مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

چکیده :
هدف
روش کار
یافته ها
نتیجه گیری
پیشگفتار:
فصل اول:شناخت موضوع
۱٫۱- طرح موضوع و اهمیت آن ۲
۱٫۱٫۱- علت انتخاب موضوع ۲
۱٫۱٫۲- اهداف تحقیق ۳
۱٫۱٫۳- روش تحقیق ۵
۱٫۲- روان شناسی محیط های مسکونی ۶
۱٫۲٫۱- سکونتگاه چیست؟ ۶
۱٫۲٫۲- مسکن ۶
۱٫۳- عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکوني ۸
۱٫۴- بخش اول: بررسي شكل هاي نخستين مجتمع هاي مسكوني ۳۰
۱٫۴٫۱- خانه اقوام ايران (بررسي شكل هاي نخستين مجتمع هاي مسكوني) ۳۰
۱٫۵- بخش دوم: خانه هاي شهري ۳۲
۱٫۶- بخش سوم: بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی ۳۳
۱٫۶٫۱- شاخص های اصلی طراحی مسکن اجتماعی ۳۳
۱٫۶٫۲- تپولوژی سایت (گونه استقرار بلوک های مسکونی) ۳۳
۱٫۶٫۳- بلوک های مسکونی زنجیره ای خطی ۳۳
۱٫۶٫۴- بلوک های مسکونی منفرد ۳۴
۱٫۶٫۵- بلوک های چند باله ۳۴
۱٫۶٫۶- بلوک های مسکونی با حیاط داخلی پیاده ۳۵
۱٫۶٫۷- بلوک های مسکونی ترکیبی ۳۵
۱٫۶٫۸- بلوکهای مسکونی متفرقه ۳۵
۱٫۶٫۹- مساحت زمین ۳۶
۱٫۶٫۱۰- جمعیت و ترکیب آن ۳۶
۱٫۶٫۱۱- ضریب اشتغال طبقه همکف ۳۶
۱٫۶٫۱۲- ضريب پاركينگ ۳۷
۱٫۷- فضاهای واحد مسکونی ۳۸
۱٫۷٫۱- پارکینگ ۳۸
۱٫۷٫۲- ورودی ۳۹
۱٫۸- فضاهای عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوری) ۴۰
۱٫۸٫۱- عرصه مشترک ۴۰
۱٫۸٫۲- محل نشیمن ۴۱
۱٫۸٫۳- عرصه پذیرایی و مهمان ۴۱
۱٫۸٫۴- پذیرایی ۴۱
۱٫۹- فضای خصوصی خانه ها(اتاق ها) ۴۲
۱٫۹٫۱- آشپزخانه ۴۲
۱٫۹٫۲- سرویسهای بهداشتی ۴۲
۱٫۹٫۳- کمد و انبار ۴۲
۱٫۹٫۴- حیاط و بالکن ۴۳
۱٫۱۰- بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی ۴۳
۱٫۱۰٫۱- ارتباط سواره و پیاده در مجموعه های مسکونی ۴۳
۱٫۱۰٫۲- سیستم حمل و نقل (سواره) ۴۳
۱٫۱۰٫۳- سیستم عابر پیاده ۴۵
۱٫۱۰٫۴- شیب ها و درجه بندی آنها ۴۶
۱٫۱۱- کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی ۴۷
۱٫۱۱٫۱- انتخاب سایت ۴۷
۱٫۱۲- جهت گیری ساختمان : ۴۹
۱٫۱۲٫۱- نور خورشید ۴۹
۱٫۱۲٫۲- جهت وزش باد ۵۰
۱٫۱۲٫۳- چشم اندازها ۵۰
۱٫۱۳- نمونه های داخلی و خارجی ۵۱
۱٫۱۳٫۱- نمونه هاي داخلي ۵۱
۱٫۱۳٫۱٫۱- بررسی یک نمونه در شمال تهران ۵۱
۱٫۱۳٫۲- نمونه های خارجی ۵۵
۱٫۱۴- چهار چوب فکری نظری طرح ۶۵
۱٫۱۴٫۱- مباني نظري طرح: ۶۵
۱٫۱۵- ضوابط و مقررات حاكم بر مجتمع سازي ۶۸
۱٫۱۵٫۱- بررسي طرح مجموعه‌هاي مسكوني ۶۸
۱٫۱۵٫۱٫۱- محل استقرار بنا ۶۸
۱٫۱۵٫۲- ضوابط احداث ‌بنا در جوار حياطهاي جنوبي (در قطعات جنوبي) ۶۸
۱٫۱۵٫۳- احداث بنا در جوار حياطهاي شمالي (در قطعات شمالي) ۶۹
۱٫۱۵٫۴- حياط در قطعات شرقي يا غربي ۶۹
۱٫۱۵٫۴٫۱- محل اشغال بنا و حياط در ديگر انواع قطعات ۷۰
۱٫۱۵٫۴٫۲- محل ساخت بنا در اراضي بزرگ و مجتمعسازيها ۷۰
۱٫۱۵٫۴٫۳- حداقل فضای باز ۷۱
۱٫۱۵٫۵- ضوابط و مقررات عمومي ۷۲
۱٫۱۵٫۶- تعيين تراكم ساختماني ۷۳
۱٫۱۵٫۷- ضوابط مربوط به پاركينگ تعداد آن ۷۴
۱٫۱۵٫۷٫۱- پاركينگ مسكوني و غير مسكوني ۷۴
۱٫۱۵٫۸- ساير ضوابط احداث بنا ۷۷
۱٫۱۵٫۸٫۱- نماسازي ۷۷
۱٫۱۵٫۸٫۲- هماهنگي بنا با ابنيه همجوار: ۷۸
۱٫۱۵٫۹- فاصله در اشكال مختلف استقرار بنا در زمين‌هاي با بيش‌از يك بلوك ساختماني ۷۸
۱٫۱۵٫۱۰- پيش‌آمدگي، بالكن‌ها و نورگيرها ۷۹
۱٫۱۵٫۱۱- فاصله در اشكال مختلف احداث بنا ۸۰
۱٫۱۶- ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي ۸۲
۱٫۱۶٫۱- تعريف: ۸۲
۱٫۱۶٫۲- وروديها ۸۲
۱٫۱۶٫۳- راهرو ۸۲
۱٫۱۶٫۴- بازشوها (در و پنجره) ۸۳
۱٫۱۶٫۵- پله ۸۴
۱٫۱۶٫۶- سطح شيبدار ۸۵
۱٫۱۶٫۷- آسانسور ۸۵
۱٫۱۷- مقياس انساني ۸۷
۱٫۱۷٫۱- ابعاد ورودی : ۸۷
۱٫۱۷٫۲- تعداد بلوک ها و واحدهای هر بلوک ۸۸
۱٫۱۷٫۳- نسبت واحدهاي ۲ خوابه، ۳خوابه به تك خوابه از ديد فرهنگي ۸۹
۱٫۱۸- ايمني و امنيت در ساختمان ها ۹۰
۱٫۱۸٫۱- امنیت در ساختمان ۹۰
۱٫۱۸٫۲- سيستم‌هاي قفل كننده ۹۱
۱٫۱۸٫۳- سيستم هاي كليد مركزي: ۹۱
۱٫۱۹- ایمنی در مجتمعهای مسکونی ۹۲
۱٫۱۹٫۱- شيشه‌هاي مقاوم در برابر آتش : ۹۳
۱٫۱۹٫۲- زنگ هاي خطر دود: ۹۴
۱٫۲۰- بررسي آثار كالبدي و فضايي مجموعه هاي مسكوني: ۹۵
۱٫۲۰٫۱- ديد و چشم انداز: ۹۵
۱٫۲۰٫۲- پديده اشراف : ۹۷
۱٫۲۰٫۳- مقياس ساختمان هاي بلند در تركيب با مجموعه : ۹۸
۱٫۲۰٫۴- تكرار اجزاء: ۹۹
۱٫۲۰٫۵- اندازه اجزاء : ۱۰۰
۱٫۲۰٫۶- شکل Shape 101
تابش آفتاب : ۱۰۳
منابع و ماخذ: ۱۱۱
منابع
مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید