مطالعات مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی ۱۰۵ص

مطالعات مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی ۱۰۵ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱

۱-فصل اول
۱-۱مقدمه ۴
۱-۲بیان طرح ۵
۱-۳اهمیت طرح ۶
۱-۴اهداف تحقیق ۶
۱-۵سوالات و فرضیات۷
۱-۶واژه ها و اصطلاحات طرح ۸

۲-فصل دوم
۲-۱سیر ایجاد فضاهای فرهنگی ورزشی و تفریحی در جهان ۲۵
۲-۲بررسی و تحلیل نمونه ها در جهان ۲۶
۲-۳سیر ایجاد فضاهای تفریحی ورزشی در ایران ۳۹
۲-۴بررسی و تحلیل نمونه ها در ایران ۴۰

۳-فصل سوم
۳-۱ اصول طراحی ۴۹

۴-فصل چهارم
۴-۱ مقررات فنی و جزئیات ساختمانی ۶۱

۵-فصل پنجم
۵-۱مطالعات اقلیمی ۶۷
۵-۲تهران شناسی ۸۵

۶-فصل ششم
۶-۱روند طراحی ۹۴
۶-۲تحلیل سایت۹۴
۶-۳محدوده طراحی ۹۶
۶-۴تشریح ایده های طرح۹۸
۶-۵برنامه فیزیکی ۱۰۱
۶-۶ویژگی های سازه ۱۰۵
منابع و مآخذ

فهرست کلی مطالعات
چکیده :
۱-۱مقدمه
۱-۲بيان طرح
۱-۳اهميت طرح
۱-۴اهداف تحقيق
۱-۵سؤالات و فرضيات
۱-۶واژه‌ها و اصطلاحات طرح:
– اوقات فراغت
– فرهنگ
ورزش
تاریخچه ورزش
ورزش در ایران
اهداف ورزش
اهداف بهداشتی و تندرستی
اهداف پرورشی و اخلاقی‌
اهداف روانی‌ و اجتماعی
فواید ورزش و تربیت بدنی
فعالیت بدنی منظم :
-طبیعت
مقدمه ایی بر حضور طبیعت در معماری
-طبیعت بستری برای معماری
-طبیعت عنصری از معماری
-طبیعت آرایه ایی بر معماری
طبیعت رهنوردی بر معماری
– فعاليت‌هاي تفريحي
– فعاليت‌هاي ورزشي
– فضاي شهري
– فضاي سبز
– نظم ارگانيك
– نظم هندسي
۲-۱سير ايجاد فضاهاي فرهنگي، تفريحي در جهان
۲-۲بررسی و تحلیل نمونه ها در جهان
مجموعه فرهنگي تفريحي لاويلت پاريس
مجموعه‌هاي فرهنگي، تفريحي ژاپن
– مركز فرهنگي شوناندا
مجموعه ورزشي فوجي ساوا
۲-۳سير تاريخي ايجاد فضاهاي تفريحي در ايران
۲-۴بررسی و تحلیل مجموعه‌هاي ورزشی تفريحي ايران
مجتمع فرهنگي- ورزشي ونك
مجموعه فرهنگي-ورزشي زرافشان
مجموعه ورزشي رفسنجان
۳-۱اصول طراحی
فضاهاي ورزشي
فضاهاي بازي
– زمين‌هاي بازي مخصوص كودكان زير ۳ سال
– زمين‌هاي بازي كودكان بين ۷-۳ سال
– زمينهاي بازي كودكان بين ۹-۷ سال
– زمين‌هاي بازي كودكان بين ۱۲-۹ سال
– زمينهاي بازي نوجوانان
فضاهاي آبي
– درياچه‌‌هاي مصنوعي
– استخر‌هاي شنا
– آبشارهاي آبي
– آب نماها
فضاهاي سبز
– تجهيز فضاي سبز
فضاهاي خدماتي
پاركينگ‌ها
فروشگاه
تريا و رستوران
سرويس‌هاي بهداشتي
خانه كودكان
– فضاهاي نگهداري اطفال ۶ هفته‌اي تا ۳سال
– فضاي نگهداري نوباوگان ۳ تا ۶ سال
– فضاهاي نگهداري كودكان ۶ تا ۹ سال
فضاهاي اداري
جدول (۱-۴)- سرانه فضاهاي مجموعه فرهنگي، ورزشي
مطاحظات فني و جزئيات ساختماني ويژه
ساختار استخر:
۴-۱مقررات فني و جزئيات ساختماني
كف‌سازي زمين‌هاي ورزشي
خصوصيات اصلي كف‌هاي ورزشي
انواع كف‌ها
-چوب
بلوك‌هاي تركيبي
الف)نورپردازي و رنگ سقف‌ها
ب)قابليت سقف‌هاي داخلي
تأسيسات حرارتي
تأسيسات سرمايشي
۵-۱مطالعات اقليمي:
آفتاب:
باد شكن
تهويه:
سايه‌بانها
رطوبت
آسايش حرارتي
ايده ۱- بادشكن‌ها (زمستان)
بررسي ويژگي‌هاي اقليمي
ويژگي‌هاي آب و هوا
درجه حرارت
رطوبت
بارندگي
باد
وضعيت تابش آفتاب
موقعيت و زواياي تابش خورشيد در عرض جغرافيايي ۳۵ درجه شمالي
يخبندان
تحليل و بررسي اقليم منطقه
۵-۲تهران شناسي
جغرافيايي طبيعي استان تهران
استان تهران در كجاي ايران واقع است؟
زمين‌شناسي
ناهمواري هاي استان تهران
مخاطرات طبيعي در استان تهران
مقابله با خطرات ناشي از زلزله
جمعيت در استان تهران
رشد جمعيت استان تهران
ساختمان سني جمعيت استان تهران
۶-۱روند طراحي
۶-۲تحليل سايت
ديدهايي از سايت
۶-۳محدوده طراحي
موقعيت زمين
شبكه ارتباطي
سيماي منطقه
بافت اطراف سايت
۶-۴تشريح ايده‌هاي طراحي
دسترسي‌ها
۶-۵برنامه فيزيكي
بررسي استانداردها
برنامه فيزيكي طرح
فضاهاي ورزشي:
عنوان فضا
تعداد
مساحت (متر مربع)
استخر
سالن‌هاي بدنسازي

فضاهاي تفريحي

عنوان فضا
تعداد
مساحت (متر مربع)
كافي شاپ
فضاهاي اداري:
عنوان فضا
تعداد
مساحت (متر مربع)
فضاهاي خدماتي
عنوان فضا
تعداد
مساحت (متر مربع)
جانمايي فضاها
بررسي فضاها و موقعيت استقرار آنها
فضاهاي تفريحي
مجموعه ورزشي
زمين‌هاي بازي
فضاهاي خدماتي
پاركينگ
تريا و رستوران
فضاهاي اداري
۶-۶ويژگيهاي سازه
نيروهاي باد
نيروي زلزله
بار برف و باران
تغييرات دمايي
نشست
بار مرده و زنده
اجراي بتني با فلزي
ستون‌ها
ويژگيهاي تاسيساتي
منابع و مآخذ:
مطالعات مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی ۱۰۵ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید