مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا ۲۴۰ص

مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا ۲۴۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

پيشگفتار
مقدمه
بخش اول : پروپزال
ضرورت واهميت موضوع
بيان مسأله
اهداف
روش تحقيق
بخش دوم : شناخت
فصل اول : مطالعات پايه
گفتار اول : مفاهيم كلي در ارتباط با علوليت و نقص شنوايي در كودكان
۱-۱- كودكان استثنايي و معلوليت
۱-۲- خصيصه ناشنوايي
۱-۲-۱- تعريف و طبقه بندي
۱-۲-۲- آسيب هاي شنوايي در كودكان و علل محيطي مربوط به آن و موارد پيشگيري از آن
گفتار دوم : روانشناسي ناشنوايي
۲-۱- آغاز سخن
۲-۲- ضرورت شناخت ويژگيها و اختلالات خردسالان مبتلا به نقص ناشنوايي
۲-۳- اهميت حس شنوايي در جنبه هاي رشدي كودك
۲-۴- ويژگيها و اختلالات كودكان مبتلا به نقص ناشنوايي
۲-۴-۱- اختلالات ارتباطي
۲-۴-۱-۱- تعاريف (ارتباط به زبان ، گفتار)
۲-۴-۱-۲- رابطه شنيدن و يادگيري زبان
۲-۴-۱-۳- تأثير ناشنوايي در روند تحول زبان و گفتار كودك
۲-۴-۲- ويژگيهاي رفتاري ، اجتماعي، عاطفي
۲-۴-۳- ويژگيهاي شخصيتي
۲-۴-۴- اختلالات يادگيري
۲-۴-۴-۱- هوش و رشد ذهني در كودكان مبتلا به نقص شنوايي
۲-۴-۴-۲- يادگيري مفاهيم انتزاعي
۲-۴-۴-۳- حافظه (حافظه شنيداري، حافظه بصري)
۲-۴-۴-۴- فراخناي توجه
۲-۴-۴-۵- يادگيري اتفاقي
۲-۴-۴-۶- يادگيري با طرح قبلي
۲-۴-۵- مهارت هاي حسي ـ حركتي
۲-۴-۶- تفاوت هاي فردي
فصل دوم : مطالعات تكميلي
گفتار اول : آموزش و توانبخشي كودكان ناشنوا
۱-۱- ضرورت آموزش كودكان ناشنوا در سنين كودكي
۱-۲- سيرتحولي تعليم و تربيت كودكان دچار نقص شنوايي در جهان و ايران
۱-۳- آموزش ويژه (آموزش و پرورش استثنايي واهداف آن)
۱-۳-۱- جايگزيني كودك ، نياز ويژه در محيط هاي آموزشي مناسب
۱-۳-۲- اهداف آموزشي ـ تربيتي مراكز آموزشي و توانبخشي كودكان ناشنوا
۱-۴- اصول آموزش زبان به كودكان دچار نقص شنوايي
۱-۴-۱- زبان آموزي به شيوه طبيعي
۱-۴-۱-۱- نوع بافت زمينه يا محيط يادگيري زبان
۱-۴-۱-۲- زبان آموزي در بستر فضاي خردسالي
۱-۴-۱-۳- ابزارها و روش هاي آموزش در فرايند زبان آموزي به شيوه طبيعي (روش تجربه ، روش هنري، روش بازي ، روش شعرگويي و قصه خواني )
۱-۴-۲- محورهاي آموزشي كودكان مبتلا به نقص شنوايي
۱-۴-۲-۱- محورحسي
۱-۴-۲-۲- محور حركتي
۱-۴-۲-۳- محور علوم تجربي
۱-۴-۲-۴- محور مفاهيم فضايي (يادگيري درك مفاهيم فضايي براي كودك)
۱-۴-۲-۵- محور علوم اجتماعي
۱-۴-۲-۶- محور زباني
۱-۴-۳- تنظيم فضاي بسته آموزشي براساس شيوه ها و محورهاي آموزشي
۱-۵- ماهيت توانبخشي كودك مبتلا به نقص شنوايي (توانبخشي چند تخصصي)۶۱
۱-۵-۱- توانبخشي (پرورش) سمعي كودك مبتلا به نقص شنوايي
۱-۵-۱-۱- فعاليت هاي تشخيصي (از طريق خدمات شنوايي سنجي
۱-۵-۱-۲- تجهيز كودك با وسايل كمك شنوايي
۱-۵-۱-۳- شرايط محيطي مناسب براي نگهداري و استفاده از وسايل كمك شنوايي
۱-۵-۱-۴- تربيت شنوايي
۱-۵-۱-۵- گفتار درماني
۱-۵-۲- واحد آموزش و مشاوره خانواده
۱-۵-۳- توانبخشي جانبي و فعاليت هاي پرورشي كودكان ناشنوا به عنوان مهمترين
ابزارهاي ارتباطي
۱-۵-۳-۱- توانبخشي كودك ناشنوا از طريق موسيقي و صوت درماني
۱-۵-۳-۲- نمايش و تئاتر در آموزش و توانبخشي كودك ناشنوا (تئاتر درماني)
۱-۵-۳-۳- نقاشي درماني (زبان نمادين كودكان ناشنوا)
۱-۵-۳-۴- بازي درماني در كودكان با نقص سيستم شنوايي
۱-۵-۳-۵- متناسب سازي وسايل ارتباطي و فعاليت هاي پرورشي كودكان ناشنوا و فضاهاي
ارتباطي مربوط به هر يك
گفتار دوم : مفاهيم فضايي
۲-۱- فضا و مباني ادارك آن
۲-۲- درك كودك ناشنوا از محيط
۲-۲-۱- فضاي شنيداري و اهميت حس شنوايي در درك محيط ۸۶
۲-۲-۲- درك كودك ناشنوا از فضاي ديداري
۲-۳- معيارهاي كيفيت فضا۸
۲-۴- شرايط محيط مطلوب شنيداري و آسايش محيطي در فضاي آموزشي كودكان ناشنوا
(مناسب سازي محيط)
۲-۵- شرايط مطلوب كالبدي
۲-۶- تراكم جمعيت و اندازه مطلوب فضاهاي آموزشي ـ تربيتي كودكان ناشنوا
گفتار سوم : اصول ايمني در فضاهاي آموزشي كودكان ناشنوا
گفتار چهارم : تناسبات انساني كودك و نقش آن در طراحي
گفتار پنجم : معرفي فضاها در مراكز خاص توانبخشي و آموزش كودكان ناشنوا
۵-۱- تعريف كلي از مراكز خاص توانبخشي ـ آموزشي كودكان ناشنوا و طبقه بندي فضاهاي عملكردي
۵-۲- فضاهاي اداري ۱
۵-۳-۱- واحد پزشكي (متخصص مغز و اعصاب يا نورولوژيست)
۵-۳-۲- فضاهاي واحد تشخيصي
۵-۳-۲-۱- اتاق شنوايي سنجي نوزادان (Audiotry Brainstem Response)ABR
۵-۳-۲-۲- اتاق شنوايي سنجي PTA (اتاق اديومتري)(Pure ton Audiometric)
۵-۳-۲-۳- اتاق شنوايي سنجي به صورت بازي (Visual Rein Audiometric)
۵-۳-۲-۴- اتاق آزمون تعادل (Electro Nystagmo Grapy)ENG
۵-۳-۳- فضاهاي واحد توانبخشي سمعي
۵-۳-۳-۱- لابراتوار ارزيابي و تجويز سمعك
۵-۳-۳-۲- اتاق تربيت شنوايي
۵-۳-۳-۳- اتاق گفتار درماني
۵-۳-۳-۴- اتاق كاليبراسيون
ضميمه
۵-۳-۴-۱- اتاق صوت درماني با موسيقي (موسيقي درماني)
۵-۳-۴-۲- اتاق بازي درماني
۵-۳-۴-۳- واحد فعاليت هاي ادراكي حركتي
۵-۳-۴-۴- واحد هنر درماني
۵-۳-۵- واحد آموزش و مشاوره والدين (مركز خانوادگي )
۵-۳-۶- فضاهاي آموزشي ـ پرورشي كودكان ناشنوا
۵-۳-۶-۱- فضاهاي آموزشي ـ پرورشي كودكان ۷-۲ سال (سنين پيش از دبستان)
(واحد آموزش طفل و مادرـ واحد مهدكودك ، واحد پيش دبستاني، كلاس آزاد و ….)
۵-۳-۶-۲- فضاهاي آموزشي ـ پرورشي كودكان ۱۱-۷ سال
(كلاس هاي آموزشي ، كلاس هاي ويژه وكارگروهي ، كتابخانه ، كارگاه هاي هنري و …)
۵-۳-۶-۳- فضاهاي پرورشي مشترك بين دو گروه سني
(سالن ژيمناستيك ، سالن چند منظوره ، نمايشگاه و ….)
۵-۳-۷- معرفي فضاهاي خدماتي و پشتيباني
۵-۳-۸- معرفي فضاهاي باز مجموعه
۵-۳-۹- معرفي فضاهاي گردش (ورودي، فضاهاي ارتباطي افقي ، فضاهاي ارتباطي عمودي)
فصل سوم : مطالعات تطبيقي
گفتار اول : بررسي نمونه هاي داخلي
۱-۱- مركز آموزش پيش دبستاني امام رضا (ع) (مشهد)
۱-۲- مركز آموزش پيش دبستاني باغچه بان شماره ۵ (تهران )
۱-۳- مجتمع آموزشي نيمروز (تهران)
گفتار سوم : بررسي نمونه هاي خارجي
۲-۱- مدرسه شمپاين لي. نوز
۲-۲- مدرسه كلايتون مونته سوري
فصل چهارم : مطالعات زمينه
گفتار اول : مطالعات مشهد درارتباط با موضوع پروژه
۱-۱- مطالعات جمعيتي
۱-۲- بررسي وضعيت آموزشي كودكان با نيازهاي ويژه
۱-۳- نتايج بدست آمده از جداول آماري
گفتار دوم :‌مطالعات اقليمي
۲-۱- خصوصيات اقليتي شهر مشهد
۲-۲- اثرات اقليم در طراحي فضاهاي آموزشي و فضاهاي مشابه آن در مشهد
۲-۳- جمع بندي يافته هاي ويژگيهاي اقليمي مشهد
گفتار سوم : مكان يابي كالبدي و اصول انتخاب سايت
۳-۱- سازگاري
۳-۲- مطلوبيت
۳-۳- بررسي گزينه هاي مختللف و مقايسة آنها و انتخاب گزينه نهايي
گفتار چهارم : بررسي منطقه پروژه در مشهد
۴-۱- ويژگي هاي تاريخي محدوده
۴-۲- موقعيت مكاني در شهر
۴-۳- موقعيت محدوده به لحاظ توزيع كاربريها۷
۴-۴- موقعيت محدوده به لحاظ دسترسي
بخش سوم : تحليل
فصل اول :‌تدقيق اهداف و ارائه راهكارها۹
فصل دوم : تدوين مباني طراحي معماري پروژه (تدوين مباني عام و خاص طرح )
فصل سوم : تدوين برنامه فيزيكي
گفتار اول : شناخت و تعريف جمعيت مخاطب
گفتار دوم : تعيين اجزاء و عناصر فضايي پروژه
گفتار سوم : جداول برنامه فيزيكي
بخش چهارم : طراحي
فصل اول : سايت آناليز
فصل دوم : قابليت سنجي اراضي
فصل سوم : روند طراحي
فصل چهارم : سازه و تأسيسات
منابع و مآخذ
مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا ۲۴۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید