مطالعات مجتمع تجاری نمایشگاهی ۲۵۰ص

مطالعات مجتمع تجاری نمایشگاهی ۲۵۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مقدمه
انتخاب سايت :
مباني نظري وطراحي :

۱ -۱)درباره تکنولوژي Technolojy 8
۱-۱-۱) تکنولوژي درمعماري جهان۹
۱-۱-۲) عرصه هاي موثر تکنولوژي ۱۰
۱-۱-۳) تکنولوژي در معماري گذشته ايران۱۲
۱-۱-۴) تکنولوژي در معماري معاصر ايران ۱۳
۱-۱-۵)تکنولوژي و تاثيرات آن در معماري۱۵
۱-۲)مدرنيسم Modernism16
۱-۳)سازه گرايي در معماري Structuralism 23
۱-۳-۱) بست و پيشرفت سازه گرايي در معماري۲۳
۱-۳-۲)چيرگي عوامل سازه و تکنولوژي در معماري ۲۶
۱-۴)هاي تک واکو تکHitech & Ecotech 28
۱-۵)ارگانيتکOrganitech 40
۱-۶)مرکز پمپيدوPompido(paris) 53
۱-۷)سر نرمن فاستر SerNormanFoster 56
۱-۸)پيت موندريان PIT MONDRIAN 58

۲-۱جاده ابريشم در ايرانAbrisham Road 63
۲-۲بازار Bazar 65
۲-۲-۱تاريخچه پيدايش بازار۶۷
۲-۲-۲پيدايش راسته هاي خرده فروشي۶۹
۲-۲-۳پيدايش خانها براي تجارتهاي عمده و خارجي۷۱
۲-۲-۴ساختار پيکره بازار۷۲
۲-۲-۵بازار در ايران۷۴
۲-۲-۶بازارهاي روستايي ۷۵
۲-۲-۷بازارهاي شهري۷۶
۲-۲-۸بازارهاي مکاره در ايران۷۷
۲-۲-۹بازار مکاره نيژني نو و کورود۷۹
۲-۲-۱۰بازار مکاره آستارا۸۰
۲-۳مراکز خريد SHOPING CENTERS 81
۲-۳-۱مفهوم مراکز خريد۸۱
۲-۳-۲لزوم برنامه ريزي براي احداث مراکز خريد۸۱
۲-۳-۳هدف از ايجاد مراکز خريد۸۲
۲-۳-۴تاريخچه و سير تکاملي مراکز خريد۸۳
۲-۳-۵بررسي بازار از ديد معماري۸۵
۲-۳-۶بررسي بازار از ديد شهرسازي۸۷
۲-۳-۷بررسي بازار از ديد اجتماعي رواني۸۷
۲-۳-۸انواع مراکز خريد ۸۷
۲-۳-۹وسعت و حوضه نفوذ۸۸
۲-۳-۱۰عملکرد فضاهاي تجاري۸۹

۳-۱) نمونه هاي خارجي۱۰۱
۳-۱-۱)مرکز خريد شروي گاردنز تورنتو۱۰۲
۳-۱-۲)بازار سر پوشيده وود فيلد مل ايلينويز۱۰۴
۳-۲)نمونه هاي داخلي۱۰۶
۳-۲-۱)مجتمع تجاري نمايشگاهي کاسپين۱۰۶
۳-۲-۲)مجتمع تجاري اداري ستاره شمال۱۱۱
۳-۲-۳)مجتمع تجاري اداري ونوس
۱۱۵ ۳-۲-۴)مرکز خريد گلستان – تهران۱۱۶

۴ -۱)سيماي اقليمي۱۲۱
۴-۲)تقسيمات اقليمي در جهان۱۲۲
۴-۳)تقسيما اقلیمی در ايران۱۲۳
۴-۴)مشخصات اقليمي گيلان۱۲۶

۴-۴-۱)دما۱۲۸
۴-۴-۲)رطوبت۱۲۹
۴-۴-۳)ميزان بارندگي۱۳۱
۴-۴-۴)تابش آفتاب۱۳۲
۴-۴-۵)نحوه تاثير عوامل اقليمي در تعيين جهت معماري۱۳۳
۴-۴-۶)تشخيص مواقع گرم و سرد يک محل۱۳۴
۴-۴-۷)تاثير سايه بانها۱۳۵
۴-۴-۸)باد۱۳۵
۴-۴-۹)تهويه۱۳۷
۴-۴-۱۰)بارندگي و تاثير رطوبت بر ساختمان ۱۴۰
۴-۵)زمين شناسي گيلان۱۴۰
۴-۶)لرزه خيزي گيلان۱۴۲
۴-۷)نتيجه گيري کلي ۱۴۱
۴-۸)درياي خزر و ويژگي هاي آن۱۴۲
۴-۹)انزلي۱۴۷
۴-۹-۱) سابقه تجارت خارجي در انزلي۱۴۷
۴-۹-۲)موقعيت انزلي و کشورهاي CIS 149
۴-۹-۳)ويژگي هاي انزلي۱۵۰
۴-۹-۴)ديدنيهاي انزلي۱۵۱
۴-۹-۵)جمعيت انزلي۱۵۱
۴-۹-۶)ويژگي هاي شهرنشيني۱۵۲
۴-۹-۷)مهاجرت۱۵۲
۴-۹-۸)اشتغال۱۵۳
۴-۹-۹)مزاياي انزلي۱۵۴
۴-۹-۱۰)زير ساختهاي موجود اقتصادي۱۵۵
۴-۹-۱۲)ويژگي هاي معماري شهري۱۵۶
۴-۹-۱۳)سبک شناسي معماري انزلي۱۶۰
۴-۹-۱۴)رابطه اقليم با تيپولوژي معماري۱۶۱
۴-۱۰)نستراک (کريدور شمال جنوب)۱۶۳
۴-۱۰-۱)ويژگي ها و مزايا۱۶۳
۴-۱۰-۲)تاثير طرح بر توسعه اقتصادي۱۶۵
۴-۱۰-۳)استقرار طرح و تاثير آن بر محيط۱۶۵

۵-۱- موقعیت سایت ۱۷۰
۵-۲- دسترسی سایت۱۷۱
۵-۳- کاربری تفصیلی سایت۱۷۵
۵-۴- همجواری سایت ۱۷۶
۵-۵- جهت باد غالب بر سایت ۱۷۸
۵-۶- جهت تابش آفتاب بر سایت۱۷۹
۵-۷ – جنس خاک محل ۱۷۹
۵-۸- عمق ایستایی محل ۱۷۹
۵-۹ – شیب زمین ۱۸۰
۵-۱۰- فرمتهای سایت۱۸۰

۶-۱-مقررات و معيارهاي طراحي مغازه و فروشگاه ها۱۸۴
۶-۲-طراحي داخلي۱۹۷
۶-۳-طراحي خارجي ۲۰۳
۶-۴-اندازه ها و استانداردها۲۰۴

۷-۱- شناخت سازه۲۴۵
۷-۱-۱- اسکلت بندی۲۴۶
۷-۱-۲- دیوارهای باربر ۲۴۶
۷-۱-۳- ساختار مدوله۲۴۶
۷-۱-۴-چادر ها ۲۴۷
۷-۲- مقایسه سیستم های سازه ای۲۴۷
۷-۳- سیستم سازه ای پیشنهادی۲۴۷
۷-۴- لرزه خیزی ناحیه گیلان۲۴۸
۷-۵- نتیجه گیری کلی۲۴۹

۸-۱-تاسیسات مکانیکی۲۵۲
۸-۲-تاسیسات الکتریکی۲۵۷

۱۰-۱- روند طراحی ۲۶۱
۱۰-۲- تشریح طرح ۲۶۵

منابع
مطالعات مجتمع تجاری نمایشگاهی ۲۵۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید