مطالعات مجموعه هنرهای رزمی ۳۰۰ص

مطالعات مجموعه هنرهای رزمی ۳۰۰ص + پلان ها بصورت فایل PDF + عکس های ماکت + پاورپوینت جهت ارائه
قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

عنوان پایان نامه ۱
اهداف و علت انتخاب موضوع ۱
شرح موضوع ۲
روند تحقیق۲
چكيده ۳ مقدمه ۵
فصل اول : شناخت و بستر طرح
۱-۱ آموزش ۷
۱-۲ ورزش ۹
۱-۳ ورزش هاي رزمي ۱۱
۱-۳-۱ تاريخچه ورزش هاي رزمي
۱-۴ ورزش و نظام اجتماعي ۲۲۱-۴-۱ ورزش و سياست
۱-۴-۲ ورزش و اقتصاد
۱-۴-۳ ورزش وجامعه
۱-۴-۴ ورزش ، دين ، مذهب ، سنت
فصل دوم : مقررات ومعيارهاي طراحي سالنهاي ورزشي
۲-۱ مشخصات فضاي و معماري سالن هاي ورزشي۵۲
۲-۱-۱ ابعاد واندازه هاي سالن هاي ورزشي
۲-۱-۲ ارتفاع سالن هاي ورزشي
۲-۱-۳ تجهيزات سالن هاي ورزشي
۲-۱-۴ فضاهاي مورد نياز سالن هاي ورزشي
۲-۲ مقررات فني و جزئيات ساختماني ۶۹ ۲-۲-۱ كف سازي زمين هاي ورزشي
۲-۲-۲ مقررات عمومي ديواره ها
۲-۲-۳ مقررات عمومي سقف ها
۲-۳ مشخصات كالبدي ۸۴
۲-۳-۱ تكواندو
۲-۳-۲ جودو
۲-۳-۳ كاراته
۲-۳-۴ بوكس
۲-۴ تركيب فضايي و ويژگي هاي مراكز ورزشي ۱۱۱ ۲-۴-۱ موقعيت و شرايط استقرار
۲-۴-۲ مقياس ، شعاع عملكرد و سرانه هاي مراكز ورزشي
۲-۴-۳ فعاليت ها و ارتباطات داخلي
۲ -۴- ۴فعاليت هاي ورزشي برحسب مقياس ورزشگاه ها
۲-۵ ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي براي معلولين۱۱۹ ۲-۶ اصول کلی راجع به پايداري ساختمان در برابر زلزله ۱۲۲
فصل سوم : ملاحظات طراحي سازه سالنهاي ورزشي
۱-۳ كليات ۱۲۷
۳-۲ رهيافت كلي طراحي ۱۲۸
۳-۲-۱ خدمات
۳ -۲-۱ تقسيمات داخلي
۳ -۲-۱ تجهيزات
۳ -۲-۱ پوشش خارجي بنا
۳ -۲-۱ بارش هاي آسماني
۳-۳ طيف راه حل هاي سازه اي ۱۳۰
۳-۴ اصول سازه ۱۳۰
۳-۵ عنصرهاي سازه۱۳۲
۳ -۵-۱ شالوده ها
۳ -۵-۲ سيستم هاي باربر
۳-۶ ملاحظات ويژه ۱۴۲
۳ -۶-۱ كارهاي فلزي
۳ -۶-۱ كارهاي بتني ( ستون ، تير ، ديوار)
۳-۷ ملاحظات انتخاب سازه۱۴۳
۳-۷-۱ انواع سيستم هاي سازه اي
۳-۷-۲ مقایسه اجمالی انواع مختلف سازه
فصل چهارم : تاسيسات حرارتي و تهويه سالنهاي ورزشي
۴-۱ كليات ۱۶۰
۴-۲ الزامات گرمايشي ۱۶۰
۴-۲-۱ كميته كردن تبادل گرما
۴-۲-۲ دما
۴-۳ سيستم هاي توزيع گرما۱۶۴
۴-۳-۱ سيستم هواي گرم
۴ -۳-۱ سيستم آب گرم
۴-۴ سيستم هاي خنك كننده۱۶۵
۴ -۴-۱ سيستم ايرواشر
۴ -۴-۲ سيستم كولرآبي
۴-۵ تهويه ۱۶۵
۴ -۵-۱ شرايط تهويه
۴-۵-۲ احساس عدم آسايش
۴-۵-۳ ميزان تهويه
۴-۵-۴ سيستم هاي تهويه
۴-۶ ملاحظات ويژه ۱۷۲
۴ -۶-۱ رطوبت نسبي
۴ -۶-۲ عايق بندي تاسيسات
۴-۶-۲ كانال هاي انتقال دهنده هوا
فصل پنجم : تاسيسات برقي سالنهاي ورزشي
۵-۱ ملاحظات پايه ۱۷۵
۵ -۱-۱ تعيين ميزان مصرف
۵-۱-۲ تامين نيرو
۵ -۱-۳ انعطاف پذيري سيستم ها
۵ -۱-۴ صرفه جويي در انرژي

۵-۲ سيستم روشنايي ۱۷۷
۵ -۲-۱ روشنايي رويدادها ورزشي
۵ -۲-۲ روشنايي عمومي
۵ -۲-۳ روشنايي مناطق فرعي
۵-۲-۴ روشنايي خارج از ساختمان
۵-۳ پريزها و خروجي هاي نيرو و مخابرات ۱۸۱
۵-۴ سيستم ها ي ويژه۱۸۳
۵ -۴-۱ پخش تلويزيوني
۵ -۴-۲ سيستم اعلام حريق
۵ -۴-۳ سيستم پخش صدا
۵ -۴-۴ سيستم تلفن
۵ -۴-۵ سيستم اینتركام
۵ -۴-۶ تابلوي اعلام نتايج
۵-۵ سيستم اتصال زمين حفاظتي ۱۸۹
۵-۶ سيستم حفاظت در برابر آذرخش ۱۸۹
فصل ششم : ملاحظات ويژه سالنهاي ورزشي
۶-۱ سيستم اكوستيك سالن ۱۹۱
۶-۲ مقررات ايمني از حريق ۱۹۵
۶-۲-۱ ضوابط ايمني سالنهاي ورزشي براي محافظت ازورزشكاران و تماشاچيان در برابر حريق
۶-۲-۲ راههاي خروج
۶-۲-۳ فضاهاي مخاطره آميز
۶-۲-۴ سيستم هاي هشدار دهنده و اطفاي حريق
فصل هفتم : مطالعات و شناخت بستر طرح
۷-۱ ويژگيهاي شهر تهران ۲۰۲
۷-۱-۱ تاريخچه از تهران
۷-۱-۲ موقعيت طبيعي شهر تهران
۷-۱-۳ ويژگيهاي اقليمي شهر تهران
۷-۱-۴ شرايط حرارتي در فضاي آزاد
۷-۱-۵ شرايط حرارتي در فضاهاي داخلي
۷-۱-۶ توپو گرافي
۷-۱-۷ جهت جلوگيري ساختمان در رابطه با اقليم
۷-۱-۸ تحليل جهت گيري ساختمان در رابطه خورشيد
۷-۱-۹ فرم ساختمان در رابطه با اقليم
۷-۱-۱۰ ضوابط طراحي ، مصالح ساختماني
۷-۱-۱۱ توصيه هاي منتج از نمودارهاي بيوكليماتيك ساختمانی شهر تهران
۷-۲ تهران از ديدگاه جمعيتي ۲۲۶
۷-۲-۱ جمعيت
۷-۳ ويژگيهاي منطقه ۲۲ شهرداري تهران ۲۲۶
۷-۳-۱ خصوصيات جغرافيايي و طبيعي منطقه ۲۲ شهرداري تهران
۷-۳-۲ ويژگيهاي اقليمي منطقه ۲۲ شهرداري تهران
۷-۳-۳ وضعيت تويوگرافي منطقه ۲۲ شهرداري تهران
۷-۳-۴ وضعيت موجود منطقه ۲۲ شهراري تهران
۷-۳-۵ جمعيت منطقه ۲۲ شهرداري تهران
۷-۳-۶ ساختار تراكم و الگوي مسكن در منطقه ۲۲ شهرداري تهران در وضعيت فعلي
۷-۳-۷ طرح تفصيلي منطقه ۲۲ شهرداري تهران
۷-۳-۸ اهداف زيست محيطي در طرح ريزي منطقه ۲۲ شهرداري تهران
فصل هشتم : بررسي نمونه هاي موجود
۸-۱ بررسي نمونه هاي موجود در ايران ۲۶۲
۸-۱-۱ سالن بوكس شهيد شيرودي
۸-۱-۲سالن كاراته و جودوي شهيد شيرودي
۸-۲ بررسي نمونه هاي خارجي ۲۶۸
۸-۲-۱ سالن بوكس نيويورك
۸-۲-۲ سالن جودودي نيويورك
نتيجه گيري از مطالعات۲۷۲
فصل نهم : بررسي مكان سايت
۹-۱ تحليل از سايت ۲۷۵
۹-۲ نتيجه گيري از تحليل سايت ۲۸۶
فصل دهم : مباني نظري طرح
۱۰-۱ توجيه طرح ۲۸۸
۱۰-۱-۱برسي چگونگي فعاليت هاي ورزش هاي رزمي در تهران
۱۰-۲ شناخت طرح ۲۹۱
۱۰-۲-۱ برنامه فيزيكي طرح
۱۰-۳ روند طراحي ۲۹۲
۱۰-۳-۱ تحليل شكل هاي طرح
۱۰-۳-۲ تحليل احجام طرح
۱۰-۳-۳ تحليل سير كولاسيون طرح
۱۰-۳-۴ تحليل ورودي طرح
۱۰-۳-۵ تحليل کلیات طرح
۱۰-۳-۶ تحليلي سازه طرح
۱۰-۳-۷ تحليل تاسيسات طرح
فصل یازدهم : نقشه های طرح مجموعه ورزشی هنرهای رزمی (منطقه ۲۲ تهران ) ۳۰۳
منابع ۳۱۶
مطالعات مجموعه هنرهای رزمی ۳۰۰ص + پلان ها بصورت فایل PDF + عکس های ماکت + پاورپوینت جهت ارائه
قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید