مطالعات مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر ۲۲۰ص

مطالعات مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر ۲۲۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان
(در اين پايان نامه به غير از نمودارهاي فصل دوم هيچگونه عكس و نقشه اي موجود نيست)

چكيده
مقدمه
تعريف پروژه
اهداف پروژه
فصل اول – فلسفه وجودي طرح
مقدمه
۱-۱ مفهوم گردشگري
۲-۱ جايگاه گردشگري در زندگي امروز
۱-۲-۱ ضرورت برنامه ريزي براي زمانهاي فراغت
۲-۲-۱ فراغت فعال و غير فعال
۳-۲-۱ نقش گردشگري در گذران فراغت
۴-۲-۱ نقش گردشگري در كيفيت زندگي
۳-۱ راهبردهايي در توسعه گردشگري
۴-۱ منابع گردشگري
جدول شماره ۱-۱ منابع و جاذبه‌هاي عمده گردشگري (مأخذ سازمان ايرانگردي و جهانگردي، ۱۳۷۷، ۳۳)
۵-۱ طيف گردشگران
جدول شماره ۲-۱ گروههاي عمده گردشگري (مأخذهمان، ۳۴)
۶-۱ فعاليتهاي گردشگري
جدول شماره ۳-۱- انواع فعاليتهاي گردشگري (مأخذ همان، ۳۵)
۷-۱ ضرورت طرحهاي گردشگري و نتايج آن
۸-۱ نتيجه گيري
فصل دوم – مطالعات محيطي طرح
۲-۱-۱-۲ ويژگيهاي تاريخي
مقدمه
۱-۲ مطالعات تاريخي، فرهنگي، اجتماعي
۱-۱-۲ استان لرستان
۱-۱-۱-۲ موقعيت جغرافيايي
۳-۱-۱-۲ ويژگيهاي اجتماعي
جمعيت
جدول شماره ۱-۲- جمعيت استان لرستان در سالهاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ (مأخذگروه آموزشي جغرافياي استان لرستان، ۱۳۷۶، ۲۲)
ساختار جنسي و سني استان
در نمودر زير ساختار جمعيت استان به تفكيك سن و جنس مشخص شده است
۴-۱-۱-۲ ويژگيهاي اقتصادي
۵-۱-۱-۲ ويژگيهاي طبيعي
ويژگيهاي اقليمي
۷-۱-۱-۲ جاذبه‌هاي گردشگري
۲-۱-۲ شهرستان بروجرد
۳-۱-۲- روستاهاي منطقه
روستاهاي شمال غربي
روستاهاي شمالي
روستاهاي شمال شرقي
روستاهاي شرقي و جنوب شرقي
روستاهاي جنوبي
روستاهاي جنوب غربي
روستاهاي غربي
۴-۱-۲ كشاورزي و باغداري در منطقه
۵-۱-۲ دامپروري و دامداري منطقه
۶-۱-۲ ايلات و عشاير و مردم منطقه
۲-۲ مطالعات پايه
۱-۲-۲ منطقه حفاظت شده آب سرد
۱-۱-۲-۲موقعيت جغرافيايي
۲-۱-۲-۲- موقعيت طبيعي
۳-۱-۲-۲ پوشش گياهي
۴-۱-۲-۲ حيات وحش
۲-۲-۲- اقليم منطقه
تقسيمات اقليمي
۱-۲-۲-۲- عوامل اقليمي مهم در منطقه آبسرد
۲-۲-۲-۲- بارندگي
۳-۲-۲-۲- باد
۴-۲-۲-۲- تابش
۵-۲-۲-۲ يخبندان
۶-۲-۲-۲- رطوبت
۷-۲-۲-۲- نمودار بيوكليماتيك ساختماني
جدول شماره ۴-۲ نتايج حاصل از بررسي نمودار بيوكليماتيك انساني شهر بروجرد
۸-۲-۲-۲- نيازهاي آبي در محدوده سايت
۳-۲-۲ – شناخت زمين و خاك منطقه
۱-۳-۲-۲- زمين شناسي منطقه
تشكيلات زون سنندج – سيرجان
تشكيلات زاگرس
۲-۳-۲-۲- خاك شناسي منطقه
بافت خاك و قابليت نفوذ خاك
ويژگيهاي خاك منطقه و محدوديتها
۳-۳-۲-۲ – مصالح شناسي
۴-۳-۲-۲- ژئومورفولوژي (لرزه خيزي)
۴-۲-۲ راههاي دسترسي به منطقه
۵-۲-۲- قابليتهاي منطقه
۳-۲- نتيجه
(كليه نمودارها در فصل دوم موجود است)
فصل سوم – معماري بومي منطقه
مقدمه
۱-۳- مباني معماري بومي
۲-۳- روند شكل گيري معماري بومي
۳-۳- دلايل كم رنگ شدن معماري بومي در جهان امروز
۴-۳- معماري بومي منطقه
۵-۳- معماري خانه هاي روستايي
۱-۵-۳-نظام فضايي كالبدي روستاها
۲-۵-۳- معماري مسكن روستايي
۳-۵-۳ – مصالح و شيوه ساخت
۱-۳-۵-۳- شيوه ساخت
۲-۳-۵-۳- مصالح
۶-۳- الگوهاي طراحي منطقه
۱-۶-۳- مسيرهاي دسترسي
۲-۶-۳- كانونهاي تجمع
۳-۶-۳- ساختمان و طبيعت
۴-۶-۳- معابر عمومي
۵-۶-۳- ساخت و ساز و مصالح
۶-۶-۳- حصارها
۷-۶-۳- آلاچيق و سايبان
۷-۳- نقش اقليم در معماري بومي
۱-۷-۳- ويژگيهاي طراحي اقليمي در منطقه
سيستم جذب و دفع مستقيم
سيستم جذب و دفع غيرمستقيم
ديوار ترومپ
ديوار آبي
سيستم جذب و دفع مجزا
بام آبي
گلخانه
ترموسيفون
۳-۷-۳- تدابير اقليمي در محدوده طرح
۸-۳- نتيجه گيري
فصل چهارم – نمونه طرحهاي مشابه
مقدمه
۱-۴- باغها
۱-۱-۴- تعاريف مربوط به باغ
۲-۱-۴- تاريخچه و سبك هاي گوناگون هنر باغ سازي
۱-۲-۴- باغهاي ايراني
۱-۱-۲-۴- باغهاي صفوي يا شاه عباسي
۲-۱-۲-۴- باغ هاي قاجاري
۲-۲-۴– باغ هاي ايراني و ويژگي هاي آنها
۱-۲-۲-۴- هندسه باغ هاي ايراني
۲-۲-۲-۴- آب در باغ ايراني
۳-۲-۲-۴- گياهان باغ
۳-۲-۴- اشكال باغ ها
۱-۳-۲-۴- باغ هاي منظم
۲-۳-۲-۴- باغ نامنظم
۴-۲-۴- اصول بنيادي طراحي باغ
۱-۴-۲-۴ – خط يا محور
۲-۴-۲-۴- فرم
۳-۴-۲-۴- بافت
۴-۴-۲-۴- رنگ
۵-۴-۲-۴- مقياس
۶-۴-۲-۴- تنوع
۷-۴-۲-۴- توالي
۸-۴-۲-۴- تعادل
۳-۴- آب در طراحي پارك
۴-۴- آب در باغ هاي ايراني
۱-۴-۴- آب و روانشناسي
۲-۴-۴- آب و انعكاس
طراحي آب در سبك هاي مختلف
۳-۴-۴- استخر
۴-۴-۴- آب نما
۵-۴-۴- چشمه
۶-۴-۴- بركه ها يا باغچه هاي آبي
۷-۴-۴- آبشار و جويبار
۸-۴-۴- فواره ها
۹-۴-۴- آب و مجسمه
۱۰-۴-۴- آب و حيات وحش
۵-۴- موزه ملي آب ايران
۶-۴- مجموعه ورزشي رفسنجان
۷-۴- باغ فردوسي(گسترش باغ جمشيديه تهران)
۸-۴- باغ شازده ماهان
۹-۴- موزه دريايي اوزاكا
۱۰-۴- مركز فرهنگي ژان ماري تجيبائو
فصل پنجم – بررسي موضوع طرح و اثرات آن در منطقه
مقدمه
۱-۵- جاذبه‌هاي منطقه و موضوع طرح
۲-۱-۵- محدوديتهاي منطقه براي طراحي
۳-۵- نقش منطقه در محدوده غرب كشور
۴-۵- نقش منطقه در طرحهاي ملي
۵-۵- بررسي حجم قابل انتظار بازديد كنندگان
جدول شماره ۲-۵- آمار بازديدكنندگان به تفكيك تحصيلات
۶-۵- بررسي تاثيرات متقابل اجتماعي و فرهنگي و تاريخي بازديدكنندگان و فضا
۱-۶-۵- چگونگي تاثيرات
۱- فرهنگي
۲- سنتي
۷-۵- تأثيرات اقتصادي طرح در منطقه
۱-۷-۵- بررسي زمينه‌هاي اقتصادي جمعيت استفاده كننده
۲-۷-۵ بررسي امكان توسعه برخي فعاليتهاي اقتصادي منطقه
شناخت بنيه اقتصادي
تعيين جايگاه و نقش منطقه
پيش بيني اشتغال
۳-۷-۵- بررسي امكان سرمايه گذاري در فضا
۸-۵ نتيجه
فصل ششم – برنامه ريزي فيزيكي و معيارها و ضوابط طراحي
مقدمه
۱-۶- برنامه ريزي فيزيكي
۱-۱-۶- نتيجه گيري جمعيتي
جدول شماره ۱-۶ خلاصه نتيجه گيري جمعيتي
۲-۶- معرفي حوزه‌ها
۱-۲-۶- پاركينگ
جدول شماره ۲-۶- برنامه ريزي فضاهاي موزه
۲-۲-۶- اقامتگاه (هتل)
آيين نامه و ضوابط هتل در ايران
جدول شماره ۳-۶- آيين نامه و ضوابط هتل در ايران (مأخذدفتر ايرانگردي و جهانگردي، ۱۳۷۶، صص۱۵-۱۰)
۳-۲-۶- موزه
پيدايش موزه‌هاي تاريخي طبيعي
بخشهاي موزه‌هاي تاريخ طبيعي
ايمني و حفاظت
نور در موزه
نور طبيعي
جدول شماره ۴-۶- برنامه ريزي فضاهاي موزه
۴-۲-۶ رستوران
جدول شماره ۶-۶ برنامه ريزي فضاهاي غذاخوري كاركنان
۵-۲-۶ آزمايشگاههاي پژوهشي
روكار سطوح
۶-۲-۶ اداري
جدول شماره ۷-۶ برنامه ريزي فضاهاي اداري
جدول شماره ۸-۶ برنامه ريزي حوزه روابط بين الملل
۳-۶-نتيجه گيري
فصل هفتم – معرفي پروژه و اهداف آن
مقدمه
۱-۷- اهداف و عملكردهاي پروژه
۱-۱-۷ حوزه فرهنگي
۲-۱-۷ حوزه اقامتي و استراحت
۳-۱-۷ حوزه ورزشي
۴-۱-۷ حوزه پژوهشي
۵-۱-۷ حوزه تفريحي
۶-۱-۷ حوزه اداري
۲-۷ توجيه اقتصادي طرح
۱-۲-۷ فازبندي پروژه
فاز يك پروژه
فاز دو پروژه
فاز سه پروژه
۳-۷- نتيجه گيري
فصل هشتم – بررسي سايت و ايده‌هاي طراحي
مقدمه
۱-۸- ايده‌هاي كلي
۱-۱-۸- منابع و جاذبه‌هاي طبيعي
۲-۱-۸ منابع و جاذبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي
۲-۸ طراحي فضاي سبز
۱-۲-۸ امكان ايجاد منظر با توجه به كاربريهاي پيشنهادي
۲-۲-۸ لزوم حفظ ديد به سمت سايت
۳-۲-۸ ايجاد كريدور سبز دور سايت
۴-۲-۸ لزوم حفظ گياهان بومي
۳-۸ پيش‌بيني‌هاي طرح براي حفظ اكوسيستم منطقه
۴-۸ شناخت سايت
۱-۴-۸ وسعت فضا
۲-۴-۸ موقعيت فضا
۳-۴-۸ فرم فضا
در صفحات قائم، افقي و نيمرخ
-۴-۸ نظام شكلي استقرار
۵-۸ مطالعات كالبدي
۷-۸ ديدهاي مطلوب به سايت
۸-۸ جهت گيري ساختمانها در مجموعه
۹-۸ نتيجه گيري از بررسي سايتها و عملكردهاي مناسب براي آنها
۱۰-۸ ورودي به مجموعه
۱۱-۸ عملكردهاي پيش بيني شده
۱-۱۱-۸ پارك حاشيه سايت
۲-۱۱-۸ مجموعه پذيرايي و اقامتي
۳-۱۱-۸ موزه شناخت
۱۲-۸ روند طراحي
۱-۱۲-۸ باغ ايراني
۱۳-۸ سازه
۱۴-۸ تاسيسات
سيستم تهويه يكپارچه با كانال
سيستم تهويه يكپارچه فن كوئلي
سيستم چيلر مركزي با فن كوئل آبي
سيستم چيلر مركزي با هواساز و كانال

مطالعات مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر ۲۲۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان
(در اين پايان نامه به غير از نمودارهاي فصل دوم هيچگونه عكس و نقشه اي موجود نيست)

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید