مطالعات مجموعه تفريحي – پذيرايي ۶۰ص

مطالعات مجموعه تفريحي – پذيرايي ۶۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

فصل اول :
خلاصه مطالب
مقدمه
طرح مسئله
توجيه طرح
دلايل انتخاب خراسان بعنوان بستر سرمايه گذاري
دلايل انتخاب شانديز براي احداث مجموعه تفريحي – پذيرايي
فصل دوم :
مطالعات پايه و زمينه
الف : شناخت موضوع طراحي ( مجموعه تفريحي – پذيرايي )
تفريح , تفرج , اوقات فراغت
۱-۲- بررسي اجمالي اوقات فراغت
۱-۲-۱- تعريف اوقات فراغت
۱-۲-۲- اوقات فراغت از نظر جامعه شناسي
۱-۲-۳- سيري بر گذراندن اوقات فراغت
توريسم و جهانگردي
تعريف جهانگرد و جهانگردي
جاذبه هاي جهانگردي ( جاذبه هاي مهيا – جاذبه هاي نامهيا – جاذبه هاي فرعي و كمكي )
انگيزه هاي جهانگردي
صنعت توريسم و جهانگرد
تحول كمي جهانگردي و توريسم در جهان
اهداف جهانگردي و صنعت توريسم
اهميت جهانگردي در سطح جهان
پيامدها و تاثيرات جهانگردي و سياحت
توريسم در ايران
نكاتي درباره برنامه ريزي و توسعه صنعت توريسم در ايران
جاذبه هاي جهانگردي در ايران
وضعيت توريسم داخلي در ايران
تحول كمي جهانگردي و توريسم در جهان
ويژگيهاي اماكن ييلاقي و توريستي
شيوه هاي بررسي در زمينه شناسايي مناطق توريستي
۲-۲- انواع فضاهاي تفريحي پذيرايي
۲-۲-۱- رستوران
۲-۲-۲- تريا
۲-۲-۳- كافي شاپ
۲-۲-۴- سلف سرويس
۲-۲-۵- بوفه
۲-۲-۶- اغذيه فروشي
۲-۲-۷- قهوه خانه ( چايخانه سنتي )
۲-۳- مراكز پذيرايي از گذشته تا امروز
۲-۴- سير تحول خدمات پذيرايي در دورانهاي مختلف
– بررسي ، تحليل و نتيجه گيري
ب :شناخت بستر كار( مطالعات استان و شهرستان شانديز از ابعاد تأ ثير گذار )
۲-۵- مطالعات طبيعي
۲-۵-۱- موقعيت جغرافيايي
۲-۵-۱-۱- مختصات جغرافيايي
۲-۵-۱-۲- ارتفاع از سطح دريا
۲-۵-۱-۳- فواصل
۲-۵-۱-۴-توپوگرافي و ژئومورفولوژي منطقه شانديز
۲-۵-۱-۵- زمين شناسي شهرستان شانديز
۲-۵-۱-۶- رژيم حرارتي
۲-۵-۱-۷- تبخير و تعرق
۲-۵-۲- مسائل اقليمي شهر شانديز
۲-۵-۲-۱- تابش خورشيد و تأثيرات آن بر درجه حرارت
۲-۵-۲-۲- ميزان بارندگي
۲-۵-۲-۳- رطوبت نسبي
۲-۵-۲-۴- ميزان خشكي
۲-۵-۲-۵- وزش باد
۲-۵-۲-۶- پوشش گياهي
۲-۵-۲-۷- بررسي منطقه آسايش شانديز
۲-۵-۲-۸- جهت استقرار ساختمان
۲-۵-۲-۹- تأثير عوامل اقليمي بر ساختمان
۲-۶- مطالعات انساني
۲-۶-۱- جغرافياي تاريخي و وجه تسميه شانديز
۲-۶-۱-۳-تقسيمات سياسي
۲-۶-۲- خصوصيات اجتماعي شانديز
۲-۶-۲-۱- تركيب سني و جنسي جمعيت
۲-۶-۲-۲- نرخ رشد جمعيت
۲-۶-۲-۳- وضعيت سواد و تحصيلات
۲-۶-۲-۴- روند رشد جمعيت
۲-۶-۲-۵- دين و آداب و رسوم
۲-۶-۲-۶- اشتغال در شانديز
۲-۶-۲-۷- مهاجرت در شانديز
۲-۶-۲-۸- بررسي خصوصيات كلي بازديد كنندگان دره شانديز
– شغل
– نسبت جنسي بازديد كنندگان
– نوع وسائل نقليه بازديد كنندگان
منشا‌‌‌‌‌ْ‌ًَُء جغرافيايي بازديد كنندگان
مدت توقف و دفعات سفر به دره شانديز
انگيزه سفر
نحوه استقرار بازديد كنندگان دره
هزينه هاي صرف شده توسط بازديد كنندگان دره شانديز
۲-۶-۳- خصوصيات اقتصادي
۲-۶-۳-۱- فعاليتهاي عمده كشاورزي
۲-۶-۳-۲- توليدات كشاورزي
۲-۶-۳-۳- صنايع
۲-۶-۳-۴-خدمات
۲-۶-۳-۵- توريسم و جاذبه هاي توريستي شهر شانديز
۲-۶-۳-۶- پيش بيني نقش غالب اقتصاد شانديز در آينده
۲-۶-۳-۷- نقش توريسم در اقتصاد شانديز
۲-۶-۳-۸- روابط اقتصادي شهر مشهد و شانديز
۲-۶-۳-۹- نقش مشهد در موقعيت يابي توريستي دره شانديز
– تحليل و نتيجه گيري
فصل سوم : (مطالعات تكميلي و تطبيقي )
۳-۱- ويژگيهاي رستوران
۳-۱-۱- اهداف در طراحي رستوران
۳-۱-۲- اجزاء رستوران
۳-۲- طراحي آشپزخانه
۳-۳- مسير حركت مواد غذايي
۳-۴- فضاي مكانيكي
۳-۵- نيازهاي فضايي رستوران
۳-۵-۱- نيازهاي فضايي بخش غذاخوري
۳-۶- فضاهاي توليدي
۳-۶-۱- محاسبات فضايي راهروهاي حركتي
۳-۶-۲- فضاي راهروهاي آشپزخانه
۳-۶-۳- فضاهاي سرو غذا
۳-۶-۴- فضاهاي نهار خوري و صرف غذا
۳-۷- شناخت مصاديق و نمونه ها
۳-۷-۱- رستوران
۳-۷-۳- رستوران ارگ شانديز
مطالعات مجموعه تفريحي – پذيرايي ۶۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید