مطالعات مجموعه تجاری ـ فرهنگی شهرکتاب ۴۰ص

مطالعات مجموعه تجاری ـ فرهنگی شهرکتاب ۴۰ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

مقدمه
حیات شهری
نظام های محله ای در شهرهای بزرگ
معماری شهری
شهرنشینی و ضرورت برنامه ریزی اوقات فراغت
مطالعات اقلیمی ـ جغرافیایی
شرح رویکرد طراحی
چگونگی طرح
نقشه ها و دیاگرام
منابع

مقدمه
پروژه پيش رو ، طراحي مجموعه تجاري ـ فرهنگي شهرکتاب در سطح يکي از محلات شهر تهران است.
فضاهاي عمومي شهر ها ، بستر کالبدي حيات مدني و تعاملات اجتماعي شهروندان است . اما امروزه شاهد آنيم که بناهاي عمومي سطح شهر با پيروي کور از معماري ملکي نه تنها بستري براي تعاملات اجتماعي فراهم نمي آورند بلکه هر يک به گونه اي “تعلق به جامعه” را نقض مي کنند . در اين پروژه با توجه به اصول معماري شهري ، سعي در ارائه راه حلي در اين راستا شد .
رويکرد پروژه ، طراحي مجموعه شهرکتاب به گونه اي تفکيک ناشدني و تنگاتنگ با بافت شهري و رسيدن به يک “بنا ـ فضاي شهري” است تا آنجا که نتوان مرز کاملا مشخصي ميان حوزه متعلق به بنا و حوزه عمومي که متعلق به شهر است قائل شد .
مطالعات مجموعه تجاری ـ فرهنگی شهرکتاب ۴۰ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید