مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۰ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

مقدمه۱
فصل اول : سکونت و فراغت
مقدمه۶
۱-۱- تعاریف۷
۱-۱-۱- تعاریف و مفاهیم مسکن۷
۱-۱-۲- مفهوم سکونتگاه در برابر مسکن۱۱
۱-۱-۳- محیط مسکونی۱۱
۱-۲- پیشینه سکونت و زندگی جمعی۱۲
۱-۲-۱- سیر تاریخی اسکان انسان۱۲
۱-۳- نگاه های مختلف به مسکن۱۵
۱-۳-۱- ابعاد اجتماعی مسکن۱۵
۱-۳-۲- ابعاد اقتصادی مسکن۱۷
۱-۳-۳- مسکن حداقل ۱۸
۱-۳-۴- طبقه بندی نیازها۱۹
۱-۳-۵- محیط مسکونی۲۱
۱-۳-۶- محیط اجتماعی۲۱
۱-۳-۷- محیط کالبدی۲۲
۱-۳-۸- محیط پیرامون مسکن۲۲
۱-۴- بررسی سکونت در دیدگاههای معاصر غرب۲۴
۱-۴-۱- والترگروپیوس۲۴
۱-۴-۲- لوکوربوزیه و معماران جهانی۲۶
۱-۴-۳- منشور آتن و سکونت در شهرهای مدرن۲۷
۱- ۵- فراغت۳۲
۱-۵-۱- تعریف فراغت۳۲
۱-۵-۲- ویژگی های فراغت۳۳
۱-۵-۲-۱- رهایی از وظایف۳۴
۱-۵-۲-۲- جهت نگرفتن۳۴
۱-۵-۲-۳- لذت ارضاء شادمانی۳۴
۱-۵-۲-۴- سرگرمی ۳۵
۱-۵-۲-۵- فراغت و شخصیت۳۵
۱-۵-۲-۶- حق انتخاب۳۵
۱-۵-۲-۷- نداشتن انیگیزه و نفع اقتصادی۳۵
۱-۵-۳- کارکردهای اوقات فراغت۳۶
۱-۵-۴- کاربردهای اوقات فراغت۳۷
۱-۵-۵- عوامل شکل دهنده اوقات فراغت۳۸
۱-۵-۶- اوقات فراغت و انواع آن۳۹
۱-۵-۷- اوقات فراغت و گذر زمان۴۲
۱-۵-۸- برنامه ریزی اوقات فراغت۴۲
۱-۵-۹- اصول برنام ریزی اوقات فراغت۴۳
۱-۵-۱۰- و آنچه باید به انجام رسانید۴۴
۱-۵-۱۱- عمده فعالیت های پیش بینی شده برای بهره وری از اوقات فراغت۴۶
۱-۵-۱۲- معماری و فراغت۴۸
فصل دوم – حریم و خانه
۲-۱- حریم و خانه۴۹
۲-۱-۱- مفهوم خانه۴۹
۲-۱-۲- زمینه های اجتماعی۵۲
۲-۱-۳- معنادار بودن کالبد بنا۵۳
۲-۱-۴- فضا در معماری مسکن۵۶
۲-۱-۵- اقلیم و معماری۵۷
۲-۱-۶- همجواری و مقیاس های آن۵۸
۲-۲- حریم و معماری مسکونی ایران۶۵
۲-۱-۲- سابقه تاریخی وجود حریم در معماری مسکونی ایران۶۵
۲-۲-۲- درون گرایی در معماری مسکونی ایران۶۶
۲-۲-۳- حیاط به عنوان حریم خانه۷۰
۲-۲-۴- حریم و قلمرو۷۴
۲-۲-۵- آیا وجود حریم در همه جا لازم است۷۹
۲-۲-۶- تیپولوژی مسکن های شهری۷۹
۲-۲-۷- اصل قلمرو در محیطهای مسکونی۸۱
فصل سوم : مطالعات تطبیقی
۳-۱-۱- مجتمع مسکونی فیروزه۸۴
۳-۱-۱-۱- بررسی ویژگی های کالبدی , فضایی مجموعه۸۵
۳-۱-۱-۲- موقعیت شهری و کالبدی بافت پیرامون و بالافصل۸۶
۳-۱-۱-۳- نظام دسترسی های و الگوی حرکت سواره و پیاده۸۷
۳-۱-۱-۴- بررسی نحوه همگنی مجموعه با بافت اطراف و محیط۸۷
۳-۱-۱-۵- بررسی واحدهای مسکونی و فضاهای درونی آن۹۰
۳-۱-۱-۶- بررسی ویژگی های اجتماعی , اقتصادی ساکنان۹۱
۳-۱-۱-۷- ارتباط اجتماعی ساکنین۹۲
۳-۱-۱-۸- جمع بندی۹۳
۳-۱-۱-۹- بررسی پلان معماری بلوک های فاز ۴ مجتمع مسکونی فیروزه۹۳
۳-۱-۲- مجتمع مسکونی هبیتات موشه سفدی۱۰۰
۳-۱-۳- خانه های رکو۱۰۳
۳-۱-۳-۱- خانه های رکو (۱) ۸۳-۱۹۷۸۱۰۳
۳-۱-۳-۲- خانه رکو(۲) ۹۳-۱۹۸۵۱۵۴

فصل چهارم : ضوابط و استانداردهای طراحی
۴-۱- مسکن۱۰۶
۴-۱-۱- مسکن ۱۰۶
۴-۱-۲- ورودی ۱۰۸
۴-۱-۲-۱- وسایل فضای راهرو۱۱۰
۴-۱-۲-۲- روشنایی ۱۱۱
۴-۱-۲-۳- مصالح۱۱۱
۴-۱-۳- آشپزخانه۱۱۳
۴-۱-۳-۱- اقسام قفسه آشپزخانه۱۲۱
۴-۱-۳-۲- مصالح۱۲۲
۴-۱-۳-۳- تهویه۱۲۳
۴-۱-۳-۴- روشنایی۱۲۴
۴-۱-۴- فضای نشیمن , محل گردهمایی۱۲۵
۴-۱-۴-۱- ابعاد اتاق گردهمایی۱۲۶
۴-۱-۴-۲- انواع طرحهای اتاق نشیمن۱۲۷
۴-۱-۵- غذاخوری۱۳۲
۴-۱-۵-۱- محل قرار گرفتن غذاخوری در ساختمان۱۳۶
۴-۱-۵-۲- مصالح۱۳۸
۴-۱-۶- اتاق خواب والدین۱۳۸
۴-۱-۶-۱- ابعاد اتاق خواب ۱۴۴
۴-۱-۶-۲- تخت خواب و قفسه های اتاق خواب۱۴۵
۴-۱-۶-۳- روشنایی۱۴۶
۴-۱-۶-۴- مصالح۱۴۶
۴-۱-۷- فضای مخصوص کودکان۱۴۶
۴-۱-۷-۱- تغییر و تبدیل فضای ویژه کودک۱۴۹
۴-۱-۷-۲- وسائل اتاق کودک۱۴۹
۴-۱-۷-۳- روشنایی ۱۵۰
۴-۱-۷-۴- مصالح ۱۵۱
۴-۱-۸- فضاهای بهداشتی۱۵۲
۴-۱-۸-۱- محل قرار گرفتن فضای بهداشتی در ساختمان۱۶۱
۴-۱-۸-۲- ابعاد فضای بهداشتی۱۶۱
۴-۱-۸-۳- توالت ایرانی۱۶۲
۴-۱-۸-۴- روشنایی۱۶۳
۴-۱-۸-۵- مصالح۱۶۳
۴-۱-۹- راه پله۱۶۴
۴-۱-۱۰- بالکن۱۶۴
۲-۴- ضوابط ساخت و ساز مجتمع مسکونی درمحدود طرح۱۶۶
۴-۲-۱- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی در منطقه ۱۲ شهرداری مشهد۱۶۷
منابع۱۷۱

مقدمه :
نياز اساسي هر فرد به مسكن، آن را به صورت موضوعي حياتي در آورده است. از سوي ديگر لزوم فراواني نسبي، دامنه پراكندگي وسيع و كيفيت هاي متصور بر آن محملي براي دل مشغوليهاي بسياري از طراحان شده است وبصورت فرايندي تخصصي چهره نموده است.
بناهاي مسكوني بيشترين درصد فضاهاي زيست يك شهر را در بقر مي گيرند و به همين نسبت در ارتباط با موضوعات ديگر، مي توانند حائز اهميت فراينده اي باشند.
در كنار الزامات جبري ملازم با اين موضوع، عوامل پركنش و جذابيت هاي عميقي نيز نهفته است.
مسكن كانون سرآغازهاي پرشور و گذران هاي سرشار از حس هايي است كه در نوع خود يگانه اند.
كالبدي كه به دلبستگيهاي انساني امان مي دهد و آن را فراز مي آورد.
در اين پروژه سعي بر اين بوده است كه بر مبناي شناخت محيطي (كمي و كيفي) و موضوعي (مسكن) متناسب يا شرايط موجود وواقعيت عظيم شهري تاثير گذار مسكن متعادل و معقولي انديشيده شود كه با تحولات و تغييرات پرشتاب شهر مشهد همخوان بوده يا در روند آن مكثي قابل تامل باشد.
شهر مشهد مركز سياسي ، اداري وسيعترين استان كشور است و حدود ۳۰% كل جمعيت استان را در خود جاي داده است. اين شهر با جمعيتي در حدود۲ ميليون نفر، پس از تهران دومين شهر بزرگ كشور و بزرگترين شهر در نيمه شرق ايران است و حرم مطهر حضرت رضا(ع)، يكي از مهمترين زيارتگهاي شيعيان جهان، در آن قرار دارد.
مشهد با اين موقعيت ممتاز، از يك سو مظهر و مصداق عدم تعادل موجود در ساختار توزيع جمعيت و فعاليت در سطح استان است و از سوي ديگر، خود به عنوان يك شهر بزرگ كه در آينده نيز ناگريز در معرض رشد و توسعه سريع قرار دارد، دچار كمبودها و مشكلات و مسائلي است كه همه شهرهاي بزرگ كشور با آنها دست به گريبان هستند.
با توجه به موارد مذكور، در اين پروژه سعي بر اين بوده كه تا حد امكان در چارچوب اصول شناخته شده معماري ايراني و صورتبندي هاي آشنا فضاهاي خاص انگيزه شهري گذشته اين سرزمين ، مجموعه اي طراحي شود كه با تراكمي معقول و تعادلي پويا بين توسعه فزاينده افقي و عمودي پيشنهادي بوجود آورد تا در كنار ارائه فضاهاي مطلوب زيستي، ايده هايي در جهت حفظ محيط زيست و نيز تسهيل ارائه خدمات شهري (با تمركز گرايي) نيز بر آنها مترتب باشد.
در سازماندهي كل مجموعه تقويت سينماي شهري، تشديد حسن شهروندي، و ايجاد تعلق خاطر به محيط زندگي جهت افزايش هرچه بيشتر حس مشاركت مدنظر قرار گرفته است و در همه اين موارد ديدي زيبايي شناسانه كه با سيماي پرشتاب شهرهاي امروزي متناسب باشد، لحاظ شده است.
مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۰ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید