مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی ۵۵ص

مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی ۵۵ص
قیمت : ۶٫۰۰۰ تومان

*۱- پيشگفتار۴
۱-۱- طرح مسئله۴
۱-۲- خلاصه اي از علت انتخاب موضوع۴
۱-۳- روش تحقيق۵
*۲- شناخت و بررسي ويژگيهاي كلي منطقه۷
۲-۱- پبشينه و وجه تسميه بابل۷
۲-۲- رشد شهر (عامل جايگزيني شهر در مقر فعلي)۸
۲-۲-۱- وجه عملکردی۸
۲-۲-۲-وجه جمعیتی۹
۲-۲-۳-وجه فضایی۹
۲-۳- دین، سواد و آموزش۱۱
۲-۴- جمعيت و نيروي انساني۱۲
۲-۵- معماري و مسكن (معماري بومي منطقه)۱۴
۲-۶-امكانات ارتباطي۱۵
۲-۶-۱- راه ها۱۵
۲-۷-جاذبه هاي توريستي۱۹
۲-۸- نتیجه گیری۲۲
*۳- خصوصيات جغرافيايي و اقليمي۲۳
۳-۱- موقعيت شهرستان بابل۲۳
۳-۲-شرايط اقليمي استان۲۶
۳-۲-۱- بافت شهری۲۷
۳-۳-ويژگيهاي معماري بومي مناطق معتدل و مرطوب۲۸
۳-۴-فرم ساختمان در اقليم معتدل۲۹
۳-۵- تهويه مورد نياز در اقليم معتدل و مرطوب۳۰
۳-۶-اقليم بابل ۳۱
۳-۶-۱- درجه حرارت۳۱
۳-۶-۲- بارندگی۳۴
۳-۶-۳- رطوبت۳۵
۳-۷-پوشش گياهي۳۶
۳-۷-۱- جنگل ها۳۶
۳-۷-۲- مراتع۳۸
۳-۸-منابع آب۳۸
۳-۸-۱- آب های سطحی۳۸
۳-۸-۲- آب های زیرزمینی۳۹
۳-۹- نتیجه گیری۳۹
*۴- برآورد كمبودها و نيازهاي عمراني شهر بابل در زمينه خدمات فرهنگي و وزشي
۴-۱- كاربري فرهنگي۴۰
۴-۲- كاربري ورزشي۴۱
۴-۳- برنامه ی فیزیکی پروژه۴۱
*۵- گذران فراغت و فضاهاي شهري۴۳
۵-۱-مقدمه۴۳
۵-۲-ضرورت گذراندن فراغت۴۴
۵-۳-تعريف فراغت۴۴
۵-۴-محيط گذراندن فراغت۴۶
* ۶- برنامه ريزي اوقات فراغت۴۷
۶-۱-پيش فرضهاي برنامه ريزي اوقات فراغت۴۷
۶-۲-فرآيند و مراحل برنامه ريزي اوقات فراغت۴۸
۶-۳-اصول برنامه ريزي اوقات فراغت۴۸
۶-۴-عوامل موثر در برنامه ريزي اوقات فراغت۴۹
*۷- بررسي اصول و ضوابط نظري و طراحي فضاي فرهنگي۵۰
۷-۱-رابطه فرهنگ، معمار و معماري۵۰
۷-۲-تاثير فرهنگ در معماري۵۱
۷-۳-تأثير تكنولوژي در فضاهاي معماري۵۱
۷-۴-نقش مردم و استفاده كنندگان در ايجاد فرم معماري۵۱
۷-۵-معماري فن و هنر۵۲
۷-۶-خاستگاه صورت (فرم در معماري)۵۳
۷-۷-عوامل فرهنگي۵۴
۷-۸-بازتاب فرهنگ در صورت فضاي معماري۵۶
* ۸- طراحی ۵۸
۸-۱- مبانی شکل گیری ایده معماری۵۸
۸-۲- زمین طرح۵۹
مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی ۵۵ص
قیمت : ۶٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید