مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دریاچه شورابیل ۱۸۰ص

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دریاچه شورابیل ۱۸۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

چكيده
مقدمه
فصل اول : مطالعات پايه طرح۱
۱-۱- بررسي امكانات و روند رشد فيريكي و كالبدي شهر و محدوده مورد مطالعه ۲
۱-۱-۱-بررسي روند رشد فيزيكي شهر اردبيل ۲
۱-۱-۲-بررسي امكان رشد كالبدي – حدود و جهات و مراحل توسعه شهر۴
۱-۱-۳-امكانات رشد فيزيكي شهر۸
۱-۱-۴-جهات مختلف توسعه شهر ۹
۱-۱-۵-روند رشد فيزيكي محدوده مورد مطالعه۱۰
۱-۲- امكانات ارتباطي داخلي و خارجي زمين محدوده طرح ۱۱
۱-۲-۱-شبكه ارتباطي در مقياس شهر۱۱
۱-۲-۲-شبكه ارتباطي محدوده طرح و نحوه ارتباط و اتصال آن با شبكه شهري ۱۵
۱-۳- قابليت هاي تقسيم زمين به واحدهاي شهري و موقعيت زمين طرح در طرحهاي مصوب نظام ناحيه بندي در شهر۱۶
۱-۴- بررسي شيب و شكل زمين ۱۷
۱-۴-۱-شيب زمين در مقياس شهر و سيستم كلي دفع آبهاي سطحي شهر۱۷
۱-۴-۲-شيب و شكل زمين محدوده گردشگري اطراف درياچه شورابيل ۲۰

فصل دوم : جغرافياي استان اردبيل ۲۲
۲-۱- موقعيت۲۴
۲-۲-تحولات زمين شناسي۲۵
۲-۳- آب و هوا ۲۶
۲-۳-۱-عوامل تشكيل دهنده آب و هواي استان اردبيل ۲۶
۲-۳-۲-عرض جغرافيائي ۲۷
۲-۳-۳-جريانات هوايي ۲۷
۲-۳-۴-درياي خزر ۲۸
۲-۴- ناهمواريهاي استان ۲۸
۲-۴-۱-سبلان ۲۹
۲-۴-۲-ارتفاعات باغرو۳۰
۲-۴-۳-كوههاي تالش۳۰
۲-۵- حوزه آبريز و شبكه رودخانه ها ۳۱
۲-۵-۱-حوزه آبريز خزر۳۱
۲-۵-۲-رود ارس۳۱
۲-۵-۳-بالها رود ۳۲
۲-۶- دشت ها ۳۲
۲-۶-۱-دشت مغان ۳۳
۲-۶-۲-دشت مشگين شهر۳۳
۲-۶-۳-دشت اردبيل۳۳
۲-۶-۴-دشت خلخال ۳۴
۲-۷- وي‍‍‍‍‍‍‍ژگيهاي جمعيت استان اردبيل ۳۴
۲-۷-۱- زندگي عشايري۳۵
۲-۷-۱-۱-ايل مهم استان ۳۵
۲-۷-۱-۲-مشاغل وتوليدات عشاير استان ۳۶
۲-۸- تقسيمات سياسي استان اردبيل ۳۷
۲-۹- معادن استان ۳۸
۲-۱۰- قطب هاي گردشگري ۳۸
۲-۱۰-۱-قطب توريستي سرعين ۳۸
۲-۱۱- شهرستان اردبيل ۴۱
۲-۱۱-۱-موقعيت و حدود شهرستان اردبيل۴۱
۲-۱۱-۲-سابقه تاريخي و وجه تسميه شهرستان اردبيل۴۲
۲-۱۱-۳-موقعيت طبيعي ۴۳
۲-۱۱-۴-آب و هواي اردبيل۴۵
۲-۱۱-۴-۱-آبهاي اردبيل۵۲
۲-۱۱-۴-۱-۱-منابع آب۵۳
۲-۱۱-۴-۱-۱-۱-بارشهاي فصلي ۵۳
۲-۱۱-۴-۱-۱-۲-قنات ها و سرچشمه ها۵۴
۲-۱۱-۴-۱-۱-۳-سد ها وبندها ۵۴
۲-۱۱-۴-۱-۲-آبهاي سطحي۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۲-۱-رود ارس يا آراز۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۳-آبهاي راكد۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۳-۱-درياچه شورابيل۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۳-۲-درياچه نئور اردبيل۵۷
۲-۱۱-۴-۱-۴-مصارف گوناگون آب۵۷
۲-۱۱-۵- پوشش گياهي و حيات جانوري اردبيل ۵۸
۲-۱۱-۵-۱- پوشش گياهي۵۸
۲-۱۱-۵-۲- پوشش جانوري۶۰
۲-۱۱-۶-ويژگيهاي جمعيتي ۶۰
۲-۱۱-۷-ويژگيهاي اقتصادي و معيشتي در شهرستان اردبيل ۶۰۲-۱۱-۷-۱-كشاورزي ۶۱
۲-۱۱-۷-۲-دامداري۶۲
۲-۱۱-۷-۳-صنايع دستي ۶۳
۲-۱۱-۷-۴-صنايع ماشين ۶۴
۲-۱۱-۸-ويژگيهاي فرهنگي شهر اردبيل ۶۵
۲-۱۱-۸-۱-نهادهاي فرهنگي در شهر اردبيل۶۵
۲-۱۱-۸-۲-بازيها و تفريحات سالم۶۵
۲-۱۱-۸-۳-مراسم مذهبي در اردبيل۶۶
۲-۱۱-۹-جاذبه هاي طبيعي و تاريخي اردبيل ۶۶
۲-۱۱-۹-۱-جاذبه هاي طبيعي۶۶
۲-۱۱-۹-۲-جاذبه هاي تاريخي۶۶
۲-۱۱-۱۰-راههاي اردبيل۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-جاده هاي ارتباطي خارجي اردبيل ۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-۱-اردبيل-تبريز۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-۲- اردبيل-آستارا۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-۳-اردبيل – مشكين شهر ۷۱
۲-۱۱-۱۰-۱-۴- اردبيل –خلخال۷۱
۲-۱۱-۱۰-۲-شبكه ارتباطي شهرستان۷۱
۲-۱۱-۱۰-۲-۱- شبكه ارتباطي وضع موجود اردبيل ۷۱

فصل سوم : مباني نظري طرح معماري ۷۲
۳-۱- مباني نظري طرح معماري۷۳
۳-۲- عوامل مؤثر در طراحي ۷۴
۳-۲-۱-ويژگي بومي و منطقه اي محيط ۷۴
۳-۲-۲-ويژگي طبيعي محيط۸۰
۳-۲-۲-۱-معماري واكولوژي۸۳
۳-۲-۲-۲- فرهنگ واكولوژي ۸۵
۳-۲-۲-۳- معماري در محيط ۸۷
۳-۲-۲-۳-۱-محيطهاي شهري۸۸
۳-۲-۲-۳-۲-محيطهاي عمومي واقع در محيط شهري۸۹
۳-۲-۲-۳-۳-پياده روي يك عنصر انساني ۹۰
۳-۴- معماري يعني خلاقيت ۹۲
۳-۴-۱-زمينه هاي خلاقيت۹۴
۳-۴-۲-تخيل۹۵
۳-۴-۳-نمايش ارزش – نظم و بي نظمي (تضاد)۹۶
۳-۵-حركت از جزبه كل وكلبه جز ۹۷
۳-۶-زمينه هايمعني بخش به يك فرم وخلق يك اثر معماري ۹۷
۳-۷- معماري ارگانيك ۹۸

فصل چهارم : برنامه ريزي فيزيكي طرح مجموعه توريستي شورابيل ۱۰۲
۴-۱- مقدمه ۱۰۳
۴-۲- اصول مباني كلي در برنامه ريزي فيزيكي ۱۰۶
۴-۳- اصول و مباني برنامه ريزي فيزيكي سايت۱۰۷
۴-۴- ارائه سطوح و معيارهاي طرح ريزي كاربريهاي مجموعه ۱۰۹
۴-۴-۱-فضاهاي اقامتي و پذيرائي۱۰۹
۴-۴-۱-۱-كابري هتل۱۰۹
۴-۴-۱-۲-كاربري كمپينگ۱۱۲
۴-۴-۱-۳-كاربري رستوران۱۱۳
۴-۵- فضاهاي فرهنگي ۱۱۴
۴-۵-۲-كاربري كتابخانه۱۱۴
۴-۵-۳-كاربري سينما و سالن چند منظوره۱۱۶
۴-۶- كاربري فضاهاي تفريحي۱۱۸
۴-۶-۱-كاربري شهربازي۱۱۸
۴-۶-۲-كاربري بازيهاي فكري و كامپيوتري۱۱۹
۴-۶-۳-كاربري باغ وحش۱۲۰
۴-۷- كاربري پاركينگ (حاشيه اي ، عمومي ، پارك سوار)۱۲۱
۴-۸- كاربري ورزشي۱۲۲
۴-۹- كاربري تجاري۱۲۵
۴-۱۰- كاربري پارك و فضاي آزاد۱۲۶
۴-۱۱- كاربري پارك جنگلي ۱۲۸
۴-۱۲- كاربري مذهبي ۱۲۹
۴-۱۳- كاربري درماني۱۲۹

فصل پنجم : ضوابط و مقررات طرح ۱۳۱
۵-۱- كاربري اقامتي و پذيرائي (هتل و رستوران) ۱۳۲
۵-۲- كاربري كمپينگ۱۳۲
۵-۳- كاربري تفريحي (شهربازي)۱۳۳
۵-۴- كاربري تجاري۱۳۳
۵-۵- كاربري پارك و فضاي آزاد۱۳۴
۵-۶- كاربري مذهبي۱۳۴
۵-۷- كاربري فرهنگي۱۳۴
۵-۸- كاربري كتابخانه۱۳۵
۵-۹- كاربري سينما و سالن چند منظوره۱۳۵

۵-۱۰- كاربري مركز تحقيقات علمي۱۳۶
۵-۱۱- كاربري سالن بازيهاي فكري و كامپيوتري ۱۳۶
۵-۱۲- كاربري مجتمع ورزشي۱۳۶
۵-۱۳- كاربري اداري (مديريت)۱۳۷
۵-۱۴- كاربري تفريحي (غرفه هاي سرگرمي)۱۳۷
۵-۱۵- كاربري نمايشگاه گل و گياه۱۳۷
۵-۱۶- كاربري درماني ۱۳۷
۵-۱۷- كاربري رستوران۱۳۸

فصل ششم : پوشش خاكي و گونه هاي گياهي محدوده طرح ۱۳۹
۶-۱- مقدمه ۱۴۰
۶-۱-۱-هدف۱۴۰
۶-۱-۲-روش كار۱۴۱
۶-۱-۲-۱-موقعيت جغرافيائي و ارتباطات۱۴۲
۶-۱-۲-۲- وضعيت اقليمي و هوا شناسي منطقه۱۴۲
۶-۱-۲-۳-زمين شناسي مهندسي وژئوتكنيك محدوده درياچه شورابيل۱۴۵
۶-۲-پوشش خاكي۱۴۹
۶-۲-۱- آبرفت دشت سيلابي رود خانه بالخلي ۱۴۹
۶-۲-۲- يافته هاي بررسي هاي ژئوتكنيك محل ۱۵۰
۶-۳- فضاي سبز ۱۵۲
۶-۳-۱- بررسي فضا هاي سبز موجوداطراف شورابيل۱۵۲
۶-۳-۲-تلفيق اطلاعات موجودنتيجه گيري وپيشنهادات ۱۵۷
۶-۳-۳-گونه هاي گياهي سازگار منطقه۱۰۶

فصل هفتم : نمونه ها و مصاديق۱۶۲
۷-۱-هتل ساحلي جوميرا وبرج العرب (دوبي)۱۶۳
۷-۲- مركز فرهنگي جيبائودر نومئا ۱۶۵
فصل هشتم : تحليل سايت ۱۶۷
۸-۱- موقعيت درياچه شورابيل نسبت به شهر اردبيل ۱۶۸
۸-۲- نحوه استقرار سايت در كناره درياچه شورابيل۱۶۹
۸-۳- نحوه دسترسي به سايت۱۷۰
۸-۴- توپو گرافي سايت ۱۷۱
۸-۵- جهت تابش خورشيد وبادهاي غالب ۱۷۲
۸-۶- ديدهاي مختلف سايت ۱۷۳
فصل نهم : معرفي پروژه۱۷۴
۹-۱- روند طراحي ۱۷۵
۹-۲- ايده طراحي ۱۷۶
۹-۳- تنديس گري با نور ۱۷۷
۹-۴- بيان طراحي۱۷۸
۹-۵- برنامه ريزي فيزيكي ۱۸۰
۹-۶- سازه ۱۸۱
۹-۷- تاسيسات۱۸۲
۹-۸-تاسيسات الكتريكي۱۸۳
۹-۹- جمع آوري آبهاي سطحي ۱۸۴
۹-۱۰- طرح پيشنهادي سيستم آتش نشاني اطفاي حريق ۱۸۴
۹-۱۱- معرفي پروژه و نقشه هاي آن۱۸۵
مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دریاچه شورابیل ۱۸۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید