مطالعات مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي – متل ۱۱۵ص

مطالعات مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي – متل ۱۱۵ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات یک فایل ورد ۹۰صفحه ای با عنوان ضوابط و استاندارد های مجتمع اقامتی بین راهی نیز ارسال می شود.

فهرست مطالب :

چکیده۱
پیشگفتار۲
فصل اول: مطالعات پایه ( مبانی نظری ) ۵
۱-۱- تعریف موضوع۶
۲-۱- طرح مسأله ۶
۳-۱ سایت مورد نظر طراحی ۷
۴-۱ ضرورت واهمیت ۸
۵-۱ اهداف کلی ۹
۲-۱ سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی ۹
۱-۲-۱ سوابق تاریخی۹
۲-۲-۱ سوابق جهانی ۱۰
۳-۱ بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی۱۳
۱-۱۱-۳ نگرش تاریخی – تکاملی۱۳
۱-۱۱-۴ نگرش فضاگرا۱۵

فصل دوم: مطالعات معماری۱۸
۱- ۲مطالعات تاریخی۱۹
۱: پست های نظامی و توقفگاه های مسافران ۳۱
۲:رباط ها ۳۲
۳: چایخانه وقهوه خانه۳۲
۴: چاپارخانه۳۲
۵: اصطبل ها۳۲
۶: میل ها۳۳
۷: ساباط۳۴
۸: کاربات۳۴
۹: کاروانسراها ۳۴
۱۰: خان۳۴
۱۱: آب انبارها ۳۴
۱۲: حوض ،برکه،پایاب ،چاه۳۵
مطالعات بستر طرح۳۷
۲-۲ موقعیت بستر طرح۳۷
۳-۲ معرفی استان قم۳۸
۴-۲ اقلیم استان قم۵۲
۱-۴-۲ دما۵۲
۲-۴-۲ تابش خورشيد۵۲
۳-۴-۲ باد۵۳
۵-۲ بررسی نمونه های مشابه داخلی وخارجی۵۴
۱-۵-۲ بررسی نمونه های داخلی۵۶
۱-۱-۵-۲ مجتمع خدماتی رفاهی ” شهر آفتاب ” جاده ی قم – اصفهان۵۶
۲-۱-۵-۲ مجتمع بین راهی مهتاب۵۸
۲-۵-۲ بررسی نمونه های مشابه خارجی۶۰
۱-۲-۵-۲مجتمع خدماتی رفاهیRasthause Gruibingen61
۱-۲-۵-۲ بررسی مجتمع های خدماتی – رفاهی در کشور ترکیه ۶۸
برنامه ریزی فضاها و برنامه فیزیکی۷۴
۱-۳-۳اصول معمول در برنامه ریزی فضا۷۵
ضوابط و معيارهاي فضاهاي مورد نياز پروژه ۷۵
الف : تسهيلات مربوط به مسافرين ۷۵
رستوران۷۵
سرويس بهداشتي ۷۷
تأسيسات و نگهداري ۷۸
نمازخانه ۷۹
محوطه بازي پيک نيک ۷۹
متل و کمپ ۷۹
ب : تسهيلات مربوط به وسائط نقليه ۸۰
شبکه دسترسي در مجموعه ۸۰
محوطه پارکينگ ۸۱
ضوابط طراحي ۸۳
تسهيلات مربوط به اهالي شهر ۸۴
اختصاص قسمتهايي از زمين به مکان بازي بچه‌ها ۸۵٫
تأسيسات سوختگيري ۸۶
تعميرگاه وسائط نقليه ۸۹
دفع زباله ۹۱
د) تأسيسات جانبي راه ۹۱
پمپ بنزين تعميرگاه خودرو ۹۲
فصل سوم ( روند طراحی ) ۹۷
لکه گذاری اولیه۹۸
دیاگرام ها۱۰۲
اسکیس۱۰۴
منابع
مطالعات مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي – متل ۱۱۵ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات یک فایل ورد ۹۰صفحه ای با عنوان ضوابط و استاندارد های مجتمع اقامتی بین راهی نیز ارسال می شود.

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید