مطالعات مجموعه تفريحي فرهنگي ۱۶۵ص

مطالعات مجموعه تفريحي فرهنگي ۱۶۵ص

تاريخچه شهر اروميه
اروميه و وجه تسميه آن
ويژگي هاي جغرافياي
استان و شهرستان اروميه
۱-۱-موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي
۱-۱-۱- ويژگي هاي جغرافيايي تاريخي و سياسي ، اداري شهرستان اروميه
۱-۱-۱-۱- ويژگيهاي جغرافيايي تاريخي شهرستان اروميه
۱-۱-۱-۲- ويژگيهاي سياسي اداري شهرستان اروميه
۱-۱-۱-۳-ويژگيهاي جغرافيايي طبيعي شهرستان اروميه
۱-۱-۱-۳-۱-موقعيت ، حدود و وسعت شهرستان اروميه
۱-۱-۱-۳-۲- كوههاي شهرستان اروميه
۱-۱-۱-۳-۳- دشتهاي شهرستان اروميه
دشت اروميه
دشت سلوان
دشت تلو
۱

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید