مطالعات مجتمع تجاری ۱۳۵ص

مطالعات مجتمع تجاری ۱۳۵ص
همراه این مطالعات نقشه های اتوکد (نقشه ها فاقد نام فضاها می باشد) ارسال می شود.
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

گام اول: مباني نظري عام طرح

مقدمه ۱
علاقه و انگيزه ۳
چرايي موضوع اهداف ۳
قابليت اجرا و توجيه اقتصادي ۳
بيان ضرورت‌هاي طرح ۳
موضوع و طرح مسأله ۴
بيان مسأله ۴
اهداف پروژه ۴

گام دوم: شناخت

بخش اول: مطالعات پايه
فصل اول: فضاهاي شهري
۱- سابقه و تاريخچه فضاهاي شهري ۶
۲- سه تئوري در زمينه طراحي فضاي شهري ۸
۳- شهر و طراحي شهري۱۰
۱-۳- پيدايش و رشد شهر۱۰
۲-۳- شهرنشيني و داد و ستد۱۱
۳-۳- فضاي شهري۱۲
۴-۳- ادراك فضاي شهري۱۲
۱-۴-۳- فضا و توده۱۳
۲-۴-۳- فضاي فيزيكي و اجتماعي۱۴
۳-۴-۳- فضاي ذهني و واقعي۱۵
۴-۴-۳- فضاي انتزاعي و داراي تفاوت۱۷
۵-۴-۳- فضا و زمان۱۹
۶-۴-۳- فضا و مكان۲۱
۷-۴-۳- فضا و تخصصي شدن۲۲
۸-۴-۳- نتيجه‌گيري۲۳
۵-۳- تحليل فضاهاي شهري۲۵
۶-۳- احياء فضاهاي شهري۲۵
۷-۳- طراحي در بخش قديمي شهر۲۶
۴- طراحي شهري، كلان يا ريز مقياس؟۲۶
فصل دوم:مطالعات اقلیمی شهر زنجان
۱- مطالعات اقلیمی شهر زنجان۲۹
۲-شناخت ویژگی‌های جغرافیایی۳۰
فصل سوم: فضاهاي عمومي
۱- فضاي عمومي چيست؟۳۲
۲- نظريه‌هاي عرصه عمومي۳۳
۳- فضاي عمومي در يك مجتمع فروشگاهي بزرگ۳۴
۴- نتیجه‌گیری ۳۷

فصل چهارم: مطالعات فرهنگی اجتماعی زنجان
۱-اوضاع جمعيتى ۳۸
۲-اوضاع فرهنگى ۳۹

بخش دوم: مطالعات تكميليError! Bookmark not defined.
فصل اول: سير تحول بازار در ايران
۱- بررسی هویت بازار در ایران۴۱
۲- معنای لغوی بازار۴۷
۳- پیدایش بازار۴۷
۴- سير تكريم و تحول شهر و بازار در ايران۴۸
۵- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها۶۳
۱-۵- شکل بازارها۶۳
۲-۵- مصالح و فن ساختمان بازار۶۴
فصل دوم: تحولات جديد شهر بازار
۱- تحولات جدید شهر و بازار۶۶
۲- مرکز تجاری در شکل جدید۷۰
فصل سوم: مطالعات پايه و بنيادي در زمينه تغيير فضاهاي شهري و مراكز رفع مايحتاج
۱- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری۷۷
۲- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری۸۵

بخش سوم: مطالعات تطبيقي
بررسي مجموعه تجاري Bercy 289
بررسي مجتمع تجاري زيست‌خاور۱۰۲

گام سوم: تحليل و پردازش
۱- مباني طراحي مجتمع‌هاي تجاري۱۱۲
۲- مباني برنامه‌ريزي فيزيكي۱۲۰
۳- برنامه‌ريزي فيزيكي فضاهاي تجاري۱۲۰ (فقط حاوی مطلب می باشد)

گام چهارم: آناليز محدوده اطراف سايت ونقشه ها
۴- آناليز محدوده اطراف سايت ونقشه ها۱۲۳
منابع و مآخذ۱۳۵
مطالعات مجتمع تجاری ۱۳۵ص
همراه این مطالعات نقشه های اتوکد (نقشه ها فاقد نام فضاها می باشد) ارسال می شود.
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید