبدي
۱-۱-۱۲- تفاوت اصلي مسكن با ساير نيازهاي اساسي انسان
۱-۱-۱۳- مشكلات مسكن
۱-۱-۱۴- روند سياستگذاري مسكن در ايران
۱-۱-۱۵- شاخص هاي مسكن
۱-۱-۱۶-شاخص تراکم مسکونی
۱-۲-سکونت یعنی چه
۱-۲-۱- سکونت گاه
۱-۲-۲- تنش و آسایشگاه در سکونتگاه
۱-۳-خانه
۱-۳-۱-خانه و شهر
۱-۳-۲-خانه و طبیعت
۱-۳-۴- فرم خانه و ناکارایی انسان
۱-۴-واحد های همسایگی
۱-۴-۱- واحد همسایگی چیست
۱-۴-۲-حدود فیزیکی واحد همسایگی
۱-۴-۳- خدمات شهری
۱-۴-۴-اثرات اجتماعی و فرهنگی واحد همسایگی
۱-۴-۵-فرهنگ آپارتمان نشيني
۱-۴-۶- مراحل اصلی طراحی یک سایت مسکونی
۱-۴-۷- تعیین فضاها – کاربردهای مورد نیاز در سایت
۱-۴-۸- جهت و فاصله بین ساختمانها
۱-۴-۹-فاصله محرمیت
بخش دوم
۱-۵-بازارو مراكز خريد
۱-۵-۱- تعريف بازار
۱-۵-۲- انواع بازار
۱-۵-۳- فروشگاه های بزرگ
۱-۵-۳-۱- خصوصیات مهم فروشگاه ها بزرگ
۱-۵-۳-۲- روانشناسی درخدمت فروشگاه های بزرگ
۱-۵-۴- فروشگاه های زنجیره ای
۱-۵-۴-۱- اهداف و علل شكل گيري
۱-۵-۴-۲- اهم اهداف موردنظردولتها
۱-۵-۵- سوپر ماركتها

فصل دوم
عرصه ها و استانداردهاي مسكوني
۲-۱-عرصه ها در واحد مسكوني
۲-۱-۱- عرصه خصوصي
۲-۱-۲- عرصه ي خانوادگي
۲-۱-۳- عرصه پذيرايي
۲-۱-۴- عرصه خدمات
۲-۱-۵- عرصه فضاي باز
۲-۲- استانداردهاي فضاي مسكوني
۲-۲-۱-راهروها
۲-۲-۲- پله ها
۲-۲-۳- آشپزخانه
۲-۲-۴-غذاخوري
۲-۲-۵- اتاق خواب
۲-۲-۶- حمام
۲-۲-۷- سرويس بهداشتي(توالت)
۲-۲-۸- انبار
۲-۲-۹- پاركينگ

فصل سوم
بررسي نمونه
۳-۱- شهرک آتی ساز
۳-۲- مجموعه مسكوني شهرك غرب ( برج هاي هرمزان)

فصل چهارم
شناخت بستر طرح
۴-۱-معرفي استان زنجان
۴-۱-۱- تغييرات تقسيمات داخلي استان زنجان
۴-۱-۲- وجه تسمیه شهر زنجان
۲-۱-۳- تاريخچه
۴-۱-۴- اوضاع جمعيتي و فرهنگي استان
۴-۱-۵- آب و هوای استان زنجان
۴-۱-۶- رودها
۴-۱-۷- كوه ها
۴-۱-۸- توپوگرافي استان زنجان
۴-۱-۹- تاثیرات ویژگی های توپوگرافیک بر سیما و بافت شهر زنجان
۴-۱-۹-۱- نحوه استقرار ساختمانها
۴-۱-۹-۲- راستای معابر و گذرها
۴-۱-۹-۳- اختلاف خیابانها بر مسیلها و خندقها
۴-۲- شناخت ویژگی های اقلیمی و بررسی راهبردهای طراحی
۴-۲-۱- اقليم و ويژگيهاي طبيعي
۴-۲-۱-۱- بارندگی
۴-۲-۱-۲- درجه حرارت
۴-۲-۱-۳- رطوبت نسبی
۴-۲-۱-۴- یخبندان
۴-۲-۱-۵- باد
۴-۲-۱-۶- سر عت وزش باد
۴-۲-۱-۷- ساعات آفتابی
۴-۳- بررسی راهبردهای طراحی بر اساس اقلیم

۴-۴-سايت و زمين پروژه
۴-۴-۱- معرفي سايت
۴-۴-۲- جهت گيري
۴-۴-۳- علت انتخاب زمين
۴-۴-۳-۱- شرايط اقليمي
۴-۴-۳-۲- همجواريها
۴-۴-۳-۳- دسترسي ها

فصل پنجم
روند طراحي
۵-۱- ايده هاي طراحي
۵-۲- برنامه فيزيكي

چكيده:
خانه با مطرح شدن به عنوان پيكره‌اي معمارانه در محيط هويت ما را محرز كرده و امنيت را بر ما ارزاني ميدارد؛ و سرانجام هنگام پاي نهادن به آن به آسايش دست مي‌يابيم. در خانه چيزهايي را مي‌يابيم كه بر آنها وقوف داشته و گراميشان مي‌داريم. ما آنها را با خود از بيرون آورده و به خاطر آنكه بخشي از جهان ما را مي‌سازند در كنارشان به زندگي مي‌پردازيم.
مسكن حافظ كيان خانواده و روابط بين اعضاي آن است (ارتباط افقي) و محيط مسكوني روابط همسايگي و ارتباط بين خانواده‌ها را در بر مي‌گيرد (ارتباط عمومي) محيط مسكوني جايي است كه زمينه انطباق كودك را با اجتماع پيرامون وي فراهم مي‌سازد و او را براي ورود به جامعه آمده مي‌كند.
سكونت را مي‌توان بيانگر تعيين موقعيت و احراز هويت دانست. سكونت بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و محيطي مفروض مي‌باشد كه اين پيوند از تلاش براي هويت يافتن يعني به مكاني احساس تعلق داشتن ناشي گرديده است بدين ترتيب، انسان زماني برخود وقوف مي‌يابد كه مسكن گزيده و در نتيجه هستي خود در جهان را تثبيت كرده باشد.
مطالعات مجتمع تجاری مسکونی ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید