مطالعات مجتمع تجاری ۱۱۵ص + ۳۰صفحه رایگان

مطالعات مجتمع تجاری ۱۱۵ص + ۳۰صفحه رایگان
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper)
بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی و کیفی)۲
بيان هدف (ارايه تصویر کلی از محصول نهایی)۳
برنامه زمانبندی۵
منابع و مآخذ۶

حوزه دوم: مطالعه و تحلیل اطلاعات
مرحله اول : مطالعات پایه – زمینه
بخش اول: مطالعات پايه
فصل ۱: تعریف بازار- ادبیات بازار
۱- واژه بازار از منظر لغوی۸
۲- واژه بازار از منظر کالبدی۹
۳- واژه بازار از منظر اقتصادی۱۰
۴- واژه بازار از منظر اجتماعی۱۰
۵-تعریف امروزی بازار۱۰
فصل ۲: آشنایی با مفاهیم
۱- مفهوم کیفیت در فضای تجاری۱۱
۲- رابطه بین کیفیت و کمیت۱۲
۳- مفهوم فرهنگ شهری ۱۵
۴ – بررسی اصول و معیارهای تأثیرگذار در کیفیت فضایی بازار
بخش دوم: مطالعات تكميلي
فصل اول: سير تحول بازار در ايران
۱- بررسی هویت بازار در ایران۱۷
۲- معنای لغوی بازار۲۰
۳- پیدایش بازار۲۱
۳- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها۲۲
۱-۵- شکل بازارها۲۲
۲-۵- مصالح و فن ساختمان بازار۲۳
فصل دوم: تحولات جديد شهر بازار
۱- تحولات جدید شهر و بازار۲۴
۲- مرکز تجاری در شکل جدید۲۷
فصل سوم: مطالعات پايه و بنيادي در زمينه تغيير فضاهاي شهري و مراكز رفع مايحتاج
۱- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری۳۴
۲- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری۴۴
فصل سوم: بررسي‌هاي كلي در مقياس شهر
۱- بررسی‏های تاریخی و روند شکل‏گیری شهر۴۷
۱-۱- نقطه آغازین ۲۰۳-۹۹۵ هـ.ق۴۷
۲-۱- دوران صفویه ۹۹۵-۱۱۱۰ هـ..ق۴۸
۳-۱- دوران قاجاریه۴۸
۲- ساختار کالبدی شهر مشهد۷۹
۱-۲- توسعه شهر مشهد در دوره پهلوی اول۴۹
۲-۲- توسعه شهر در دوره پهلوی دوم۴۹
۳- جهات توسعه شهر از دیدگاه طرح جامع۵۱
۱-۳- محورهای عمده شهر۵۲
۲-۳- عناصر شاخص شهر۵۴
۳-۳- بررسی‏های جمعیتی شهر مشهد۵۵
۴- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی۵۸
۱-۴- درجه حرارت۵۹
۲-۴- میزان بارندگی، رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق۵۹
۳-۴- جریان‏های هوا۵۹
۴-۴- وزش باد۶۰
۵-۴- نتيجه‌گيري۶۰
بخش سوم: مطالعات تطبيقي
بررسي مجموعه تجاري Bercy 263
بررسي مجتمع تجاري زيست‌خاور۷۷
بخش چهارم: مطالعات زمينه
۱- مكان‌يابي پروژه شهر مشهد۸۸
۱-۱- بررسي تاريخي۸۸
۲-۱- بررسي تنوع فضاهاي تجاري۸۹
۳-۱- بررسي كالبدي محدوده مورد نظر۸۹
۴-۱- بررسي جمعيت در محدوده مورد نظر۸۹
۵-۱- بررسي حوزه نفوذ كاركردي۸۹
۲- شناخت محدوده مورد نظر۹۰
۱-۲- شبكه شريان‌هاي اصلي اطراف سايت۹۰
۲-۲- كاربري اراضي۹۰
۳-۲- خصوصيات بافت كالبدي محدوده مورد مطالعات۹۱

گام سوم: تحليل و پردازش
۱- مباني طراحي مجتمع‌هاي تجاري۹۳
۲- مباني برنامه‌ريزي فيزيكي۹۹
۳- برنامه‌ريزي فيزيكي فضاهاي تجاري۱۰۲
۴- آناليز محدوده اطراف سايت۱۰۳
۵- آناليز و قابليت‌سنجي سايت۱۰۴
۱-۵- دسترسي‌ها۱۰۴
۲-۵- ديد۱۰۵
۳-۵- اقليم۱۰۵
منابع و مآخذ۱۱۰
مدارک مرحله اول طراحی۱۱۲
مطالعات مجتمع تجاری ۱۱۵ص + ۳۰صفحه رایگان
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید