مطالعات مجتمع تجاری ۸۰ص

مطالعات مجتمع تجاری ۸۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

فصل اول
عنوان پروژه
چكيده
مقدمه
فصل دوم
نگاهي به تاريخ تجارت ايران
فصـل سوم
بررسي نمونه‌هاي مشابه
فصل چهارم
مطالعات در مراکز تجاري
فصـل پنجم
مطالعات منطقه استان خراسانش
فصل ششم
نتيجه گيري
بررسي ضوابط ومقررات در ارتباط بامركز تجاري
فصل هفتم
آناليز سايت
فصل هشتم
منابع

مطالعات مجتمع تجاری ۸۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید