مطالعات مجموعه تجاری ۱۱۰ص

مطالعات مجموعه تجاری ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

۱-۱- تعريف بازار ۳۷
واژه شناسي بازار: ۳۹
انواع بازار۱ ۴۰
۱ -۲-۱ شكل ساختماني بازار ۴۰
– بازار چند محوري ۴۱
بازار منظومه‎اي (بازارهاي مركزي خرده فروشي با خانهاي پيراموني) ۴۲
بازار صليبي (با دو محور اصلي متقاطع) ۴۲
– بازار بين المللي ۴۳
– بازار شهري ۴۳
بازارچه ها ۴۴
بازار بيرون شهري (حومه) ۴۴
۱-۲-۳- اقليم ۴۴
– بازارهاي مناطق سرد و كوهستاني ۴۵
– بازارهاي مناطق گرم و مرطوب ۴۵
– بازارهاي مناطق مرطوب و پر باران ۴۵
۱-۲-۴- انواع بازار با توجه به توليدات و نيازهاي مردم ۴۶
– بازار فصلي ۴۶
– بازار زيارتي ۴۶
– بازار صحرايي ۴۶
بازارچه‎هاي بين راهي ۴۷
۱– ۳ – پيـدايـش بـازار۱ ۴۷
۱-۳-۱- رونـد شكـل گيـري فضـاي كالبـدي بـازار ۴۸
۱-۳-۲- اجزاي بازار در معماري اسلامي ايران ۵۰
مجموعه هاي سرپوشيده (تيمچه، قيصريه، بوستان) ۵۱
تيمچه ۵۱
ميدان ۵۱
چهار سو(چهار سوق ): ۵۲
۱-۳-۳- بررسـي مراكز خريـد معاصر ۵۲
دورنـماي تـاريـخي ۵۲
۱-۳-۴- تـولد مراكـز قدرتـمند تجـاري (power center) 54
۱-۳-۵- ايـجاد خـرده فـروشي در جـوار بزرگراهـها ۵۵
۱-۴- شناخت انواع مراكز تجاري ۵۶
۱-۴-۱- تسـهيـلات تجـاري: ۵۶
۱-۴-۳- مراكـز خريـد جامـع: ۵۷
۱-۴-۴-POWER CENTER : 57
۱-۴-۶- مراكـز خريـد منطقـه‎اي: ۵۸
۱-۴-۷- فضـاهـاي تجـاري سنـتي ناحيـه‎اي بافـرم مركـزي ويـادركنـارخيـابانهـاي اصلـي: ۵۸
۱-۴-۸- تجـمع فروشـگاهـهاي همگـون: ۵۸
۱-۴-۹- بـازارهـاي مـوقتـي: ۵۹
۱-۴-۱۱- مراكــز LIFE STYLE: 59
۱-۵-۱- مراكـز تجـاري محلـه‎اي: ۶۰
۱-۵-۲- مراكـز تجـاري در جـوار خيـابانـها: ۶۰
۱-۵-۳-پـاسـاژها: ۶۱
۱-۵-۴- مجـموعه‎هـاي تجـاري: ۶۱
۱-۶- نـتيـجه گيـري: ۶۲
۲-۱- مباحث اوليه در طراحي مراكز خريد امروزي ۶۳
۲-۱-۱- تعييـن محـل مجمـوعـه ۶۴
۲-۱-۲- بـررسـي اقـتصـادي ۶۴
۲-۱-۳- بررسـي وضعيـت عبـور و مـرور ۶۵
۲-۱-۴- ترافيـك داخـلي- پـاركيـنگ ها ۶۵
۲-۱-۵- عـلائـم راهـنـمايـي ۶۶
۲-۱-۶- اصـول طراحـي ۶۶
توسط مسئول فروش ۶۷
به روش سلف – سرويس ۶۷
۲-۱-۹- شـكـل پـلان ۶۸
۲-۱-۱۰- طراحـي نمـاي خـارجـي ۶۸
۲-۱-۱۱- اجـزاء اصلـي مجـموعـه ۶۸
۲-۱-۱۳- حيـاط هـاي مـركـزي ۶۹
۲-۱-۱۴- بـازارچـه هـا ۶۹
۲-۱-۱۶- نـورپـردازي مـجـمـوعـه ۷۰
۲-۱-۱۸- تهـويـه مطبـوع ۷۱
۲-۱-۱۹- كـاربـرد رنـگ و كارهـاي هنـري ۷۱
۲-۱-۲۰- عـلامت گذاريـها و طـرح هـاي گرافيـكي ۷۲
۲-۲- بررسي استانداردها و معيارهاي طراحي ۷۲
استانداردهاي بخش هاي داخلي فروشگاه: ۷۳
– پلكان ها: ۷۸
پله برقي: ۷۹
۲-۳- بـررسـي فـضاهـاي واحـدهـاي تجـاري ۸۲
الگوهاي ويترينهاي باز براي قفسه بندي ۸۴
الگوي استقـرار واحدهـاي تجـارتي و روابط بيـن اجـزاء آن ۸۵
الگوهـاي واحدهـاي تجـارتي با راهـرو سرپوشيـده ۸۶
واحـدهاي فـروش مـواد غذايـي ۸۸
واحـدهـاي بهـداشـتي ۸۹
واحـدهـاي پـوشـاك ۸۹
واحـدهـاي تجـارتي، طبـخ و ارائـه غـذاي گـرم ۸۹
واحـد نـانـوايـي ۹۱
۲-۴-مبانـي نظـري طراحـي بـازار ۹۲
۲-۵- نتيجه گيري ۹۹
۲-۵-۱- شدت و دوام شرايط حرارتي ۹۹
شرايط حرارتي در فضاي آزاد ۹۹
شرايط حرارتي در فضاي بسته ۱۰۰
۲-۵-۲- جهت استقـرار بناهـا ۱۰۰
جهت استقرار ساختمان هاي يك طرفه ۱۰۰
۳-۱- نمايشگاه بين المللي مشهد ۱۰۴
۳-۲- مجتمع تجاري الغدير ۱۰۶
۳-۳- مجتمع تجاري مدرس ۱۰۷
۳-۴- مجتمع اداري- تجاري SIP (فرانك ويليامز) ۱۰۸
۳-۵- پروژه مرکز خريد BERCY 2 109
۳-۶- مركز خريد sampo mall 119
۴-۱- روند پيدايش شهر مشهد ۱۲۷
۴-۲- گسترش شهر مشهد ۱۲۸
۴-۳- پيش بيني گسترش شهر ۱۲۸
۴-۴- امور مربوط به بخش مسكن ۱۲۸
قيمت زمين ، مسكن و اجاره بهاء ۱۲۹
۴-۵- تاثير مذهب بر اقتصاد شهر مشهد ۱۲۹
۴-۶- كالبد شهري ۱۲۹
چگونگي سهم بندي اراضي در شهر مشهد ۱۳۰
۴-۷- هسته هاي تجاري شهر ۱۳۰
۴-۸- ويژگي هاي اقليمي ۱۳۰
دما و رطوبت هوا ۱۳۱
وزش باد ۱۳۱
تابش آفتاب ۱۳۱
۵-۱- كانسبت كلي طرح ۱۳۳
ميدان عنصري وحدت بخش در پلازهاي تجاري: ۱۳۳
۱ – آتريوم و فضاي تفريحي : ۱۳۸
۴ – مجتمع فرهنگي تجاري : ۱۳۹
۵ – برج تجاري : ۱۳۹
۶-۱- اهداف پروژه : ۱۴۱
۶-۲- موضوعات مطرح شده در پروژه : ۱۴۱
طراحي شهري ۱۴۱
معماري ۱۴۱
۶-۳- برنامه ريزي فيزيكي ۱۴۲
تجاري كلان (فرهنگي) ۱۴۲
۵-پلازاي تجاري: ۱۴۳
نكته ۱۴۳
منابع
مطالعات مجموعه تجاری ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید