مطالعات مدرسه – دبستان ۱۶۰ص

مطالعات مدرسه – دبستان ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

چکيده مطالب
مقدمه
فصل اول جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي
گفتگو با مديران و مسئولان آموزش و پروش
از نمونه ها بياموزيم
۲-۱- دبستان شهيد بهشتي (بهارنو)
۲-۲- دبستان بهشت
۲-۳- دبستان رازي
۲-۴- مجموعه کتابچي
۲-۵- دبستان آسيه
۲-۶- راهنمايي محتشم
۲-۷- دبيرستان دخترانه هدف
۲-۸- مجموعه غير انتفاعي مهدوي
۲-۹- مجموعه غير انتفاعي راه رشد
۲-۱۰- مدرسه شيروشي ژاپن
۲-۱۱- دبستان توت فرنگي در کانادا
۲-۱۲- دبستان ميشل زینر دروين
۲-۱۳-دبیرستان مارک ایندرسدورف آلمان
۲-۱۴- نتايج حاصل از بررسي نمونه ها
۳)آنچه از کتب و نشريات ادواري حاصل آمد
۳-۱-ضوابط طراحي ساختمان هاي آموزشي
۳-۲-آیین کار طراحی(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
۳-۳-اصول ومبانی طراحی فضاهای آموزشی درمقطع دبستان
۳-۴-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي جلد ششم
۳-۵- سرشماري نفوس و مسكن ۱۳۷۵ شهرستان كاشان
۳-۶-انتخاب رنگ مناسب فضاهاي آموزشي
۳-۷-ويژگي مدارس دخترانه
۳-۸-پهنه بندي اقليمي ساختمانهاي آموزشي
۳-۹-اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي
۳-۱۰-معماري سنتي كاشان
۳-۱۱- قوانين و دستورالعملهاي احداث بناهاي جديد در حريم بناهاي تاريخي در بافت قديمي
۳-۱۲-طراحي اقليمي
۳-۱۳-مجلات مدرسه نو (سازمان نوسازي و تجهيزات مدارس)
۳-۱۴-الگوسازي مدارس دوره ابتدايي و راهنمايي براي اقليم گرم و مرطوب و اقليم سرد
۳-۱۵-نقش فضاهاي آموزشي در يادگيري دانش آموزان
۳-۱۶-تاريخ تحولات مدارس ايران
۳-۱۷-تهيه بروشور رنگ مناسب فضاي آموزشي در دوره ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان
۳-۱۸-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي
۴) تاملي در بستر طرح
۴-۱- زمين
۴-۲- محله
۴-۳- منطقه
فصل دوم – برنامه کالبدي
۱) کليات
۱-۱- برنامه راهبري ، موضوعي ، عملکردي
۱-۲- بودجه کلي در اختيار
۱-۳- شعار هاواهداف از جهت عملکردي و معنوي
۲) برنامه فضايي
۲-۱- عرصه هاي تشکيل دهنده مدرسه، نوع ارتباط عرصه ها با يک ديگر،سطح زيربناي هرعرصه، تذکرات درباره کيفيت عرصه ها
۲-۲- فضاهاي تشکيل دهنده هرعرصه، نوع ارتباط فضاها با يکديگر ،سطح زير بناي هر فضا ، تذکرات درباره کيفيت فضا ها
۲-۳- بخش هاي تشکيل دهنده فضاي باز ، نوع ارتباط بخش ها ، سطح هم بخش و تذکرات درباره کيفيت هر بخش
۲-۴- نوع ارتباط بين فضاي باز و بسته
۳) طرح و بستر طرح
۳-۱- تاثير زمين بر طرح(فضای باز و بسته)
۳-۲- تاثير همسايگان ( ساختمانها و معابر ) بر طرح
۳-۳- تاثير خصوصيات منطقه بر طرح(شرایط آب و هوایی-زلزله)
۴) فن ساختمان
۴-۱- سازه
۴-۲- مصالح
۴-۳- تاسيسات مکانيکي و الکتريکي
فصل سوم – طرح و طراحي
۱)مقدمه (کليات طرح )
۲)نقشه ها و تصاویر خارجی و داخلی
۳)گام هاي رسيدن به طرح
۳-۱-گزینه ها(آلترناتيوها )
۳-۲انتخاب گزينه مطلوب
۳-۳تجزيه و تحليل طرح به دست آمده
۴)خصوصيات کلي طرح
۴-۱- تفاوت با برنامه
۴-۲-هماهنگی با محیط اطراف
۴-۳- مصالح به کار رفته
۴-۴-تاسيسات مکانیکی
۴-۵-تدابیر اقليمي
فهرست منابع
مطالعات مدرسه – دبستان ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید